Vicent Climent centrarà les Línies de Govern per a 2016 en les persones

Les Línies Pressupostàries per a 2016 preveuen uns pressupostos de prop de 83 milions d’euros
09/11/2015 | SCP

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha presentat al Claustre les Línies de Govern per a 2016, que tenen com un dels seus eixos principals les persones, amb la voluntat de millorar les condicions de l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis. En aquest sentit, Climent s’ha compromés a continuar amb la consolidació i optimització de la política de beques i ajudes a l’estudiantat. També s’ha fixat com a objectiu continuar els esforços per a l’estabilització i promoció de la plantilla de PDI, respectant el marc legal vigent però reivindicant els canvis, i negociar una nova RLT del PAS que adapte els serveis a les noves necessitats de la institució, elaborar un document de funcions i competències del PAS i dissenyar el sistema de carrera professional horitzontal del PAS, tot condicionat als recursos econòmics i la legislació.

De  totes les accions preferents per a 2016, el rector ha destacat el manteniment del Pla propi d’investigació i la potenciació i consolidació de l’Escola de Doctorat. També fer una anàlisi en profunditat de l’oferta educativa de grau, postgrau i doctorat de l’UJI amb criteris innovadors i de sostenibilitat a mitjà termini i continuar la construcció dels dos mòduls restants que completaran la primera fase de la FCS, i posar en marxa el projecte de l’antic edifici d’Hisenda.

Un altre dels reptes per a 2016, segons ha posat de relleu Climent, és negociar el finançament de les universitats públiques valencianes amb les conselleries d’Educació i d’Hisenda, prenent com a document de partida el Pla pluriennal de finançament de les universitats públiques valencianes (2010-2017) i els nivells de subvenció dels exercicis inicials.

Per últim, i entre d’altres, el rector ha destacat com a objectius per a 2016 aprofitar la celebració del XXV aniversari de l’UJI per a donar un nou impuls a la institució i desplegar el Pla Estratègic de l’UJI 2018.

Línies Pressupostàries per a 2016

El Claustre de la Universitat Jaume I ha estat informat de les Línies Pressupostàries per a 2016 que ha presentat el gerent, Andrés Marzal, i que preveuen uns comptes per valor d’uns 83 milions d’euros. El document recull els criteris per a la confecció del pressupost de l'any vinent, amb informació sobre el context econòmic i unes previsions sobre la variació d’ingressos i despeses. Segons assenyalen des de Gerència, el de 2016 tornarà a ser un pressupost de supervivència, ja que els ingressos encara estaran en nivells comparables als de 2013, any en què l’UJI va patir una dràstica retallada de la subvenció que la va retrotraure a nivells de finançament comparables als de 2006. No obstant això, es destaca que serà un any de transició cap a una situació millor gràcies als pagaments previstos per part de la Generalitat.

La retallada patida des de 2013 ha tingut un fort impacte en el funcionament de la Universitat, que ha treballat intensament en reduccions de despesa corrent i inversions que afectaren el menys possible les missions principals de la Universitat. El pressupost inicial de 2016 recollirà les despeses que es podran suportar inicialment amb els ingressos estimats, però es recorda que l’UJI ha generat, amb molt d’esforç, un romanent de tresoreria que hauria de permetre, una vegada tancats els comptes anuals, suplementar crèdits allí on calga. En aquest sentit, es preveu que al tancament dels comptes de 2015 el romanent de tresoreria supere els 20 milions d’euros.

No obstant això, 2016 serà un any de transició cap a una situació progressivament més còmoda gràcies a l’activació dels pagaments del conveni que regula el pagament del deute antic per part del Govern de la Generalitat Valenciana. Així, des de Gerència destaquen que els augments de costos de personal i els que es deriven de l’aplicació de noves polítiques requereixen d’aquests ingressos per assegurar la sostenibilitat.

Les principals fonts d’ingressos genèrics en 2016 tornaran a ser les taxes i preus públics. S'estimen per aquest concepte uns ingressos d’uns 18,8 milions d’euros, el que suposa un  increment lleugerament superior a un milió d’euros respecte de 2014. En el capítol d’ingressos també es preveuen altres partides menors com 70.000 euros de la venda de publicacions, 8.000 per la generació d’energia elèctrica fotovoltaica, o 500.000 pels serveis prestats corresponents a activitats esportives.

Pel que fa a les transferències i subvencions de la Generalitat, les principals línies de finançament corresponen als 5,2 milions d’euros previstos per a les obres de la Facultat de Ciències de la Salut en 2016; els 3,6 milions d’euros corresponents a l’amortització de capital dels dos préstecs amb els quals es va finançar la construcció del campus; i una línia de 2,4 milions d’euros que suma els interessos d’aquests dos préstecs i els interessos d’un emprèstit que també va finançar la construcció del campus. El document fa referència a més a l’Annex II del projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana que contempla finançament per a la pujada de sous dels treballadors públics de 2016 en un 1% i el pagament del 49,73% de la paga extraordinària de desembre de 2012.

La Universitat Jaume I es podrà beneficiar a més d’altres partides previstes per la Generalitat Valenciana per a 2016, com són la línia de 50.000 euros prevista per a subvencions als Consells Socials de les universitats de la Comunitat Valenciana; 24.000 euros per al foment d’activitats universitàries per a majors; 10.000 euros de subvencions per a la sistematització de la producció normativa valenciana des de l’accés a l’autogovern, i els 43.043,48 euros pressupostats per al foment de les activitats de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de transparència i participació ciutadana.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16