19/10/2021 | DPR
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ACTA DE LA REUNIÓ VIRTUAL DEL CONSELL DE DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT

Sessió Extraordinària  03-2020

Consell del Departament de Dret Privat

Data: 16 de juny de 2020, a les 9 h

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA

Mitjançant correu electrònic amb data 12/06/2020, el Secretari del Departament de Dret Privat, Federico Arnau, ha convocat Consell Virtual de Departament, amb la finalitat de tractar assumptes de tràmit sense necessitat de reunió presencial, per a la qual cosa únicament es sol·licita la resposta del membres, en cas d’haver-la, fins el dia 16 de juny de 2020 a les 9 hores.

En cas de no rebre respostes s’entén que els punts de l’Ordre del dia, que s’acompanya a  continuació, s’aproven per assentiment:

 

Orde del Dia

1.- Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.

2.-Aprovació, si escau, d'informe favofrable sobre la sol·licitud del professor Vicent Baydal Sala per a fer una estada temporal d'investigació al Fitzwilliam College de Cambridge (Regne Unit) del 15 de gener al 15 d'abril de 2021. Es tracta d'un període durant el qual el professor no té docència.

3.- Aprovació, si escau, d’informe favorable sobre la sol·licitud de la professora Chiara Marullo per a fer una estada temporal d’investigació, del 29 de maig al 6 d’agost de 2021, al Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. Department of European and Comparative Procedural Law (Luxemburg). Es tracta d’un període durant el qual la professora no té docència.

4.- Aprovació, si escau, d’informe favorable sobre la sol·licitud del professor  Federico Arnau Moya per a fer una estada temporal d’investigació al Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra. (Portugal) del 22 de gener al 26 d'abril de 2021. Es tracta d’un període durant el qual el professor no té docència.

La documentació relacionada amb aquestes sol·licituds estan a la vostra disposició en la Secretaria del Departament.

 

Atès que finalitzat el termini no s’ha rebut cap resposta en contra,  queden aprovats el punts de l’ordre del dia. En conseqüència s’alça la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

Castelló de la Plana, 16  de juny de 2019

                                                                                                                                                    Vist i plau

                El Secretari del Departament                                                                                El Director del Departament

                Federico Arnau Moya                                                                                              Luis Martínez Vázquez de Castro

Informació proporcionada per: Departament de Dret Privat