Informació sobre l'avaluació de l'estudiantat durant la crisi de la COVID-19

22/12/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Comunicat a l'estudiantat (21 de desembre de 2021)

La Normativa d’avaluació de la Universitat Jaume I estableix que “el sistema d’avaluació de les assignatures no es podrà modificar durant el curs acadèmic, llevat de causa de força major o impossibilitat sobrevinguda”. Respecte a la actual situación sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19, es considera causa de força major trobar-se en un dels casos següents: tenir diagnosticada i activa la malaltia de la COVID-19, trobar-se en quarantena o presentar la simptomatologia d’aquesta malaltia.

Per a poder activar procediments alternatius d’examen, cal emplenar el formulari de comunicació de contactes o contagis. En aquesta primera sol·licitud o en un màxim de deu dies a partir d’aquesta primera sol·licitud, la persona afectada ha de presentar un justificant sanitari que acredite la condició al·legada. El professorat pot accedir per IGLU (IGLU > Totes les seccions > Altres > Covid > Consulta covid) a una llista de l’alumnat que es troba en algun dels supòsits d’adaptació de la docència i l’avaluació.

Si una estudianta o estudiant acredita mitjançant un justificant sanitari que no pot desplaçar-se a la Universitat durant els deu dies que dura una quarantena, s’entén que no pot realitzar presencialment cap dels exàmens durant aquest període, amb subjecció a les mesures disciplinàries que es puguen derivar de l’incompliment d’aquesta mesura.

Si, durant la realització de la prova adaptada, sorgeixen dubtes sobre la identitat de la persona que ha realitzat la prova o sobre la utilització de recursos il·lícits, l’examinadora o examinador pot requerir de l’alumna o alumne una entrevista en la qual puga eliminar o corroborar els dubtes suscitats mitjançant preguntes sobre el contingut de la prova final.

En aquests casos, i d’acord amb el capítol III (article 9.5) de la Normativa d’avaluació de la Universitat Jaume I, es pot arbitrar alguna de les opcions següents:

  1. Establir una segona data per a la realització de l’examen. Es recomana que aquesta segona convocatòria tinga lloc deu dies naturals després de la primera.
  2. Realitzar un examen en modalitat no presencial en la mateixa data o en una altra data posterior (amb una diferència màxima de 48 hores) a la de l’examen. Aquest examen alternatiu ha de ser semblant en contingut i complexitat a l’examen que s’ha administrat a la resta del grup.
  3. Qualsevol opció que garantisca que l’estudiantat rep el suport docent d’acord amb el punt 5 de la “Guia d’actuació per al maneig de casos i contactes amb l’estudiantat UJI”.

Cordialment,

Vicent Cervera Mateu
Comissionat de la rectora per a l'adaptació a la nova normalitat

Informació proporcionada per: InfoCampus