UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

AGUILELLA LLINARES, JORGE
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Economia - Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • JC1218DD - (964 728605)
 • jaguilel@uji.es
 • Ressenya Personal

                                                

  Àrea                   : Area Economía Aplicada

  Perfil de la plaça: Economia Aplicada

  Departament      : Economia

   

   

  Dades personals

   

  Cognoms i nom: AGUILELLA LLINARES, JORGE

  Lloc de naixement: CASTELLÓ

  Adreça : Plaza Juez Borrull nº 5 Entlo 3                      CP : 12003

  Població: Castelló                                       Província: Castelló

  Telèfon: 645 773 721            Adreça electrònica: jorge.aguilella@economistascastellon.com

   

  Si ocupeu plaça docent a la Universitat:

  Facultat : Ciències Jurìdiques i Econòmiques

  Departament : Economia

  Àrea : Economia Aplicada

   

   

   

  1. (Mòdul docent) Docència universitària

   

  1. Qualitat i amplitud de la docència

              Experiència docent durant el curs 2005/2006 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló; impartint les següents assignatures:

   

  • Economia Laboral Teoria i Pràctica (1º semestre) C-45 – 5 crèdits (Responsable assignatura) (Elaboració material docent)
  • Pràctiques Economia Mundial (1ºsemestre) A-20- 2 crèdits
  • Pràctiques Economia Espanyola  (2º semestre) C22- 2 crèdits

   

  Experiència docent durant el curs 2006/2009 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló; impartint les següents assignatures:

   

  • Pràctiques de Macroeconomia (1ºsemestre) A-23- 4 crèdits
  • Economia Laboral Teoria i Pràctica (2º semestre) A-49 – 5 crèdits
  • (Responsable assignatura) (Elaboració material docent)

  (Avaluació mitjana Assignatura Curs 2007/2008 ......3.61)

  (Avaluació mitjana Assignatura Curs 2008/2009.......4,04.)

   

  Experiència docent durant el curs 2009/2010 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló; impartint les següents assignatures:

   

  • Pràctiques de Macroeconomia (1ºsemestre) A-23- 4 crèdits
  • Introducció a l’Economia (1º semestre) C07 – 4 crèdits
  • Pràctiques en Empreses A67- 1 crèdit

  (Avaluació mitjana Assignatura Curs 2009/2010 ......No consta al e-ujier)

   

   

  Experiència docent durant el curs 2010/2011 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló; impartint les següents assignatures:

   

  • Pràctiques i laboratori Introducció a la Macroeconomia (2ºsemestre) A-1006/EC-1006/FC-1006  7,47 crèdits
  • Pràctiques Economia Pública (2º semestre) A-21 – 8 crèdits
  • Pràctiques en Empreses C38- 0,5 crèdit

  (Avaluació mitjana Assignatura Compartida AE1006-EC1006-FC1006 curs 2011......4,7.)

   

  Assignatures Màsters Oficials

   

  - SRD002 Estructura Econòmica i Sectors Productius    2 crèdits

  - SRD221 Introducció a la Investigació     0,5 crédits

  - SRD121 Pràcticum Professional    0,50 crèdits

  (Avaluació docent ..... 4)

   

  Experiència docent durant el curs 2011/2012 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló; impartint les següents assignatures:

   

  • Pràctiques i laboratori  Introducció a la Macroeconomia (2ºsemestre) AE-1006/EC-1006/FC-1006  12 crèdits
  • Sistema Fiscal Espanyol  (2º semestre) A-21 – 5 crèdits

  (Responsable assignatura) (Elaboració material docent)

  • Pràctiques en Empreses C38- 1 crèdit

  (Avaluació mitjana Introducció a la Macroeconomia ....4,78)

  (Avaluació Sistema Fiscal Expanyol........................       4,67)

   

  Participació en projectes d’innovació educativa. Detallat sota al punt d))

   

  Experiència docent durant el curs 2012/2013 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló; impartint les següents assignatures:

             

  • Pràctiques i laboratori  Introducció a la Macroeconomia (2ºsemestre) AE-1006/EC-1006/FC-1006  9 crèdits

  (Avaluació mitjana    4,35)

   

  Experiència docent durant el curs 2013/2015 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló; impartint les següents assignatures:

             

  • AE1015, EC1015 y FC1015 Macroeconomia. Grupo de Teoria, Pràctica y Laboratorios  - 4,5 crèdits

  (Responsable Grupo F y elaboració material docent)

  • AE1006, EC1006 y FC1006. Introducció a la Macroeconomia. Laboratorios. 1,6 crèdits
  • EC1040 Sistema Fiscal – 6 crèdits
  • (Responsable assignatura) (Elaboració material docent)

  (Avaluació pendent de publicar)

             

  1. Compromís amb la docència

   

  • Elaboració material docent
   • Curs 2005/2006 assignatura C-45 Economia laboral
   • Curs 2006/2007 assignatura A-49 Economia laboral
   • Curs 2007/2008 assignatura A-49 Economia laboral
   • Curs 2008/2009 assignatura A-49 Economia laboral
   • Curs 2011/2012 assignatura A-21 Sistema Fiscal Espanyol
   • Curs 2013/2014 assignatura Ec-1040 Sistema Fiscal Espanyol
   • Curs 2014/2015 assignatura EC-1040 Sistema Fiscal Espanyol

   

  • Responsable d’assignatura
   • Curs 2005/2006 assignatura C-45 Economia laboral
   • Curs 2006/2007 assignatura A-49 Economia laboral
   • Curs 2007/2008 assignatura A-49 Economia laboral
   • Curs 2008/2009 assignatura A-49 Economia laboral
   • Curs 2011/2012 assignatura A-21 Sistema Fiscal Espanyol
   • Curs 2013/2014 assignatura Ec-1040 Sistema Fiscal Espanyol
   • Curs 2014/2015 assignatura Ec-1040 Sistema Fiscal Espanyol

   

  • Participació com investigador en projectes d’innovació educativa
   • Grup d’Innovació Educativa en Macroeconomia (038/12) amb la direcció del professor Simone Alfarano

   

  1. Adequació de l’activitat laboral

   

  -     Experiència professional vinculada a l’àrea de coneixement

  1984- Pràctiques a l’empresa Proquimed S.A. (ara UBE Chemical Europe), tres mesos.

  1985- Incorporació al departament de comptabilitat de Luis Batalla S.A, tres mesos.

  1985-1986. Incorporació al departament de costos de Ceràmica Saloni S.A., un any.

  1986-1999.Incorporació al departament de tributació de Luis Batalla S.A.

  1999-2005.Responsable de l’àrea economica-financera de l’empresa Luis Batalla S.A. (comptabilitat, fiscalitat, tresoreria, anàlisis de inversions, relació en la banca, etc).

  Al mateix temps, des de 1995 fins a l’actualitat he realitzat treballs d’assessorament econòmic i fiscal a unes altres empreses com professional independent, així com la revisió de estats financers dins de la funció de auditor de comptes, inscrit en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).

   

  1. Formació

   

  Formació rebuda

   

  Fora de la UJI

   

  Titulació : Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.

  Data de finalització dels estudis: 22 de juliol  1985

  Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic: 1,51

  (S’obté puntuant totes les assignatures, excepte les complementàries a què fa referència l’article 136 de la Llei general d’educació, d’acord amb l’escala següent: provat, 1; notable, 2; Excel·lent, 3; i matrícula d’honor, 4).

  Altres títols universitaris (diplomatura, llicenciatura, Grau de llicenciat/ada, màster, postgrau)

   

  - Màster en Tributación de la Escuela de Economia del Colegio de Economistas de Valencia. Any 1987.

  - Seminario Superior de Auditoría de Cuentas del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales de España. Any 1992.

  - Programa de Desarrollo Directivo del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de la Universidad de Navarra. Any 2000.

  - Diversos cursos de reciclatge professional.

   

  Formació rebuda a la UJI

   

  - Seminari de tutorització de practicum  (09/09/2010)

   

  Formació impartida fora de la UJI

   

  • Formació impartida fora de la UJI al Col·legi de Economistes de Castelló amb relació a temes econòmics  (8 hores)
  • Formació a FEVECTA sobre temes econòmics i fiscals (8 hores)

   

  1. Investigació

   

  (Articles, llibres, capítols de llibres, comunicacions a congressos, participació en projectes d’investigació, contractes d’investigació)

   

  Títols del projectes en què heu treballat

  (Tots a la Universitat Jaume I)

   

  • Adaptació als crèdits ECTS de la assignatura de Economia Pública (10/10/2007)
  • Introducció a les pràctiques de laboratori en la metodologia de aprenentatge de la assignatura A23 (Macroeconomia) (18/11/2009)
  • Estudi i proposta de treballs concrets per a introduir les pràctiques de laboratori en la metodologia de aprenentatge de la assignatura de Introducció a la Macroeconomia (Graus AE, EC y FC) (22/10/2010).
  • Consolidació de una xarxa de universitats europees amb docència en màsters de Desenvolupament Local.
  • Programa de reconeixement del Grups d’Innovació Educativa (GIE). Grup d’Innovació Educativa en Macroeconomia (038/12) (21/06/2012)
  • Macroeconomia (segon curs dels graus de ADE, EC y FC-1015): generalització del software “labmac” als mòduls econòmics de qualsevol manual, i adaptació per al auto-aprenentatge del estudiant (20/11/2012)

   

   

  1. Gestió

   

  Participació en Consells de Departament

   

  Membre del Consell del Departament d’Economia des de l’any 2010.

   

  Altres

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DEPARTAMENT D’ECONOMIA. UNIVERSITAT JAUME I. CASTELLÓ.

   


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1015 - Macroeconomia Grau en Administració d'Empreses
  DA0206 - Introducció a la Macroeconomia (Economia) Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  EC1015 - Macroeconomia Grau en Economia
  EC1040 - Sistema Fiscal Grau en Economia
  FC1015 - Macroeconomia Grau en Finances i Comptabilitat