19/10/2021 | DPR
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ACTA DE LA REUNIÓ VIRTUAL DEL CONSELL DE DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT

Sessió Extraordinària  02-2020

Consell del Departament de Dret Privat

Data: 10 de febrer de 2020, a les 9 h

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA

Mitjançant correu electrònic amb data 06/02/2020, el Secretari del Departament de Dret Privat, Federico Arnau, ha convocat Consell Virtual de Departament, amb la finalitat de tractar assumptes de tràmit sense necessitat de reunió presencial, per a la qual cosa únicament es sol·licita la resposta del membres, en cas d’haver-la, fins el dia 10 de febrer de 2020 a les 9 hores.

En cas de no rebre respostes s’entén que els punts de l’Ordre del dia, que s’acompanya a  continuació, s’aproven per assentiment:

 

Orde del Dia

1.- Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.

2.-  Aprovació, si escau, d’informe favorable sobre la sol·licitud de Venia Docendi presentada per les següents persones:

-​Silvia Madalina Boboc,  amb ​NIE​ ​X8111764D​ ​ i ​contracte predoctoral ​del Departament de Dret Privat (MINECO-FP). Els crèdits sol·licitats per impartir docència durant el curs acadèmic 2020-2021 són 6.​

- Ciara Vicente Mampel, amb DNI 20907354-D i contracte predoctoral del Departament de Dret Privat (FPI-UJI). Els crèdits sol·licitats per impartir docència durant el curs acadèmic 2020-2021 són 6.

La documentació justificativa de que les dues persones esmentades compleixen els requisits per a demanar la venia, la teniu a la vostra disposició a la Secretaria del Departament.

 

Atès que finalitzat el termini no s’ha rebut cap resposta en contra,  queden aprovats el punts de l’ordre del dia. En conseqüència s’alça la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

Castelló de la Plana, 10  de febrer de 2020

                                                                                                                             Vist i plau

El Secretari del Departament                                                                         El Director del Departament

Federico Arnau Moya                                                                                       Luis Martínez Vázquez de Castro

 

 

Informació proporcionada per: Departament de Dret Privat