19/10/2021 | DPR
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ACTA DE LA REUNIÓ VIRTUAL DEL CONSELL DE DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT

Sessió Extraordinària  04-2020

Consell del Departament de Dret Privat

Data: 18 de juny de 2020, a les 12 h

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA

Mitjançant correu electrònic amb data 16/06/2020, el Secretari del Departament de Dret Privat, Federico Arnau, ha convocat Consell Virtual de Departament, amb la finalitat de tractar assumptes de tràmit sense necessitat de reunió presencial, per a la qual cosa únicament es sol·licita la resposta dels membres, en cas d’haver-la, fins el dia 18 de juny de 2020 a les 12 hores. En cas de no rebre respostes s’entén que els punts de l’Ordre del dia, que s’acompanyen a continuació, s’aproven per assentiment:

Orde del Dia

1.- Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.

2.- 2.- Proposta de nomenament dels membres de la Comissió de Contractació per a dos places  de 6 hores (horari mati i vesprada) de professor associat en l´àrea de Dret civil (Codi de la plaça 18771) d’acord amb la RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps parcial (Convocatòria ordinària núm. I del curs acadèmic 2020/2021) publicada en el DOCV de 28-05-2020.

 

Es proposen les següents persones per a cobrir les places de la Comissió de Contractació:

A) Dos vocals de l’Àrea designats pel Departament:
                      -Titulars: Luis Martínez Vázquez de Castro i Iciar Cordero Cutillas.
                      -Suplents: Juan Manuel Badenas Carpio i Maria José Senent Vidal.

B) Un  vocal designat pel Rectorat entre tres proposats pel Departament. Es proposen les següents persones
                    -Titulars: Federico Arnau Moya, Fernando Juan Mateu i Achim Puetz.

                    -Suplents: Francisco Zamora Cabot, Agustín Viguri Perea i Iciar Cordero Cutillas.

 

Es proposa el dimecres 8 de juliol a les 9.30 per a reunir-se, en cas de ser aprovada, la Comissió de contractació.

 

3.- Proposta de nomenament dels membres de la Comissió de Contractació per a dos places  de 6 hores (horari mati i vesprada) de professor associat en l´àrea de Dret mercantil (Codi de la plaça 18772) d’acord amb la RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps parcial (Convocatòria ordinària núm. I del curs acadèmic 2020/2021) publicada en el DOCV de 28-05-2020.

 

Es proposen les següents persones per a cobrir les places de la Comissió de Contractació:

A) Dos vocals de l’Àrea designats pel Departament:
                      -Titulars: María Victoria Petit Lavall i Mª Carmen Boldó Roda
                      -Suplents: Fernando Martínez Sanz i Achim Puetz

B) Un  vocal designat pel Rectorat entre tres proposats pel Departament. Es proposen les següents persones
                    -Titulars: Fernando Juan Mateu, Luís  Martínez Vázquez de Castro i Francisco Zamora Cabot.

                    -Suplents: Mª José Senent Vidal, Agustín Viguri Perea i Iciar Cordero Cutillas.

Es proposa el dimarts 7 de juliol a les 9.30 per a reunir-se, en cas de ser aprovada, la Comissió de contractació.

 

Atès que finalitzat el termini no s’ha rebut cap resposta en contra,  queden aprovats el punts de l’ordre del dia. En conseqüència s’alça la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

 

Castelló de la Plana, 18  de juny de 2020

                                                                                                         Vist i plau

El Secretari del Departament                                                     El Director del Departament

Federico Arnau Moya                                                                   Luis Martínez Vázquez de Castro

 

 

Informació proporcionada per: Departament de Dret Privat