L'UJI aprova un pressupost de continuïtat per a 2017

19/12/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de pressupost per a 2017, que ascendeix a 134.516.000 euros, 36.334.000 euros més que l’any passat, el que comporta un augment del 37,01% respecte a l’exercici econòmic de 2016, derivat, principalment, de les inversions per a abordar la construcció de la segona fase de l’edifici de Ciències de la Salut i l’amortització d’obligacions emeses en el sistema de finançament del segon pla d’inversions.

L'elaboració del pressupost per a l’exercici de 2017 ha estat condicionada per la no aplicació del tercer pla pluriennal de finançament (PPF) del sistema universitari públic valencià (SUPV) 2010-2017; els efectes de la modificació de 30 de desembre de 2014 del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i les cinc universitats públiques per al finançament de despeses corrents i d’inversió amb l’ajornament del deute de la Generalitat a favor de les universitats públiques, signat el 26 maig de 2008 i modificat el 2011; la continuació de la implantació dels estudis de ciències de la salut i la repercussió de diferents disposicions i normatives en el comportament de les despeses de personal.

Per a fer aquest pressupost, l’UJI ha previst uns ingressos en concepte de subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana quantificats en 61.754.860 euros, la mateixa subvenció ordinària que l’any passat i similar a la que es rebia l’any 2006.

El criteri de sostenibilitat econòmica és un dels eixos del Pla Estratègic de l'UJI 2018, el desplegament del qual ha iniciat l’UJI enguany, i per això el pressupost de 2017 s’ha dissenyat seguint un criteri de prudència tot i que sense garantia absoluta de viabilitat en ser dependents d’una administració pública que es troba en un estat financer i de liquiditat delicat. El resultat és un pressupost de continuïtat respecte al de 2016, amb el consegüent esforç que aquesta circumstància exigeix a tota la comunitat universitària des de ja fa uns anys i amb la proposta d’avançar en la consolidació del model educatiu UJI i de garantir els recursos destinats a recerca.

El pressupost preveu uns ingressos genèrics de 134.516.000 euros, dels quals 73.410.939,79 euros corresponen a la subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana i transferències corrents,  20.203.929,30 euros que provenen de la previsió d’ingressos per taxes de matrícula i altres ingressos, 384.000 euros d’ingressos patrimonials, i 40.517.130,91 euros de transferències de capital. Quant a les despeses, el document pressupostari preveu destinar, entre altres capítols, 59.260.781,30 euros a despeses de personal; 18.280.659,24 euros a compra de béns corrents i despeses de funcionament, i 2.601.939,43 euros a despeses financeres; 1.080.378,03 a transferències corrents i  23.549.551,01 destinats a inversions reals, inversions bàsicament a la Facultat de Ciències de la Salut; 700 euros en transferències de capital i 1.500 euros referents a actius financers. Per últim, les despeses es completen amb els passius financers i cancel·lació de préstecs amb una partida de 29.740.490,99 euros.

La proposta aprovada haurà de ser ratificada pel Consell Social per a la seua aprovació definitiva.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions