Avís legal i condicions d’ús de la web

18/09/2020 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Condicions generals

L'accés i ús d'aquesta pàgina web i de totes les pàgines associades a la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) en el seu portal corporatiu atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari i implica el coneixement i plena acceptació dels advertiments legals i condicions vigents cada vegada que l'usuari accedeixca al mateix, sense perjudici que l'accés a alguns continguts puga estar subjecte a l'acceptació d'unes condicions particulars addicionals.

La Universitat Jaume I de Castelló publicarà en aquest mateix portal les modificacions que puguen alterar aquestes condicions d'ús de manera que sempre estiga accessible la versió actualitzada.

Titularitat

La Universitat Jaume I de Castelló és una institució de dret i interès públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, i d'acord amb l'apartat 10 de l'article 27 de la Constitució, és autònoma en els termes establerts en la legislació vigent. La creació de la Universitat Jaume I de Castelló s'arreplega en la Llei 3/1991, de 19 de febrer.

La seu de la Universitat Jaume I de Castelló és la ciutat de Castelló de la Plana. Les dades identificatives són les següents:

Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n (CP 12071), Castelló de la Plana, Castelló, Espanya.
Telèfon (+34) 964 72 80 00
Fax (+34) 964 72 90 16.
Disposa del CIF Q-6250003-H

Responsabilitat i obligacions de l’UJI

Responsabilitat pel contingut

La Universitat Jaume I de Castelló és titular dels continguts publicats i s'encarrega de la seua administració a través del portal www.uji.es. Els continguts es publiquen mitjançant sistemes d'informació que compleixen amb les garanties exigibles per la legislació vigent en matèria de disponibilitat, integritat, confidencialitat, autenticitat i traçabilitat.

De la mateixa forma, s'observa el compliment normatiu en matèries de privacitat i protecció de dades personals quan els continguts publicats són susceptibles de contenir dades de persones identificades o identificables. El conjunt de mesures, polítiques i normativa de privacitat i protecció de dades de caràcter personal es pot consultar en el Centre de seguretat i privacitat de la Universitat Jaume I.

Tots els continguts es publiquen en formats oberts o d'ús ampliament acceptat en el sector TIC, sent preferent l'ús dels primers tal com es desprèn de la disposició addicional setena dels seus Estatuts.

Responsabilitat pels enllaços a altres pàgines webs (links)

La Universitat Jaume I de Castelló inclou enllaços a diferents pàgines web i serveis que poden ser propis o de tercers. En el cas d'enllaços a continguts de tercers, la Universitat Jaume I no es fa responsable dels continguts d'aquests ni la inclusió d'aquests enllaços suposa l'aprovació, suport o reconeixement de cap tipus i són inclosos en l'àmbit de la Universitat Jaume I de Castelló per motius informatius, per a oferir fonts d'informació addicionals.

De la mateixa forma, tampoc s'assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat ni la legalitat dels continguts i serveis als quals els enllaços puguen dirigir. La Universitat Jaume I de Castelló intentarà complir amb els seus estàndards de qualitat i compliment legal vigent a l'hora de publicar enllaços a terceres parts.

Responsabilitat quan l’UJI siga la destinació d’un enllaç que prové d’una altra pàgina web

Tots aquells llocs web o serveis de tercers que enllacen els continguts, serveis i pàgines de la Universitat Jaume I de Castelló hauran de fer-ho de manera que no es desvirtuen els continguts publicats i el sentit original es mantinga. No es podrà fer referències parcials als continguts o reproduir parcialment continguts dins de pàgines de tercers ni usar trets d'identitat corporativa (nom, logotip, referències oficials, etc.) sense l'aprovació expressa de la Universitat Jaume I de Castelló.

Així mateix, els tercers que enllacen a continguts de la Universitat Jaume I de Castelló hauran de reconèixer l'autoria dels continguts i respectar els drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen tenir associats i dels quals la Universitat Jaume I de Castelló és titular.

Responsabilitat per aspectes tècnics

La Universitat Jaume I de Castelló realitza tots els esforços raonables per a oferir un servei de qualitat i estable. Per a açò s'apliquen les mesures tècniques, humanes i organitzatives necessàries en els seus sistemes d'informació, d'acord a la seua catalogació com a actiu, i s'espera que no produïsca danys o inconvenients als possibles usuaris pel seu ús.

No obstant açò, la Universitat Jaume I de Castelló no es fa responsable de les possibles conseqüències derivades d'accidents, falta de disponibilitat, errors en el funcionament dels seus serveis, o possibles efectes adversos en els seus equipaments o en el dels seus usuaris, així com qualsevol efecte derivat d'esdeveniments fora del seu control directe o per força major.

Responsabilitat i obligacions de l’usuari

Condicions d’accés

L'accés als continguts del portal institucional de la Universitat Jaume I de Castelló és gratuït i lliure en tots els seus elements públics. Pel fet d'accedir a aquests continguts s'accepten les condicions vigents en aqueix moment, publicades en aquestes condicions generals o en les específiques que es puguen presentar.

Alguns llocs dins del portal institucional o dins de l'àmbit de la UJI poden tenir unes condicions d'ús particulars, en aquest cas s'indicaran en les pròpies pàgines i prevaldran sobre aquestes condicions generals quan existisquen conflictes entre ambdues condicions d'ús.

