UJI

Informació personal

CARRATALÁ SÁEZ, ROCÍO
 • Investigador/a
 • Membre del grup d'investigació HPC&A - Arquitectures i Computació de Altes Prestacions
 • TI1115DD - (964 728264)
 • rcarrata@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-8409-2421
 • Ressenya Personal

  Em vaig graduar en Matemàtica Computacional per la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló (Espanya) en 2015, vaig completar el Màster en Computació Paral·lela i Distribuïda per la Univeresitat Politècnica de València (España) en 2016 i sóc Doctora en Informàtica per l'UJI en 2021 (financiada per una beca FPU del Ministeri d'Educació).

  La meua línea d'investigació principal és la Computació d'Altes Prestacions, especialment enfocada a la paral·lelització d'operacions d'àlgebra lineal sobre Matrius Jeràrquiques (H-Matrius). També m'interessa la docència i els projectes d'innovació docents. 

  Links

  Investigació

   2(+1) ARTICLES EN REVISTES D'INVESTIGACIÓ INDEXADES

   1. [Q2 JCR - article enviat, pendent de revisió] S. Catalán, R. Carratalá-Sáez, S. Iserte, “Leveraging Teaching on Demand: Approaching HPC to Undergrads”, submitted to Journal of Parallel and Distributed Computing.
   2. [Q3 JCR] Andrés E. Tomás, Rafael Rodríguez-Sánchez, Sandra Catalán, Rocío Carratalá-Sáez, Enrique S. Quintana-Ortí,
    Dynamic look-ahead in the reduction to band form for the singular value decomposition, Parallel Computing, Volume 81, 2019, Pages 22-31, ISSN 0167-8191, https://doi.org/10.1016/j.parco.2018.11.001.
   3. [Q2 JCR] Rocío Carratalá-Sáez, Sven Christophersen, José I. Aliaga, Vicenç Beltran, Steffen Börm and Enrique S. Quintana-Ortí, "Exploiting nested task-parallelism in the H-LU factorization", Journal of Computational Science, Volume 33, 2019, Pages 20-33, ISSN 1877-7503, https://doi.org/10.1016/j.jocs.2019.02.004.

    

   3 PUBLICACIONS EN CONFERÈNCIES/CONGRESSOS INTERNACIONALS AMB ACTES (PROCEEDINGS)

   1. R. Carratalá-Sáez, M. Faverge, G. Pichon, G. Sylvand and E. S. Quintana-Ortí, "Tiled Algorithms for Efficient Task-Parallel ℌ-Matrix Solvers", 2020 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW), New Orleans, LA, USA, 2020, pp. 757-766, https://doi.org/10.1109/IPDPSW50202.2020.00131.
   2. R. Carratalá-Sáez, S. Iserte and S. Catalán, "Teaching on Demand: an HPC Experience", 2019 IEEE/ACM Workshop on Education for High-Performance Computing (EduHPC), Denver, CO, USA, 2019, pp. 32-41, https://doi.org/10.1109/EduHPC49559.2019.00010.
   3. J. I. Aliaga, R. Carratalá-Sáez, R. Kriemann and E. S. Quintana-Ortí, "Task-Parallel LU Factorization of Hierarchical Matrices Using OmpSs", 2017 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW), Lake Buena Vista, FL, USA, 2017, pp. 1148-1157, https://doi.org/10.1109/IPDPSW.2017.124.

    

   1 ARTICLE UNA REVISTA D'INVESTIGACIÓ NO INDEXADA

   1. J. I. Aliaga, R. Carratalá-Sáez and E. S. Quintana-Ortí, "Parallel Solution of Hierarchical Symmetric Positive Definite Linear Systems", Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, Volume 2, Issue 1, 2017, Pages 201-212, ISSN 2444-8656, https://doi.org/10.21042/AMNS.2017.1.00017

    

   6 CONTRIBUCIONS A CONFERÈNCIES INTERNACIONALS SENSE ACTES (PROCEEDINGS)

   1. [Ponència] R. Carratalá-Sáez, M. Faverge, G. Pichon, E. S. Quintana-Ortí and G. Sylvand, “Exploiting Generic Tiled Algorithms Toward Scalable H-Matrices Factorizations on Top of Runtime Systems”, SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific  Computing (SIAM PP20), Seattle, Washington, USA, 2020.
   2. [Ponència] R. Carratalá-Sáez and E. S. Quintana-Ortí, “Improving nested task-parallelism in the LU Factorization of H-Matrices”, International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2019), Valencia, Spain, 2019.
   3. [Ponència] R. Carratalá-Sáez and E. S. Quintana-Ortí, “Improving nested task-parallelism in the LU Factorization of H-Matrices”, 14th Scheduling for Large Scale Systems Workshop, Bordeaux, France, 2019.
   4. [Ponència] R. Carratalá-Sáez and E. S. Quintana-Ortí, “Exploiting Nested Task-based Parallelism in the Factorization of Hierarchical Matrices”, SIAM Conference on Computational Science and Engineering (CSE19), Spokane, Washington, USA, 2019.
   5. [Ponència] R. Carratalá-Sáez, S. Christophersen, J. I. Aliaga, V. Beltran, S. Börm and E. S. Quintana-Ortí, “Exploiting Nested Task-Based Parallelism in the Factorization of Hierarchical Matrices”, 10th International Workshop on Parallel Matrix Algorithms and Applications (PMAA 18), Zürich, Switzerland, 2018.
   6. [Pòster] R. Carratalá-Sáez, S. Christophersen, J. I. Aliaga, V. Beltran, S. Börm and E. S. Quintana-Ortí, “Exploiting Nested Task-Parallelism in the H-LU Factorization”, SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing (SIAM PP18), Tokio, Japan, 2018.

    

   4 CONTRIBUCIONS A CONFERÈNCIES NACIONALS

   1. [Article] J. I. Aliaga, R. Carratalá-Sáez and E. S. Quintana-Ortí, “Sobre el paralelismo anidado de tareas en la factorización LU de Matrices Jerárquicas”, Jornadas SARTECO 2019, Cáceres, Spain, 2019, pp. 38-44, ISBN: 978-84-09-12127-4.
   2. [Article] J. I. Aliaga, R. Carratalá-Sáez and E. S. Quintana-Ortí, “Explotando el Paralelismo de Tareas en la Factorización de Cholesky
    de Matrices Jerárquicas”, Jornadas SARTECO 2018, Teruel, Spain, 2018, pp. 355-364, ISBN: 978-84-09-04334-7.
   3. [Article] J. I. Aliaga, M. Barreda, R. Carratalá-Sáez, S. Catalán and E. S. Quintana-Ortí, “Un enfoque unificado para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales explotando paralelismo de tareas”, Jornadas SARTECO 2017, Málaga, Spain, 2017, pp. 59-66, ISBN: 978-84-697-4835-0.
   4. [Article] J. I. Aliaga, M. Barreda, R. Carratalá-Sáez, S. Catalán, E. S. Quintana-Ortí, “A Unified Task-Parallel Approach for Dense, Hierarchical and Sparse Linear Systems”, XXV Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones + XV Congreso de Matemática Aplicada  CEDYA+CMA2017), Cartagena, Spain, 2017, pp. 152-159, ISBN: 978-84-944402-1-2