panoramica UJI

Informació dels cursos i tallers del SASC 2017-2018

Última modificació: 14/09/2017 | Font: SASC

Llibret dels cursos (PDF)

 

INFORMACIÓ GENERAL I MATRÍCULA

Els cursos estan destinats als membres de la comunitat universitària (personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiantat) però també estan oberts a qualsevol persona, major de 16 anys, interessada en la temàtica dels cursos.

L’admissió als cursos i tallers es fa per ordre d’inscripció fins al nombre màxim d’alumnes previst i respectant els requisits que es puguen establir de manera particular en cada curs o taller.

El mínim de persones matriculades perquè el curs es realitze és el 51% de les places ofertades, amb un mínim de 7 persones.

Matrícula

Per als cursos i tallers de les aules, el termini general de matrícula s’obri el 4 de setembre de 2017, a les 10 hores, i fins el dia indicat en cada taller i curs.

Per als monogràfics que es programen durant el curs acadèmic i els Cursos d’Estiu UJI, l’inici de la matrícula s’anunciarà en la web http://www.uji.es/cultura/.

La matrícula es pot fer únicament per Internet, en la pàgina: http://inscripcio.uji.es. Si no es té accés, es pot contactar amb el SASC per obtenir assistència.

En el mateix moment de la inscripció es pot consultar si queden places en el curs que interessa o si s’ha quedat en llista d’espera, perquè en aquest últim cas apareix un avís. La inscripció s’ha de formalitzar amb el pagament d’aquesta amb targeta bancària, de crèdit o dèbit. S’ha de realitzar una inscripció per a cada curs i s’ha de tramitar un pagament per cada curs matriculat.

Si no es fa efectiu el pagament abans de 48 hores es perd la plaça reservada i aquesta queda lliure o, si el curs s’havia tancat perquè s’havien cobert les places, es contacta amb les persones en llista d’espera per ordre d’inscripció. La matrícula no es considera efectiva fins que no s’acredite el pagament.

Devolucions:

Els diners del preu de la matrícula es retornen en els casos següents:
- Si el curs es cancel·la. En aquest cas, el SASC contacta amb les persones matriculades per gestionar la devolució.
- Abans que comence el curs. No cal justificar documentalment la baixa.
- Una vegada començat el curs i sempre que no s’hage superat el 20% de les sessions de l’activitat, només es tramita la devolució de les taxes en els casos de malaltia documentada o contracte laboral amb horari incompatible amb les sessions.
- Desprès de superat el termini del 20% de sessions des del començament del curs, es tramiten baixes, però no es té dret a devolució de les taxes.
En la tramitació de les sol·licituds de devolució, la data de la sol·licitud és la de l’entrada per Registre General de l’UJI.

Procediment de sol·licitud de devolució del preu de la matrícula:
Per sol·licitar la baixa d’un curs i la devolució del preu de la matrícula, cal omplir un formulari electrònic de sol·licitud genèrica (http://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion) al qual s’ha d’adjuntar un formulari d’alta de tercers amb les dades bancàries on es vol rebre la transferència en el cas que es reconega el dret a la devolució.

El formulari d’alta de tercers és un arxiu pdf que s’ha d’omplir amb les dades que es demanen i signar-lo perquè tinga validesa. Es pot descarregar en la pàgina web: http://www.uji.es/serveis/sci/base/terceros/fichaterceros/

Informació i presentació de documentació:
Servei d’Activitats Socioculturals (SASC)
Àgora universitària. Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana.
Tel.: 964 728 896 | sasc@uji.es

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h

Avaluació dels cursos i tallers: control d’assistència i avaluació continuada

Certificats: se certificarà l’assistència als tallers i cursos a les persones que hagen assistit almenys al 80% de les sessions de classe i hagen firmat el control corresponent.

Les dades subministrades seran objecte de tractament automatitzat i incorporades al fitxer corresponent del qual és responsable la Universitat Jaume I de Castelló. La finalitat del tractament serà únicament de control i de gestió de les activitats del SASC, difusió d’informació referent a activitats socioculturals, estudis i enquestes d’opinió i altres finalitats derivades de l’activitat de la Universitat. Les persones interessades poden exercir els seus drets davant el Servei d’Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I, av. Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana, tel. 964 728 896, adreça electrònica: sasc@uji.es

Tornar a la pàgina principal del Servei d'Activitat Socioculturals 

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16