Registre de l’usuari

En general, els continguts publicats per la Universitat Jaume I de Castelló seran públics i d'accés lliure, sense requerir cap tipus de registre. L'accés a alguns serveis determinats es realitzarà previ registre de l'usuari, la qual cosa constituirà un tractament de dades personals inscrit en el registre d'activitats de tractament de dades personals del que és titular la UJI i sobre el qual es pot trobar més informació en la secció de Protecció de dades i privacitat. La informació sobre el tractament sempre s'oferirà en iniciar el registre de l'usuari i abans de començar amb el tractament de les seues dades.

Obligacions de l’usuari

Qualsevol que utilitze aquests serveis i continguts haurà de complir amb les condicions legals establertes en aquest document, així com de qualsevol altra condició particular establerta en les pàgines i serveis de la Universitat Jaume I de Castelló. Tota persona que utilitze els elements descrits haurà de:

  • Emplenar amb veracitat i exactitud les dades de registre usant exclusivament la pròpia identitat i informació personal quan siguen necessaris.
  • Usar les seues credencials de forma personal i exclusiva. La Universitat Jaume I de Castelló no es fa responsable pel mal ús de les credencials d'usuari, així com de la seua pèrdua.
  • Comportar-se segons normes de conducta concordes a la llei, tals com el respecte a la intimitat, a l'honor o qualsevol dret fonamental, amb independència del mitjà en què es realitze. S'evitarà qualsevol tipus d'ús comercial, publicitari o promocional.
  • Respectar les normes d'ús de la infraestructura TIC vigent.
  • Fer un ús raonable de la informació i els serveis que es publiquen, havent de respectar-se el sentit original dels mateixos.
  • Respondre dels danys i perjudicis que cause en les pàgines i serveis de la UJI.
  • Informar sobre qualsevol bretxa de seguretat o funcionament incorrecte de les pàgines i serveis de la Universitat Jaume I, tal com s'arreplega en la Política de Seguretat de la Informació.

Restriccions d’ús

L'ús de les pàgines web i serveis que ofereix la Universitat Jaume I de Castelló implica l'acceptació plena de les condicions que tinga associades, no sent possible l'acceptació parcial de les mateixes. Si no s'accepten per complet s'haurà de desistir del seu accés o ús. La Universitat Jaume I de Castelló es reserva el dret a denegar el seu ús a qui no compleixca aquestes condicions.

Mesures de seguretat

Els sistemes d'informació que donen suport al portal d'informació corporativa de la Universitat Jaume I de Castelló compleixen la normativa vigent quant a mesures de seguretat establides pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i normativa posterior que ho modifica o complementa.

Tal com exigeix la normativa citada, els serveis d'informació de la Universitat Jaume I de Castelló que ací s'utilitzen es troben certificats d'acord als nivells de seguretat catalogats en la seua classificació d'actius. El conjunt de mesures, polítiques i normativa de seguretat es pot consultar en el Centre de seguretat i privacitat de la Universitat Jaume I.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els continguts que apareixen en el portal institucional de la Universitat Jaume I de Castelló, incloent entre d’altres els dissenys, codi, elements audiovisuals, gràfics, logos, marques i altres trets distintius estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial, dels quals la Universitat Jaume I de Castelló és titular. No està permès cap ús comercial o industrial dels mateixos sense el consentiment exprés del seu titular.

En aquells casos en què es publique informació de forma oberta (portal de Open Data, continguts amb llicències Creative Commons, etc.) aquest fet s'indicarà explícitament al costat de la informació i el seu ús es regirà per les condicions legals publicades.

Les vulneracions dels drets sobre els quals ostenta la seua titularitat la Universitat Jaume I de Castelló poden donar lloc a accions legals d'acord a la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, propietat industrial i altres regulacions relacionades.

Protecció de dades

Dades publicades

Totes les dades personals que la Universitat Jaume I de Castelló rep en les seues pàgines i serveis són processats segons els termes de les diferents activitats de tractament que s'arrepleguen en el Registre d'activitats de tractament de dades personals. El registre d'activitats és públic i pot ser consultat ací. En la primera ocasió en la qual s'arrepleguen dades personals d'un usuari dins d'un tractament concret se li informarà de les condicions en què es produeix el tractament, així com la forma d'exercir els seus drets i una altra informació relacionada seguint el compliment de la legislació vigent en matèria de privacitat i protecció de dades personals.

Per a ampliar la informació respecte al tractament de les dades personals que es realitza en l'àmbit de la Universitat Jaume I de Castelló es pot consultar el Centre de seguretat i privacitat.

De la mateixa forma, les dades personals que es publiquen en les pàgines i serveis de la Universitat Jaume I de Castelló s'ofereixen a manera informativa com a font de dades pública o privada, segons el tipus. Les dades públiques vindran derivades de processos administratius, arreplegats en la pròpia legislació en matèria de procediments administratius entre els ciutadans i els sectors públics o d'informació de contacte professional, sempre cercant la màxima transparència possible en la informació oferida. Les dades personals oferides a través d'un accés restringit a una determinada persona amb un perfil concret estan destinades únicament a eixa persona i no han de ser comunicades, total o parcialment, sense disposar de les adequades autoritzacions i verificar el compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades i privacitat.

Dades de navegació (cookies)

Durant la navegació a través de les pàgines de la Universitat Jaume I de Castelló s'utilitzen galetes (cookies) per a realitzar diferents accions que poden ser consultades en la Política de cookies.

Mecanisme de disputa

En cas de ser necessari dirimir qualsevol reclamació les parts se sotmetran als Tribunals de la ciutat de Castelló de la Plana, en primera instància, i els seus superiors jeràrquics amb posterioritat, amb expressa renúncia a possibles furs propis de qui utilitze les pàgines i serveis de la Universitat Jaume I de Castelló.

Informació proporcionada per: Secretaria General