Recomanacions preventives per a la realització d'exàmens presencials al campus

22/12/2021 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La realització d'exàmens presencials al campus durant la pandèmia de COVID-19 requereix les mesures de prevenció que ja s'han de prendre de manera col·lectiva i individual diàriament. Ressaltem ací les qüestions principals:

A les aules

 • Cal respectar l'aforament màxim indicat per a cada aula.
 • S'ha de respectar la distància de seguretat entre l'estudiantat. S’ha de procurar el màxim distanciament possible (a portell) i, quan siga possible, s’ha de seguir una distribució en forma de W:

XOOOXOOOX
OOXOOOXOO

 • L'estudiantat ha d'assistir amb antelació suficient per a evitar aglomeracions en corredors i espais comuns. Per a això:
 • El professorat responsable de la assignatura informarà a l’estudiantat, amb antelació suficient, de l’aula/seminari on ha de dirigir-se.
 • Les aules s'obriran amb suficient antelació a l'inici de l'examen per a garantir l'accés segur.
 • El professorat establirà els protocols i mecanismes necessaris perquè l'accés a les aules es realitze de forma ordenada i escalonada.
 • Es valorarà la possibilitat de modificar les franges horàries d'inici dels exàmens per a escalonar les entrades.
 • L'estudiantat ha d’accedir directament a l'aula i ocuparà els llocs senyalitzats (no es podrà passar llista), deixant visible el seu carnet d'identitat/passaport per a la seua verificació (si fora necessari).
 • El personal auxiliar COVID col·laborarà per a evitar les aglomeracions en corredors i zones d'accés a les aules.
 • Les persones encarregades de supervisar la realització de l'examen han de procurar també mantindre la distància de seguretat amb l’estudiantat i entre si.
 • És obligatori l'ús de mascareta en tot moment, tant per a l'estudiantat com per al professorat.
 • Es recomana una higiene adequada de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir a les aules i després d’abandonar les aules. A l’efecte, és recomana fer ús dels dispensadors instal·lats en cada edifici o dur gel hidroalcohòlic a les proves.
 • En cas d'utilització d'elements comuns, el professorat i l’estudiantat han d’utilitzar tovalloletes desinfectants. Per exemple, en utilitzar ordinadors, teclats, ratolins, etc. Es poden sol·licitar a les consergeries de cada centre.
 • Una vegada finalitzat l'examen, l’estudiantat no pot quedar-se a l'interior de les instal·lacions (corredors, zones d'accés…).
 • Les persones amb simptomatologia no poden accedir al campus i, per tant, tampoc poden accedir-hi per a realitzar exàmens presencials. Han de consultar el protocol publicat en www.uji.es/coronavirus i comunicar la seua situació a www.uji.es/coronavirus/casos.

Duració dels exàmens

 • En la mesura que siga possible, es prega al professorat optimitzar el contingut de les proves per a reduir la duració màxima de l'examen.

Ventilació d'aules i zones comunes

La Universitat Jaume I ha configurat els sistemes de climatització  dels edificis per a aconseguir una bona ventilació a les aules i diferents espais del campus, a més de mantindre unes condicions de temperatura suportables.

Tots els edificis disposen d'un sistema de climatització i ventilació forçada, és a dir, tenen la capacitat de renovar l'aire viciat de cada espai per aire net de l'exterior. El sistema de ventilació forçada garanteix que, a les aules, l'aire es renova totalment entre 6 i 9 vegades cada hora.

També es recomana obrir les finestres uns 10 minuts abans o a l'inici de cada examen per a facilitar la recirculació de l'aire a través del sistema de ventilació de l'edifici. Una vegada passats uns minuts, es poden tancar totalment o parcialment les finestres per a evitar corrents molestos d'aire. Així mateix, s’aconsella obrir 10 minuts cada hora aproximada o en els descansos en exàmens de llarga duració.

Exàmens en paper

 • La utilització de paper no presenta perillositat especial si se segueixen les normes generals de prevenció. El paper és un mitjà on, segons els diferents estudis, la pervivència del virus és molt limitada.
 • L'element principal i essencial de prevenció és una adequada higiene amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, especialment després de la manipulació dels documents.
 • Cal parar atenció especial a no tocar-se les mucoses (ulls, nas i boca) i evitar, en la mesura que siga possible, contactes innecessaris amb superfícies.
 • No es recomana la utilització de guants. És igual de perillós tocar-se una mucosa amb un guant contaminat que amb la pell. Els guants poden proporcionar una sensació falsa de seguretat que incrementa el risc.

Exàmens orals

 • Han de programar-se de manera escalonada per a evitar aglomeracions en corredors i zones comunes. El professorat responsable comunicarà, amb antelació, a l’estudiantat l'aula/seminari i franja horària corresponent.
 • Cal guardar la distància de seguretat entre persones examinades i tribunals. A l’efecte, podeu disposar les taules i altre mobiliari per garantir aquesta distància.
 • Tant l’estudiantat com el tribunal han de portar mascareta en tot moment.

Exàmens al pavelló poliesportiu

 • Per a facilitar la realització d'exàmens, s’ha habilitat el recinte del pavelló poliesportiu garantint una separació entre llocs de 2 metres.
 • Si es tracta d'exàmens amb una gran quantitat d'estudiantat, per a evitar aglomeracions, cal citar l'alumnat amb suficient antelació per a entrar de manera escalonada. No es pot passar llista per a identificar l’alumnat a l’entrada del pavelló.
 • El personal de seguretat col·laborarà per a evitar les possibles aglomeracions en les entrades i/o eixides dels exàmens.
 • S’ha d’accedir al pavelló per la porta indicada en el plànol de situació adjunt. En el cas de coincidir diferents assignatures a la mateixa hora, s’assenyalaran convenientment entrades laterals.

 Entradas exámenes pabellón

 • El pavelló comptarà amb una dotació de folis per als exàmens i tovalloletes desinfectants per a neteja de les superfícies, en cas necessari.
 • Els serveis estaran habilitats per al seu ús durant la realització dels exàmens.

Revisió d'exàmens

La revisió de l'examen es pot realitzar de manera presencial, per videoconferència (mitjançant Google Meet) o correu electrònic. L'estudiantat ha de sol·licitar cita prèvia per a la revisió de l'examen per correu electrònic o el mètode que establisca el professorat responsable. En funció de les sol·licituds de revisió rebudes, el professorat ha d'establir una planificació adequada per a la realització d'aquestes.

Recursos tecnològics

En el cas de les activitats d’avaluació no presencials, es recomana l'ús de l'eina institucional de videoconferència Google Meet, per la seua facilitat d'ús i perquè pot guardar el vídeo de l'enregistrament de l'examen en Google Drive, la qual cosa facilita la custòdia amb garanties. 

En la web del CENT està disponible el document actualitzat amb les recomanacions per a la realització de proves d’avaluació en línia.

Castelló de la Plana, 21 de desembre de 2021

Comissionat de la Rectora per a l’adaptació a la nova normalitat

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions