UJI
  • UJI
  • Notícies
  • El Rànquing CYD destaca la capacitat de l’UJI per a atreure estudiants de màster i la seua excel·lència en recerca

El Rànquing CYD destaca la capacitat de l’UJI per a atreure estudiants de màster i la seua excel·lència en recerca

22/06/2015 | SCP

El Rànquing CYD 2015 mostra el lideratge de la Universitat Jaume I en l'àmbit de la recerca, que la situa com la cinquena universitat entre les 60 analitzades en l'estudi amb millors indicadors de recerca, i aconsegueix la qualificació de centre d'alt rendiment en indicadors com l'impacte de les seues recerques o l'elevada citació de les seues publicacions. L’UJI també aconsegueix la qualificació d'alt rendiment en l'atracció d'estudiants de màster procedents d'altres comunitats autònomes. La Fundació Desenvolupament i Coneixement (CyD) elabora anualment el rànquing en col·laboració amb U-Multirank. 

En la dimensió de “Recerca”, l’UJI se situa com a centre d'alt rendiment en sis dels nou indicadors establerts, en una posició intermèdia en dues d'ells i únicament se situa amb un perfil més baix en publicacions interdisciplinàries que incorporen referències a altres camps científics. D'aquesta manera, la Jaume I està al capdavant en impacte normalitzat, indicador que recull la mitjana del nombre de citacions de les publicacions d'una universitat en relació amb el seu àmbit i l'any de publicació. També aconsegueix una posició d'alt rendiment en publicacions altament citades en els seus respectius camps, en el nombre de post-doctorats en relació amb el professorat de la Universitat, en els trams o sexennis de recerca obtinguts pel personal docent i investigador (PDI), en la relació entre el PDI funcionari que no ha acumulat cap tram o sexenni respecte al total del professorat i en el nombre de resultats artístics basats en arts creatives i escèniques. Malgrat tractar-se d'una universitat relativament jove, amb tan sols 24 anys d'història, la Jaume I se situa com a grup intermedi en la captació de recursos externs per a recerca i en el nombre de publicacions científiques per personal investigador. 

En el camp de l’“Ensenyament i Aprenentatge”, l’UJI ocupa una posició d'excel·lència en l'atracció a nivell nacional d’estudiantat de màster. També obté una bona qualificació, en el grup de rendiment intermedi, en l'indicador de graduació normativa de grau, que fa referència al nombre d'estudiants que finalitza els seus estudis en el temps teòric previst o abans. Pel que fa a la “Transferència del coneixement”, se situa en el grup de rendiment intermedi en ingressos per llicències de propietat intel·lectual i industrial, en nombre de spin-off creades en els últims tres anys en funció del DPI i en nombre de publicacions citades en patents. L’UJI ocupa així mateix posicions destacades en l'àmbit de l’“Orientació internacional”, i es posiciona en aspectes com la mobilitat d'estudiants en programes d'intercanvi amb l'estranger, la ràtio de professorat estranger i el percentatge de les publicacions de la universitat realitzades en col·laboració amb investigadors d'altres institucions nacionals. Finalment, pel que fa a la “Contribució al desenvolupament regional”, l’UJI se situa com a grup d'excel·lència en ingressos regionals, indicador basat en el percentatge dels ingressos totals de la institució provinents de la comunitat autònoma on està situada la universitat.

Informàtica, psicologia i empresarials

El Rànquing CyD recull, a més, dades en alguns àmbits de coneixement. En aquesta edició han estat Informàtica, Psicologia i Empresarials. Sobre aquests camps, cal destacar com en l'àmbit de la Informàtica, l’UJI rep la qualificació de grup d'excel·lència en onze indicadors i com a grup intermedi en altres vuit. Així, en l'àmbit de l’“Educació i l'aprenentatge”, l’UJI sobresurt com a excel·lent en els estudis d'Informàtica en nombre d'estudiants per professor, qualificació del professorat, nota mitjana d'accés al grau i capacitat per a atreure a estudiants de màster a nivell internacional. També ocupa una posició intermèdia per taxa de rendiment, que mesura el percentatge de crèdits aprovats, així com per la seua capacitat per a atreure a estudiants de grau d'altres comunitats. En l'àmbit de la “Recerca” se situa com a grup d'excel·lència en publicacions altament citades, trams de recerca per PDI i PDI funcionari sense trams, mentre que apareix com a grup intermedi en publicacions per PDI i impacte normalitzat d’aquests. Per “Transferència de coneixements”, destaca com a grup d'excel·lència en publicacions citades en patents i com a grup intermedi en publicacions amb empreses i patents concedides. A nivell d’“Orientació internacional”, se situa entre les primeres universitats a nivell nacional en nombre de crèdits de grau en un idioma estranger, en estudis internacionals de graus i màster i en publicacions internacionals.

 A l'àrea de Psicologia, l’UJI se situa en un lloc destacat en 23 indicadors, entre els que s’inclouen dades de satisfacció de l’estudiantat, que mostren que els estudiants enquestats estan satisfets amb la qualitat de la docència, l'organització del programa d'estudis, l'orientació pràctica i investigadora del programa, el servei de biblioteca i les instal·lacions informàtiques i, en general, universitàries. En l'àmbit de la Psicologia, la Jaume I rep la qualificació de grup d'excel·lència en la taxa d'estudiants per professorat, l'atracció d'estudiants d'altres comunitats, la publicació de recerques altament citades, així com per les realitzades conjuntament amb altres disciplines, els trams de recerca del professorat, els crèdits impartits en un idioma estranger i el nombre d'estudiants internacionals de grau. Així mateix, la Universitat se situa com a grup intermedi en aspectes com la qualificació del PDI, la nota mitjana d'accés al grau, la captació de fons externs per a recerca, l'impacte normalitzat en recerca, el PDI funcionari sense trams, l'obtenció d'ingressos per a recerca i transferència de coneixement provinents de fonts privades i les publicacions internacionals.

Pel que fa a l'àrea d'Empresarials, l'activitat investigadora se situa en una posició d'excel·lència pel que fa a la captació d'inversions externes, la publicació d'articles per professorat i la citació dels d’aquests articles, l'impacte normalitzat de les seues recerques i les publicacions amb empreses. També es troba entre els grups d'excel·lència en l'àmbit de l’“Orientació internacional” pel que fa al nombre de crèdits impartits en idiomes estrangers. Quant als grups intermedis, els estudis d'Empresarials en l’UJI ocupen aquesta posició per taxa d'estudiants per professor i nota mitjana d'accés al grau. També ocupa una posició intermèdia en nombre de tesis doctorals i captació de fons privats per a recerca.

Els indicadors utilitzats per a l'elaboració del rànquing han inclòs informació de les publicacions indexades en la base de dades Web of Science i de la base de dades Patstat (EPO-World Wide Patent Statistical Database) de l'Organització Europea de Patents, informació facilitada per les universitats i enquestes a l’estudiantat. El Rànquing CYD s'ha desenvolupat en paral·lel amb U-Multirank, rànquing internacional promogut per la Comissió Europea, pel qual la Fundació CYD és el seu interlocutor a Espanya, i amb el qual comparteix objectius i metodologia. Tant U-Multirank com Rànquing CYD es distingeixen d'altres rànquings, segons destaquen des de la Fundació CYD, “per posar l'atenció no només en la universitat en el seu conjunt sinó també en els àmbits de coneixement, per no usar un indicador sintètic, renunciant a determinar quina és la millor universitat de totes, i per no ordenar els resultats en forma de lliga sinó per mostrar-los agrupats per grups de rendiment”.

Rànquing CYD 2015: http://www.rankingcyd.org/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions