Models d'oferiment de recurs

14/02/2024 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Índex

1. Notificació de resolucions generals

2. Notificació d’actes que no posen fi a la via administrativa

3. Notificació de resolucions en matèria tributària i ingressos de dret públic

4. Notificació de resolucions en matèria de contractació

5. Notificació en matèria d’execució de sentències

6. Notificació en matèria de resolució de recursos

7. Notificació d’actes de tràmit

8. Notificació en matèria laboral

Nota prèvia: en el cas de resolucions que hagen de ser publicades en diaris, butlletins o taulers oficials, cal substituir “...des de l’endemà al de la recepció de la notificació.”, per “...des de l’endemà al de la publicació.”.

1. NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIONS GENERALS

Contra les resolucions que tinguen per objecte qüestions de personal, sancions administratives, etc., el peu de recurs és el següent:

Notificació de la resolució inicial

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte contra el qual es recorre en el termini d’un mes comptador des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació, o bé directament interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepció de la notificació. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs que es considere procedent.”

2. NOTIFICACIÓ D’ACTES QUE NO POSEN FI A LA VIA ADMINISTRATIVA

Contra les resolucions en matèria de processos electorals i drets i deures de l’estudiantat, en resolucions en matèria de compensació, de reconeixement de crèdits, de comissions de revisió de qualificacions i de la comissió de permanència, el peu del recurs ha de ser el següent:

“Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar un recurs d’alçada davant del Rectorat, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació. Si transcorren tres mesos des de l’endemà al de la interposició del recurs d’alçada sense que haja sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en qualsevol moment a partir de l’endemà al de la desestimació presumpta. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs que es considere procedent”.

3. NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIONS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

Quan els actes que es notifiquen tinguen per objecte l’aplicació de tributs, el peu de recurs ha de ser el següent:

Notificació de la resolució inicial

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 222 i 226 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte contra el qual es recorre, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació, o bé interposar directament reclamació economicoadministrativa davant del Tribunal Economicoadministratiu Regional de la Comunitat Valenciana, dins del termini d’un mes comptador des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs que es considere procedent”.

4. NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIONS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

En el cas de contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’article 40.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) (contractes subjectes a regulació harmonitzada, contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l’annex II de valor estimat ≥ 209.000 € i contractes de gestió de serveis públics amb pressupost de despeses de primer establiment > 500.000 € i de durada > 5 anys).

El peu de recurs ha de ser el següent:

4.1. Recurs contra l’adjudicació d’aquests contractes

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic davant del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà al dia en què es remeta la notificació d’aquesta resolució, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació. Així mateix, es pot presentar recurs extraordinari de revisió en els supòsits de l’article 125 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs que es considere procedent.”

4.2. Recurs contra el contingut dels plecs i altres documents contractuals

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic davant del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà al de la recepció o posada a la seua disposició d’aquests documents, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de la recepció o posada a la seua disposició d’aquests documents. Així mateix, es pot presentar recurs extraordinari de revisió en els supòsits de l’article 125 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs que es considere procedent.”

4.3. Recurs contra actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació o contra un acte resultant de l’aplicació del procediment negociat sense publicitat

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic davant del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà al del coneixement de la comunicació d’aquest acte, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de la comunicació d’aquest acte. Així mateix, es pot presentar recurs extraordinari de revisió en els supòsits de l’article 125 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs que es considere procedent.”

4.4. Recurs contra l’anunci de licitació

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic davant del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils comptadors des del dia de la publicació, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de la publicació d’aquesta resolució, d’acord amb el que disposen els articles 9 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix, es pot presentar el recurs extraordinari de revisió en els supòsits de l’article 125 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs que es considere procedent.”

4.5. Recurs contra l’exclusió

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic davant del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà al de la recepció de la notificació, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació. Així mateix, es pot presentar el recurs extraordinari de revisió en els supòsits de l’article 125 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs que es considere procedent.”

5. NOTIFICACIÓ EN MATÈRIA D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

Quan es notifica l’execució d’una sentència, el peu de recurs ha de ser el següent:

“Contra aquesta resolució, atès que es dicta en compliment de la sentència ………….., recaiguda en actuacions del (indiqueu el recurs) número ………………., no és procedent la interposició de cap recurs administratiu o judicial, sense perjudici del dret de la persona actora a dirigir-se davant de l’òrgan jurisdiccional, si considera que no queda degudament complida la decisió de la sentència amb aquesta resolució. No obstant l’anterior, aquesta Administració l’ha de traslladar a ….......... (indiqueu l’òrgan judicial) a l’efecte que quede acreditat el compliment de la decisió. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs que es considere procedent”.

6. NOTIFICACIÓ EN MATÈRIA DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS

Quan es notifique la resolució d’un recurs administratiu, el peu de recurs ha de ser el següent:

6.1. Notificació de la resolució expressa del recurs de reposició i el d’alçada

“Contra aquesta resolució, que és ferma en via administrativa, només es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació. Així mateix, es pot presentar recurs extraordinari de revisió en els supòsits de l’article 125 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs que es considere procedent”.

6.2. Notificació de la resolució expressa del recurs extraordinari de revisió

“Contra aquesta resolució, que és ferma en via administrativa, només es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs que es considere procedent”.

7. NOTIFICACIÓ D’ACTES DE TRÀMIT

Els actes de tràmit són els que preparen i contribueixen a l’adopció de la decisió definitiva. Els actes definitius són els que posen fi al procediment i resolen les qüestions plantejades. Els actes de tràmit no poden ser impugnats davant la jurisdicció contenciosa administrativa de forma autònoma de l’acte definitiu, excepte els actes de tràmit qualificats de l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: actes de tràmit que decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims.

El peu de recurs ha de ser el següent:

“Cosa que se us notifica perquè tinga efectes.

Així mateix, se us fa saber que contra aquesta resolució no es pot presentar cap recurs, en virtut del que estableix l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ja que es tracta d’un acte de tràmit que no decideix directament ni indirectament el fons de l’assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable a drets ni interessos legítims.”

8. NOTIFICACIÓ EN MATÈRIA LABORAL

8.1. Recursos contra resolucions administratives en matèria laboral

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pot interposar-se, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’haja dictada, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació, o bé, directament, i de conformitat amb el que es disposa en l’article 69.2 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, una demanda laboral davant els jutjats socials de la ciutat de Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des que s'haja d'entendre esgotada la via administrativa.

8.2. Recursos contra resolucions administratives en matèria laboral en accions subjectes a termini de caducitat

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pot interposar-se, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’haja dictada, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació, o bé, directament, i de conformitat amb el que es disposa en l’article 69.3 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, una demanda laboral davant els jutjats socials de la ciutat de Castelló, dins del termini de  de vint dies hàbils o l'especial que siga aplicable, en les accions derivades d'acomiadament i altres accions subjectes a termini de caducitat, comptadors a partir de l'endemà d'aquell en què s'haguera produït l'acte o la notificació de la resolució impugnada, o des que s'haja d'entendre esgotada la via administrativa.

 

Informació proporcionada per: Secretaria General