L’UJI reconeix l'excel·lència de les tesis amb nou Premis Extraordinaris de Doctorat

12/09/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I ha proposat a Rectorat la concessió de nou Premis Extraordinaris de Doctorat de la convocatòria 2014/2015. Aquests premis, que reconeixen l’excel·lència acadèmica dels treballs i la seua vàlua científica, consisteixen en una convocatòria altament competitiva en què han concorregut 143 sol·licituds dels investigadors i investigadores que van llegir les seues tesis doctorals durant els cursos acadèmics 2013/2014 i 2014/2015 i que van rebre la qualificació d’excel·lent «cum laude» per unanimitat del tribunal.

Els premis extraordinaris de doctorat reconeixen la tasca de recerca desenvolupada en el marc de l’elaboració de la tesi doctoral. Els mèrits que les comissions avaluadores tenen en consideració per a atorgar aquestes distincions són l’aportació de les tesis a l’avanç del coneixement dins del seu àmbit, així com la transferència del coneixement a la societat amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i el seu progrés social i econòmic. Els guardons seran lliurats, com és habitual, durant l’acte acadèmic d’inauguració de curs que es realitzarà el 23 de setembre de 2016.

Dins de la branca d’arts i humanitats, han resultat guardonades les doctores Ana María Muñoz Miquel, per la seua aportació a la millora de la formació dels traductors mèdics, i Aina Monferrer Palmer per l’estudi lingüístic, literari i textual de la poesia de Vicent Andrés Estellés. En ciències socials i jurídiques els guardonats han sigut Jacob Guinot Reinders per la seua anàlisi del paper de la confiança, l’altruisme i l’aprenentatge cooperatiu en la direcció de les organitzacions, i Jesús Peiró Palomino amb una tesi doctoral que analitza la vinculació del capital social amb el desenvolupament econòmic.

En l’àmbit de la tecnologia, han resultats guardonats els treballs al voltant de la millora dels sistemes de monitoratge, supervisió i control de processos industrials de Daniel Dolz Algaba, i el desenvolupament de recobriments ceràmics per a augmentar l’eficiència energètica de les turbines que s’utilitzen per a la generació d’electricitat i la propulsió d’avions de Pablo Carpio Cobo. Finalment, en l’àmbit de les ciències bàsiques els premiats han sigut Lubertus Bijlsma, que ha posat en marxa diferents tècniques per a la detecció de drogues en mostres d’aigua; Sergio Gonell Gómez, que ha sintetitzat nous materials catalitzadors multifuncionals i materials luminescents, i David Recatalà Ferrandis, que ha dissenyat i sintetitzat nous materials fotoactius basats en molibdè amb potencial aplicació a la producció d’hidrogen a partir d’aigua i llum solar.

L’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, amb 19 programes d‘estudis, és el centre encarregat de la formació de nous investigadors i investigadores. La seua missió és dotar el personal en formació de capacitats singulars que els ajuden a encarar els reptes amb què s'enfronta la societat en general, ja siga en l'àmbit acadèmic o en el món professional. Amb la convocatòria dels Premis Extraordinaris de Doctorat, la Universitat Jaume I valora l’esforç i la dedicació dels joves investigadors i investigadores i la seua aportació a la generació de coneixement.

Recurs d'imatge ana-maria-munoz index

Ana Muñoz Miquel: «El perfil del traductor médico: análisis y descripción de competencias específicas para su formación»

Aquesta tesi constitueix una primera aproximació al perfil socioprofessional i les competències del traductor mèdic que treballa amb la combinació lingüística anglès-espanyol mitjançant l'obtenció d'informació socioprofessional procedent de quasi 200 traductors en exercici.

Recurs d'imatge aina-monferrer index

Aina Monferrer Palmer: «Estudi lingüístic, literari i textual de la poesia de Vicent Andrés Estellés en un marc d'interessos traductològics i didàctics»

L’objectiu principal d’aquesta tesi ha sigut revisar allò dit prèviament sobre l’estil o ideolecte del poeta Vicent Andrés Estellés i fer-ho a partir de l’estudi semiautomàtic, amb eines informàtiques, i global de la seua poesia.

Recurs d'imatge jacob-guinot index

Jacob Guinot Reinders: «Confianza, altruismo y capacidad de aprendizaje organizativo: un estudio empírico»

A través d'una sèrie d'estudis, aquesta tesi doctoral examina el paper de l'altruisme com a desencadenant de la capacitat d'aprenentatge organitzatiu i els efectes de la confiança organitzacional sobre l'acompliment organitzatiu i la satisfacció laboral.

Recurs d'imatge jesus-peiro index

Jesús Peiró Palomino: «The implications of social capital for economic development: new insights using different measures and geographical contexts»

Un dels conceptes que més atenció ha despertat en les ciències socials en els últims anys és el de capital social. En el camp de l'economia, l'interès acadèmic ha estat principalment centrat en els vincles entre el capital social i el desenvolupament econòmic, context en el qual se centra la tesi.

Recurs d'imatge daniel-dolz index

Daniel Dolz Algaba: «Estimation and fault diagnosis strategies for networked control systems»

En aquesta tesi no solament s'estudia el disseny de sistemes de monitoratge i supervisió de processos amb retards temporals i pèrdues de dades, sinó que també es proposen estratègies d'actuació sobre la qualitat de servei oferida per la xarxa.

Recurs d'imatge pablo-carpio index

Pablo Carpio Cobo: «Obtención de recubrimientos de barrera térmica mediante proyección por plasma atmosférico de polvos y suspensiones de nanopartículas de circona»

Aquesta tesi doctoral ha permès l'obtenció de recobriments innovadors de zircònia estabilitzada amb ítria, habitualment emprats com a barreres tèrmiques que protegeixen les turbines de gas dels ambients extremadament calents als quals estan exposades.

Recurs d'imatge lubertus-biljsma index

Lubertus Bijlsma: «The investigation of illicit drugs and their metabolites in water by liquid chromatography coupled to low and high resolution mass spectrometry»

En aquesta tesi doctoral s'ha investigat el potencial de tècniques analítiques modernes per a la determinació de drogues il·lícites i els seus metabòlits en diferents tipus de mostres d'aigua.

Recurs d'imatge sergio-gonell index

Sergio Gonell Gómez: «Design of polytopic ligands for the preparation of multifunctional catalysts»

Aquesta tesi doctoral tracta sobre el disseny i la síntesi de nous lligands politòpics basats en carbè N-heterocíclic, dissenyats amb la idea d'unir diferents tipus de metalls de transició de manera que la distància entre aquests siga fixa i la menor possible.

Recurs d'imatge david-recatala index

David Recatalà Ferrandis: «Photoactive materials based on molybdenum cluster sulfides»

La tesi doctoral presenta la síntesi, caracterització i propietats d'una nova família de clústers amb aplicacions potencials en els camps de l'òptica i de la producció d'hidrogen a partir de l'aigua utilitzant llum solar.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions