UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ARAMBURU CABO, MARÍA JOSÉ
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial
 • Representant CIT
 • Vicedirector/a d'escola tècnica superior
 • Vocal
 • Vocal suplent
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació TKBG - Bases de Coneixement Temporal
 • TI2123DD - (964 728304)
 • aramburu@uji.es
 • Ressenya Personal

   
  La meva trajectòria acadèmica professional es resumeix en les següents fites: en 1991 em vaig incorporar a la recentment creada Universitat Jaume I de Castelló com a Professora Titular d'Universitat, en 1998 vaig defensar la meva tesi doctoral a la Universitat de Birmingham (Regne Unit) i en 2000 vaig accedir al cos de Titulars d'Universitat. En l'actualitat ocupo la plaça de Catedràtica d'Universitat i tinc reconeguts cinc quinquennis de docència i quatre sexennis de recerca.
   
  Activitat Investigadora
   
  Els meus principals interessos de recerca inclouen la integració i explotació de les dades semi-estructurats, les aplicacions de business intelligence, la Web Semàntica i les xarxes socials. En relació a la meva productivitat científica, he participat en 12 contribucions en revistes indexades en JCR-ISI, 8 de les quals se situen en el primer tercil. A més, he participat en més de 20 publicacions indexades en el ISI Web of Knowledge, i en 42 publicacions indexades en DBLP.
   
  Activitat Docent i Professional
   
  Des de 1991 imparteixo assignatures en les titulacions oficials d'informàtica, específicament en Enginyeria Informàtica i en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, dins de l'àrea docent d'Estructures de Dades, Bases de dades i Sistemes d'Informació. Des de l'any 1997, tinc una àmplia experiència en la preparació d'assignatures per a la seva implantació en cursos de doctorat i màsters oficials, bona part d'ells en programes amb Esment de Qualitat. La docència que he impartit en tercer cicle es relaciona amb les Bases de dades Geogràfics, les Biblioteques Digitals i la Integració de Dades Heterogènies. També he dirigit molts projectes final de carrera de la titulació Enginyeria Informàtica. D'altra banda, he participat activament en 15 projectes d'innovació educativa, sent la investigadora principal de 4 d'ells i coautora de 7 publicacions docents derivades d'aquests projectes. També he publicat 5 llibres docents sobre Estructures de Dades i Bases de dades en l'editorial de la UJI i diverses anotacions i portals web de les assignatures de les quals he estat responsable.
   
  Activitats de Gestió Acadèmica
   
  Les meves activitats de gestió acadèmica van començar entre els anys 1993 i 1996 quan vaig exercir de Coordinadora d'Estades en Pràctiques de la titulació Enginyeria Informàtica. La meva segona experiència amb càrrecs de gestió es comprèn entre els anys 2002 a 2006 quan vaig ser Coordinadora d'Intercanvis de les titulacions d'informàtica. Entre els anys any 2007 i 2014 vaig ser Vicedirectora de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals responsable de dues titulacions: Enginyeria Informàtica i el nou Grau en Enginyeria Informàtica. En un període comprès entre 2014 i 2018 vaig ser Directora Acadèmica de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat de l'UJI. Actualment sóc membre del Claustre d'aquesta Universitat Vicedirectora de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals para la gestió de la qualitat.

  Assignatures amb docència

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Social Media Multidimensional Analysis for Intelligent Health Surveillance
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori, Indira Lázara Lanza Cruz. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH (EN LINEA). Num. 7. Vol. 17. 2020. Científic.

  • Modeling Analytical Streams for Social Business Intelligence
  • Indira Lázara Lanza Cruz, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. INFORMATICS-BASEL. Num. 5. Vol. 3. 2018. Científic.

  • Integración de las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Informática
  • María de los Ángeles López Malo, Lledó Museros Cabedo, María José Aramburu Cabo, Pedro García Sevilla. REVISION. Num. 1. Vol. 11. pp. 73-83. 2018. Docent.

  • Metodología de inteligencia de negocio para análisis social en la infraestructura de datos enlazados SLOD-BI
  • Indira Lázara Lanza Cruz, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. CIENCIA DA INFORMACAO. Num. 3. Vol. 45. pp. 199-215. 2016. Científic.

  • Using Semantic Web Technologies for Exploratory OLAP A Survey
  • A. Abelló, O. Romero, T. Bach Pedersen, Rafael Berlanga Llavori, María Victoria Nebot Romero, María José Aramburu Cabo, A. Simitsis. IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING. Num. 2. Vol. 27 . pp. 571-588. 2015. Científic.

  • SLOD-BI:An Open Data Infrastructure for Enabling Social Business Intelligence
  • Rafael Berlanga Llavori, Lisette García Moya, María Victoria Nebot Romero, María José Aramburu Cabo, Ismael Sanz Blasco, Dolores María Llidó Escrivá. INTERNATIONAL JOURNAL OF DATA WAREHOUSING AND MINING. Num. 4. Vol. 11 . pp. 1-28. 2015. Científic.

  • BioUSeR: a semantic-based tool for retrieving Life Science web resources driven by text-rich user requirements
  • María Pérez Catalán, Rafael Berlanga Llavori, Ismael Sanz Blasco, María José Aramburu Cabo. JOURNAL OF BIOMEDICAL SEMANTICS. Num. 4. pp. 1-15. 2013. Científic.

  • A semantic approach for the requirement-driven discovery of web resources in the Life Sciences
  • María Pérez Catalán, Rafael Berlanga Llavori, Ismael Sanz Blasco, María José Aramburu Cabo. KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS . Num. 3. Vol. 34 . pp. 671-690. 2013. Científic.

  • Storing and analysing voice of the market data in the corporate data warehouse
  • Lisette García Moya, Shahad Kudama Al-Mudaris, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. INFORMATION SYSTEMS FRONTIERS . Num. 3. Vol. 15 . pp. 331-349. 2013. Científic.

  • A relevance model for a data warehouse contextualizaed with documents
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT . Num. 3. Vol. 45 . pp. 356-367. 2009. Científic.

  • Multidimensional Intehgrated Ontologies: A Framework for Designing Semantic Data Warehouses
  • María Victoria Nebot Romero, Rafael Berlanga Llavori, Juan Manuel Pérez Martínez, María José Aramburu Cabo, T. Bach Pedersen. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 5530 . pp. 1-36. 2009. Científic.

  • Applying IR in a Contextualitzed Warehouse
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. INFORMER. Num. 25. pp. 8-11. 2008. Científic.

  • Contextualizing data warehouses with documents
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, T. Bach Pedersen. DECISION SUPPORT SYSTEMS . Num. 1. Vol. 45 . pp. 77-94. 2008. Científic.

  • Integrating Data Warehouses with Web Data: A Survey
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, T. Bach Pedersen. IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING. Num. 7 (20) Article number4490177. pp. 940-955. 2008. Científic.

  • IR and OLAP in XML Document Warehouses
  • Juan Manuel Pérez Martínez, T. Bach Pedersen, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 3408 . pp. 536-539. 2005. Científic.

  • A document model based on relevance modeling techniques for semi-structured information warehouses
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 3180 . pp. 318-327. 2004. Científic.

  • XML Schemata Inference and Evolution
  • Ismael Sanz Blasco, Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 2736 . pp. 109-118. 2003. Científic.

  • Recuperación de crónicas y patrones temporales en grandes colecciones de documentos
  • Dolores María Llidó Escrivá, Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Num. 20. pp. 165-176. 2003. Científic.

  • XRL: A XML-Based Query Language for Advanced Services in Digital Libraries
  • Juan Manuel Pérez Martínez, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 2453 . pp. 300-309. 2002. Científic.

  • Techniques and Tools for the Temporal Analysis of Retrieved Information
  • Rafael Berlanga Llavori, Juan Manuel Pérez Martínez, María José Aramburu Cabo, Dolores María Llidó Escrivá. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 2113 . pp. 72-81. 2001. Científic.

  • A Temporal Object-Oriented Model for Digital Librares of Documents
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. CONCURRENCY-PRACTICE AND EXPERIENCE. Num. 11. Vol. 13 . pp. 987-1011. 2001. Científic.

  • Suscripciones periódicas a una base documental con noticias digotales en XML
  • Juan Manuel Pérez Martínez, I. Alfaro, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. REVISTA INTERAMERICANA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Num. 6. Vol. 4 . pp. 16-29. 2001. Científic.

  • Extracting temporal references to automatically assign document event-time periods
  • Dolores María Llidó Escrivá, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 2113 . pp. 62-71. 2001. Científic.

  • Cronology: Una aproximación al almacenamiento y recupaeración de información de actualidad
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Salvador Garcia Gil, I. Sanz. NOVATICA. Num. 146. pp. 52-56. 2000. Científic.

  • Extracción y asignación de tiempos de suceso para documentos de actualidad
  • Rafael Berlanga Llavori, Dolores María Llidó Escrivá, María José Aramburu Cabo. PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL : BOLETIN. Num. 24. pp. 223-230. 2000. Científic.

  • Chronology: una aproximación al almacenamiento y recuperación de información de actualidad
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Salvador Garcia Gil, I. Sanz. NOVATICA. Num. 146. pp. 52-56. 2000. Científic.

  • Chronology: Una aproximación al almacenamiento y recuperación de información de actualidad
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. NOVATICA. Num. 146. pp. 52-56. 2000. Científic.

  • TOODOR: Un modelo de bases de datos para bibliotecas digitales
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. NOVATICA. Num. 142. pp. 10-15. 1999. Científic.

  • Un modelo para la representación y recuperación de periódicos electrónicos
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori, Dolores María Llidó Escrivá, Salvador Garcia Gil. NOVATICA. Num. 142-1999. pp. 20-24. 1999. Científic.

  • An Approach to a Digital Library of NewsPapers
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT . Num. 5. Vol. 33 . pp. 645-661. 1997. Científic.

  Llibres


  • Bases de datos avanzadas
  • María José Aramburu Cabo, Ismael Sanz Blasco. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788469567692. Castellón (España). Ed. Universitat Jaume I.

  • Aprende SQL
  • Gregorio Quintana Ortí, María Mercedes Marqués Andrés, José Ignacio Aliaga Estellés, María José Aramburu Cabo. 2008. Autoria. Docent. ISBN 9788480216616. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Curso de Diseño de Sistemas de Gestión de Bases de Datos
  • María José Aramburu Cabo, Salvador Garcia Gil. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212538. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Semantic Web Technologies for Business Intelligence
  • Rafael Berlanga Llavori, O. Romero, A. Simitsis, María Victoria Nebot Romero, T. Bach Pedersen, A. Abelló, María José Aramburu Cabo. Business Intelligence Applications and the Web: Models, Systems, and Technologies. United States of America. Ed. IGI Global. 2011. ISBN 9781613500385. Científic.

  • Semi-automatic Discovery of Web Services Driven by User Requirements
  • María Pérez Catalán, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. Database and Expert Systems Applications. Berlín. Ed. Springer. 2010. ISBN 9783642153631. Científic.

  • Evaluación e implicación contínua: Una dura pero grata experiencia
  • Ismael Sanz Blasco, María José Aramburu Cabo. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Disseny d’un format unificat de memòria per al lliurament de treballs en les titulacions d’informàtica de l’UJI.
  • Germán Fabregat Llueca, José Manuel Claver Iborra, José Vicente Martí Avilés, María de los Ángeles López Malo, María José Aramburu Cabo, Raúl Marín Prades. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Canvis en la metodologia i avaluació de l’assignatura Bases de Dades Avançades
  • Ismael Sanz Blasco, María José Aramburu Cabo. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • OntoPathView: A Simple View Definition Language for the Collaborative Development fo Ontologies
  • Ernesto Jiménez Ruiz, Rafael Berlanga Llavori, Ismael Sanz Blasco, María José Aramburu Cabo, R. Danger. Artificial Intelligence Research and Development. Amsterdam. Ed. Ios Press. 2005. ISBN 1586035606. Científic.

  • Interfaces to retrieve news considering topics and time
  • Juan Manuel Pérez Martínez, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Digital Resources for the Humanities 2001-2002. London. Ed. Office for Humanities Communication. 2003. ISBN 1897791178. Científic.

  Ponències a congressos


  • Towards Semantic DigitalTwins for Social Networks
  • Rafael Berlanga Llavori, Lledó Museros Cabedo, Dolores María Llidó Escrivá, Ismael Sanz Blasco, María José Aramburu Cabo. Second International Workshop on Semantic Digital Twins (SeDiT 2021) and 18th Extended Semantic Web Conference (ESWC 2021). Hersonissos (Grècia). 06-06-2021. Científic. 2021. ISSN 1613-0073.

  • Quality Management in Social Business Intelligence Projects
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori, Indira Lázara Lanza Cruz. 23rd International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2021). Praga (República Txeca). 26-04-2021. Científic. 2021. Ed. SciTePress. ISBN 9789897585098.

  • Quality Indicators for Social Business Intelligence
  • Rafael Berlanga Llavori, Indira Lázara Lanza Cruz, María José Aramburu Cabo. 6th International Conference on Social Networks Analysis, Management and Security (SNAMS 2019). Granada (Espanya). 22-10-2019. Científic. 2019. Ed. IEEE. ISBN 9781728129464.

  • Dynamic SLOD-BI: Infraestructura Dinamica de Inteligencia de Negocio Social
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Indira Lázara Lanza Cruz, Dolores María Llidó Escrivá, María Lidon Museros Ferrandis, Ismael Sanz Blasco. XXIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Sevilla (Espanya). 17-09-2018. Científic. 2018.

  • Experiencia de implantación de la asignatura de Proyecto de Final de Grado en Ingeniería Informática dentro de un contexto empresarial real
  • María de los Ángeles López Malo, Lledó Museros Cabedo, María José Aramburu Cabo, Pedro García Sevilla. XXIII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2017). Cáceres (Espanya). 05-07-2017. Docent. 2017.

  • Prácticas externas y trabajo fin de grado en el grado en ingeniería informática de la Universitat Jaume I
  • María de los Ángeles López Malo, Cristina Rebollo Santamaría, María José Aramburu Cabo, Pedro García Sevilla. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón de la Plana, España. 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Towards a Semantic Data Infrastructure for Social Business Intelligence
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Dolores María Llidó Escrivá, Lisette García Moya. New Trends in Databases and Information Systems (Selected Papers of the 17th European Conference of advances in Databases and Information Systems and Associated Satellite Events -ADBIS 2013-). Genoa (Itàlia). 01-04-2013. Científic. 2014. Ed. Springer. ISBN 9783319018621.

  • i-SLOD: Towards an Infrastructure for Enabling the Dissemination and Analysis of Sentiment Data
  • Rafael Berlanga Llavori, Dolores María Llidó Escrivá, Lisette García Moya, María Victoria Nebot Romero, María José Aramburu Cabo, Ismael Sanz Blasco. International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval (KDIR 2013). Vilamoura (Portugal). 19-09-2013. Científic. 2013. Ed. SciTePress. ISBN 9789898565754.

  • Extraction and Ranking of Product Aspects Based on Word Dependency Relations
  • Lisette García Moya, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. II Congreso Español de Recuperación de la Información . CERI 2012. Valencia (Espanya). 18-06-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218566.

  • Exploting text-rich descriptions for faceted discovery of web resources
  • María Pérez Catalán, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Ismael Sanz Blasco. 4th International Workshop on Semantic Web Applications and Tools for the Life Sciences. London (Regne Unit). 07-12-2011. Científic. 2011. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450310765.

  • Probabilistic Ranking of Product Features from Customer Reviews
  • Lisette García Moya, H. Anaya Sánchez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. 5th Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis, IbPRIA 2011. Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 08-06-2011. Científic. 2011. ISSN 0302-9743.

  • La convergencia de las prácticas externas y el proyecto de fin de grado en una asignatura adaptada al EEES
  • María José Aramburu Cabo, María Asuncion Castaño Álvarez, María de los Ángeles López Malo, Cristina Rebollo Santamaría, José Vicente Martí Avilés, Inmaculada Remolar Quintana, Sergio Barrachina Mir, Manuel Mollar Villanueva, Germán Fabregat Llueca, Julio Pacheco Aparicio. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Integrating Web Feed Opinions into a Corporate Data Warehouse
  • Lisette García Moya, Shahad Kudama Al-Mudaris, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. BEWEB 2011 Workshop of EDBT/ICDT '10 joint conference. Uppsala, Sweden. 21-03-2011. Científic. 2011. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450306102.

  • Towards tailored semantic annotation systems from Wikipedia
  • Shahad Kudama Al-Mudaris, Rafael Berlanga Llavori, Lisette García Moya, María Victoria Nebot Romero, María José Aramburu Cabo. 22nd International Workshop on Database and Expert Systems Applications ( DEXA 2011). Toulouse (FRANCE). 29-08-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9780769544861.

