19/10/2021 | DPR
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ACTA DE LA REUNIÓ VIRTUAL DEL CONSELL DE DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT

Sessió Extraordinària  05-2020

Consell del Departament de Dret Privat

Data: 29 de juliol de 2020, a les 12 h

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA

Mitjançant correu electrònic amb data 27/07/2020, el Secretari del Departament de Dret Privat, Federico Arnau, ha convocat Consell Virtual de Departament, amb la finalitat de tractar assumptes de tràmit sense necessitat de reunió presencial, per a la qual cosa únicament es sol·licita la resposta dels membres, en cas d’haver-la, fins el dia 29 de juliol de 2020 a les 12 hores. En cas de no rebre respostes s’entén que els punts de l’Ordre del dia, que s’acompanyen a continuació, s’aproven per assentiment:

Orde del Dia

1.- Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.

2.- Presentació, i aprovació en el seu cas, dels informes del Pla d’Organització Docent (POD) del curs 2020-2021 per a la seua aprovació, si procedeix (tots heu rebut un correu informant-vos del vostre POD per al proper curs),  de les àrees de Dret Civil, Dret Mercantil​, ​d´Història del Dret i de les Institucions ​ i Dret Internacional Privat

 

a) Assignació docent per àrea y titulació (Informe 48, APODR048)

b) POD individual per professorat (Informe 27, APODR27)

 

Atès que finalitzat el termini no s’ha rebut cap resposta en contra,  queden aprovats el punts de l’ordre del dia. En conseqüència s’alça la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

Castelló de la Plana, 29  de juliol de 2020

                                                                                             Vist i plau

El Secretari del Departament                                         El Director del Departament

Federico Arnau Moya                                                      Luis Martínez Vázquez de Castro

 

 

Informació proporcionada per: Departament de Dret Privat