01/08/2019 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Contexte i titularitat

La titularitat de tota la informació que continga dades personals, al llarg de tot el seu cicle de vida, és la Universitat Jaume I de Castelló. La Política de Seguretat de la Informació de la Universitat Jaume I de Castelló defineix com a responsable de la informació a la persona que ostente la direcció de la Secretaria General, qui pot definir responsables interns de conjunts de dades concretes per a facilitar la seua gestió. Tota la informació sobre les persones responsables, així com la forma d'exercir els drets sobre les dades personals tractats o informació detallada del seu tractament podran ser trobats en el registre d'activitats de tractament.

Normativa aplicable

La gestió de les dades personals que realitza la Universitat Jaume I de Castelló, bé per compte propi o relacionada amb tercers, es regeix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). També serà aplicable la normativa pròpia de la Universitat Jaume I de Castelló, i resta de legislació vigent aplicable.

Delegat de protecció de dades

La Universitat Jaume I de Castelló ha nomenat el seu Delegat de Protecció de Dades tal com indica la legislació en els casos d'Administracions Públiques, segons l'article 37 del RGPD, havent-se comunicat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com a autoritat de control pertinent. Així mateix, complirà amb totes les funcions indicades en l'article 39 del RGPD.  Les dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades són els següents:

Raó Social: Universitat Jaume I
NIF: Q6250003H
Adreça: Edifici Rectorat i Serveis Centrals. Campus de Riu Sec. Castelló de la Plana (12071), Espanya
Correu Electrònic: dpd@uji.es

Accés a la política de privacitat

Tots els aspectes relacionats amb la protecció de dades personals i la privadesa es poden consultar en la Política de Privacitat de la Universitat Jaume I de Castelló. L'accés lliure al document es pot trobar dins del Centre de seguretat i privacitat.

Exercici de drets sobre les dades personals

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la Universitat Jaume I de Castelló estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 21 del RGPD, els interessats poden sol·licitar l’oposició al tractament, sempre que no hi haja motius legítims imperiosos per al tractament o per exercir o defensar reclamacions.

En cas de que el tractament estiga legitimat pel consentiment de la persona interessada, aquesta té el dret a retirar el dit consentiment en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament previ a la seua retirada.

La persona interessada o, en el cas de menors de 14 anys, els titulars de la pàtria potestat o tutela, poden exercir els seus drets davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre electrònic ( https://www.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica ) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.

En cas de tindre qualsevol dubte respecte a l’exercici dels drets sobre les dades personals és possible realitzar una consulta a l’Oficina del delegat de protecció de dades, enviant un correu electrònic a l’adreça protecciondatos@uji.es

Reclamacions davant l’autoritat de control

Si en exercir qualsevol dret sobre les dades personals no es rep una resposta adequada o conforme al que la legislació vigent reconeix, qualsevol persona té la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com a autoritat de control nacional.

Registre d’activitats de tractament

Totes les activitats de tractament de dades personals estan arreplegades en un registre públic d'activitats de tractament, organitzat en diferents seccions en funció de ser tractaments de caràcter institucional, d'investigació on la Universitat Jaume I actua com a responsable del tractament o bé altres activitats on es pren el rol d’encarregats de tractament per a tercers.

El registre ofereix sempre la versió actualitzada amb la informació sobre el responsable del tractament, la finalitat, legitimació, destinataris, forma d'exercir els drets dels interessats, períodes de conservació de les dades, entre altres.

Informació proporcionada per: Secretaria General