  • Adding Semantics to the Discovery of Web Services in Life Sciences
  • María Pérez Catalán, Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. 9th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi- Agent Systems. Universidad de Salamanca (España). 06-04-2011. Científic. 2011. Ed. Springer. ISBN 9783642199301.

  • En busca del estudiante perdido: caracterización de los "no presentados"
  • Ismael Sanz Blasco, María José Aramburu Cabo, Lledó Museros Cabedo, María Pérez Catalán, Carmen Barrachina. XVII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2011). Sevilla. 05-07-2011. Docent. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788469451564.

  • Caracterización del abandono estudiantil mediante una nueva herramienta de apoyo para el docente
  • Ismael Sanz Blasco, María José Aramburu Cabo, Lledó Museros Cabedo, María Pérez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • A model Transformation-based Technique for Flwxible XML Data Source Integration
  • María Pérez Catalán, Ismael Sanz Blasco, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. San Sebastian (España). 08-09-2009. Científic. 2009.

  • Requirements Gathering in a Model-based Approach for the Design of Multi-similarity Systems
  • María Pérez Catalán, Sven Casteleyn, Ismael Sanz Blasco, María José Aramburu Cabo. Proceedings (First International Workshop on Model driven service engineering and data quality and security - MoSE+DQS '09). Hong Kong, China. 02-11-2009. Científic. 2009. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781605588162.

  • Towards a Data Warehouse Contextualized with Web Opinions
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. ICEBE 2008 IEEE International Conference on e-Business Engineering. Xi'an, China. 22-10-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9780769533957.

  • R-Cubes: OLAP Cubes Contextualized with Documents
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, T. Bach Pedersen. ICDE2007 23rd International Conference on Data Engineering. Estambul (Turquia). 15-04-2007. Científic. 2007. Ed. IEEE. ISBN 1424408032.

  • CRISOL: Generación automática de instancias ontológicas desde fuentes de datos semi-estructuradas
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Dolores María Llidó Escrivá, Ismael Sanz Blasco, Juan Manuel Pérez Martínez, R. Dánger, J. Paraire Andrés, Ernesto Jiménez Ruiz. V Jornadas de Ingeniería Telemática. Vigo (Espanya). 12-09-2005. Científic. 2005. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 8484083462.

  • A Relevance-Extended Multi-dimensional Model for a Data Warehouse Contextualized with Documents
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, T. Bach Pedersen. Proceedings (8th ACM International Workshop on Data Warehousing and OLAP - DOLAP'05). Bremen (Alemanya). 04-11-2005. Científic. 2005. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 1595931627.

  • A Document Model Based on Relevance Modeling Techniques for Semi-structured Information Warehouses
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. 15th International conference Database and Expert Systems Applications. Zaragoza (España). 30-08-2004. Científic. 2004. Ed. Springer. ISBN 3540229361.

  • SEMI-STRUCTURED INFORMATION WAREHOUSES Requirements and Definition
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. Sixth International Conference on Enterprise Information Systems. Porto (Portugal). 14-04-2004. Científic. 2004. Ed. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC). ISBN 9728865007.

  • OntoPath: A Query Language for Ontologies
  • Rafael Berlanga Llavori, A. Scheppler, María José Aramburu Cabo, Ismael Sanz Blasco, R. Dánger. IX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Málaga (Espanya). 09-11-2004. Científic. 2004. Ed. AltaGrafics. ISBN 8468889830.

  • Técnicas de Análisis en Almacenes de Información Semi-estructurada: Limitaciones y Requerimientos
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. VIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Alicante. 12-11-2003. Científic. 2003. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 8468838365.

  • Sistema de Suscripción basado en XML para noticias digitales
  • Juan Manuel Pérez Martínez, I. Alfaro, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Proc.of II Jornadas de Bibliotecas Digitales. Almagro. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 8469962760.

  • Una arquitectura multicapa para la recuperación y presentación de información histórica de una base de documentos
  • Carlos Granell Canut, Juan Manuel Pérez Martínez, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. V Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Valladolid. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 8484480658.

  • Una arquitectura multi-capa para la recuperación y presentación de información histórica de una base de documentos
  • J.M. Pérez, C. Granell, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. V Jornadas de Ingenieria de Software Bases de Datos. Valladolid (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 8484480658.

  • Componentes para el análisis histórico de información periodística
  • J.M. Pérez, C. Granell, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Primeras Jornadas Bibliotecas Digitales. JLBIDI'2000. Valladolid (Espanya). 06-11-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 8484480666.

  • Componentes para el Análisis Histórico de Información Periodística
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Carlos Granell Canut, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Primeras Jornadas Bibliotecas Digitales. JLBIDI'2000. Valladolid (Espanya). 06-11-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 8484480666.

  • Efficient Retrieval of Structured Documents from Object-Relational Databases
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Salvador Garcia Gil. Database and Expert System Applications (Lecture Notes on Computer Science 1677). Berlin. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Springer. ISBN 3540664483.

  • Retrieval of Information from Temporal Document Databases
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Object-Oriented Technology (Lecture Notes on Computer Science 1743). Berlin. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Springer. ISBN 354066954X.

  • Chronology: Una aproximación al almacenamiento y recuperación de información de actualidad
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Salvador Garcia Gil, Ismael Sanz Blasco. IV Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Cáceres. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 8469909568.

  • Representación y organización de periódicos digitales con el lenguaje XML
  • Dolores María Llidó Escrivá, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori, Ismael Sanz Blasco. IV Congreso ISKO-España EOCONSID'99. Granada. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad de Granada. ISBN 846990289X.

  • Almacenamiento y Recuperación de Periódicos Digitales
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori, Dolores María Llidó Escrivá, Salvador Garcia Gil. Jornadas sobre Publicación Electrónica: Un Nuevo Espacio de Comunicación. Leganés. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad Carlos III. ISBN 8489315132.

  • Gathering Metadata from Web-based Repositories of Historical Publications
  • Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. 9th International Workshop on Database Applications and Expert Systems (DEXA'98). Viena. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. IEEE. ISBN 0818683538.

  • Discovering Temporal Relationships in Database of Newspapers
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Fernando Barber Miralles. Tasks and Methods in Applied Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence 1416. Berlin (Alemanya). 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Springer. ISBN 3540645748.

  • A Retrieval Language for Historical Documents
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Lecture Notes in Computer Science (1460): Database and Expert Systems Applications. Berlin. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Springer. ISBN 3540649506.

  • Temporal Object-Oriented Document Organisation and Retrieval
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Integrated Design and Process Technology: Issues and Applications of Database Technology. Berlin. 01-01-1998. Científic. 1998. ISSN 1090-9389.

  • Automatic Acquisition of Digitized Newspapers via Internet
  • Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Francisco Toledo Lobo. EXPERTSYS-97, Artificial Intelligence Applications. Sunderland (Regne Unit). 01-10-1997. Científic. 1997. Ed. Institute for Industrial Technology Transfer (IITT). ISBN 2907669346.

  Comités de congresos


  • María José Aramburu Cabo. III Jornadas de Bibliotecas Digitales. El Escorial Madrid. . Científic.

  • María José Aramburu Cabo. III Jornadas sobre Bibliotecas Digitales. El Escorial. . Científic.

  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Ismael Sanz Blasco. XXVIII Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN). Castellón de la Plana (Espanya). 05-09-2012. Científic.

  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Ismael Sanz Blasco. 22nd International Workshop on Database and Expert Systems Applications ( DEXA 2011). Toulouse (FRANCE). 29-08-2011. Científic.

  • María José Aramburu Cabo. X Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Granada (España). 14-09-2005. Científic.

  • María José Aramburu Cabo. IX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Málaga (España). 10-11-2004. Científic.

  • María José Aramburu Cabo. VIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Alicante (España). 12-11-2003. Científic.

  • María José Aramburu Cabo. V Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Valladolid. 14-11-2001. Científic.

  Apunts docents


  • SQL en la práctica
  • Gregorio Quintana Ortí, José Ignacio Aliaga Estellés, María José Aramburu Cabo, María Mercedes Marqués Andrés. 2005. Ref. cs-359-2005.

  • Ejercicios resueltos de tipos abstractos de datos, árboles y grafos
  • Begoña Martínez Salvador, María José Aramburu Cabo. 2000. Ref. cs-218-2000.

  • Curso de diseño de sistemas de bases de datos
  • María José Aramburu Cabo, Salvador Garcia Gil. 1998. Ref. cs-459-1998.