Un informe de l’UJI constata que una major formació millora la qualitat de l’ocupació

25/07/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Un informe elaborat per la Universitat Jaume I sobre la inserció laboral dels graus, màster i doctorats de la universitat pública de Castelló revela que un major nivell de formació repercuteix en una millora de la qualitat de l’ocupació. Així, l’indicador d’experiència d’ocupació durant els 12 mesos posteriors a l’obtenció del títol se situa en el 69,3% en els graus i en el 100% en els màsters, encara que el mercat de treball presenta un caràcter de temporalitat. En el cas dels estudis de grau i màster, la promoció a què es refereixen les dades és del curs 2013/2014, mentre que en el cas de doctorat es tracta de l’estudiantat que va defensar la tesi durant els anys 2013 i 2014.

L’informe ressalta una sèrie d’indicadors d’ocupabilitat, com ara la taxa d’ocupació, atur, activitat, autoocupació i ajust estudis-treball. A més, en el cas dels graus i màsters es mesura també la inserció per pràctiques i l’experiència d’ocupació en els 12 mesos posteriors a la finalització d’estudis. I en el cas del doctorat, s’ha estudiat la Universitat com a via d’inserció, el requisit de doctorat i titulació universitària en el treball, el percentatge de doctors i doctores en empreses, el percentatge amb contractació estable i la mobilitat postdoctoral internacional.

 

GRAU I MÀSTER

Encara que cal analitzar títol per títol i contextualitzar, es constata que a major nivell formatiu hi ha una millora de tots els indicadors de qualitat de l’ocupació, sense que s’haja trobat una diferència significativa entre homes i dones en taxa d’activitat, atur, ajust estudis-treball o inserció per pràctiques.

S’ha constatat una alta taxa d’activitat en graus (77,1%) i màsters (81,60%), amb una taxa d’ocupació del 32,4% en els graus i del 53,90% en els màsters, especialment en les branques d’enginyeries com la Informàtica o la Química, i en àmbits com la matemàtica computacional. La taxa d’atur se situaria en el 44,7% en els graus i en el 27,70% en els màsters, amb titulacions per davall de la mitjana com poden ser Enginyeria Agroalimentària, Economia, Dret, Història i Patrimoni, Informàtica o Matemàtica Computacional.

Pel que fa a la taxa d’autoocupació, en els graus se situa en el 9,49% i en els màsters en el 18%, xifra que se supera en els àmbits de finances i comptabilitat o enginyeria agroalimentària. Quant a l’ajust estudi-treball, se situa en el 40,70% en els graus i en el 74,50% en els màsters, amb un ajust del 100% en enginyeries com la Química, Tecnologies Industrials, Disseny Industrial o Agrícola. La inserció per pràctiques és del 10,80% en el cas dels graus i del 14,30% en el cas dels màsters. Per últim, l’indicador d’experiència d’ocupació durant els 12 mesos posteriors a l’obtenció del títol indica temporalitat del mercat de treball, i se situa en el 69,3% en els graus i en el 100% en els màsters, amb àmbits com l’enginyeria química o informàtica o la traducció i interpretació per damunt de la mitjana.

 

DOCTORAT

Dels nous doctors i doctores, quasi dos terços són dones (62%) i la majoria de les tesis es realitzen en un grup de recerca (59%), especialment en els àmbits de les ciències, l’enginyeria i l’arquitectura, on s'aconsegueix un alt nivell de competència (4 sobre 5). Només un 6,60% dels doctors i doctores amb nacionalitat espanyola resideixen a l’estranger.

La satisfacció amb el programa de doctorat i la universitat pública de Castelló és alta, 78% i 81%, respectivament. Les vies d’inserció laboral més reeixides són les oposicions (22,22%) i els contactes establerts en la universitat (14,80%), amb una ràpida inserció, dos mesos de mitjana després de l’obtenció del títol de doctor o doctora.

Tres quartes parts de l’alumnat de doctorat treballa en la universitat (73,75%), mentre que una quarta part ho fa en l’empresa (26,26%). El 48,70% dels que treballaven abans d’obtenir el títol de doctor han millorat la seua situació laboral i la contractació estable en l’empresa és superior (81,30%) que en la universitat (44,70%), encara que la naturalesa dels contractes és diferent.

La docència i la investigació són les funcions més freqüents en la universitat (96,61%), mentre que en les empreses només un 15% fa funcions d'R+D+i; per això resulta més útil posseir el títol de doctorat en la universitat (66,10%) que en l’empresa (57,60%). Hi ha una mobilitat postdoctoral moderada (27%), amb una mobilitat internacional del 19% principalment a Europa (60%).

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions