19/10/2021 | DPR
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT

Sessió Extraordinària  7-2020

Consell del Departament de Dret Privat

Data: 13 d’octubre de 2020, a les 9 h

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA

 

Mitjançant correu electrònic amb data 08/10/2020, el secretari del Departament de Dret Privat, Federico Arnau, ha convocat Consell Virtual de Departament, amb la finalitat de tractar assumptes de tràmit sense necessitat de reunió presencial, per a la qual cosa únicament es sol·licita la resposta dels membres, en cas d’haver-la, fins el dia 13 d’octubre de 2020 a les 9 hores. En cas de no rebre respostes s’entén que els punts de l’Ordre del dia, que s’acompanyen a continuació, s’aproven per assentiment:

envia a totes les persones membres de l’esmentat Departament, la convocatòria de Consell de Departament per al 13 d’Octubre, amb el següent

 

Orde del Dia

 

1.- Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.

2.-Aprovació, en el seu cas, de la sol·licitud de promoció de la figura d'Ajudant Doctor (AJD) a la de Professor Contractat Doctor (PCD) que formula Vicent Baydal Sala. Dins del termini de la segona convocatòria de l'any 2020 de sol·licituds de dotació de places de promoció ordinàries a figures de professorat contractat i de professorat dels cossos docents universitaris de la Universitat Jaume I.

3.- Aprovació, en el seu cas, de la sol·licitud  de promoció de la figura d’Ajudant Doctor (AJD) a la de Professor Contractat Doctor (PCD) que formula Maria Chiara Marullo per a la segona convocatòria de l’any 2020 de sol·licituds de dotació de places de promoció ordinàries a figures de professorat contractat  i  de  professorat dels  cossos  docents  universitaris de la Universitat Jaume I.  

 

 La documentació justificativa per accedir a la promoció del professorat (acreditació, certificat de servicis prestats i certificat de valoració positiva de l’activitat docent)  que ha fet la sol·licitud la teniu a la vostra disposició a la Secretaria del Departament de Dret Privat. Els requisits per accedir a la plaça de promoció es troben en el DOCUMENT DE CARRERA DOCENT I INVESTIGADORA UNIVERSITAT JAUME I (aprovat en el Consell de Govern núm. 21, de 30 de març de 2012) (modificat en el Consell de Govern núm. 2, de 28 de febrer de 2019) (modificat en el Consell de Govern núm. 2, de 24 de febrer de 2020) (modificat en el Consell de Govern núm. 7, de 20 de juliol de 2020)

 

 Atès que finalitzat el termini no s’ha rebut cap resposta en contra,  queden aprovats el punts de l’ordre del dia. En conseqüència s’alça la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

Castelló de la Plana, 13 d’octubre de 2020

                                                                                                              Vist i plau

El Secretari                                                                                          El Director del Departament

Federico Arnau Moya                                                                        Luis Martínez Vázquez de Castro

Informació proporcionada per: Departament de Dret Privat