El Claustre de l’UJI rebutja l'«informe Wert» sobre el futur de la Universitat

15/07/2013 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Claustre claustre claustre

    El Claustre va debatre de manera àmplia l'informe i va aprovar un document alternatiu que recull el posicionament de l'UJI. | FOTO: ÀLEX PÉREZ

El Claustre de la Universitat Jaume I, reunit en sessió ordinària el 9 de juliol, ha rebutjat de manera contundent, amb 52 vots en contra i dos abstencions, l'informe «Propostes per a la reforma i millora de la qualitat i eficiència del sistema universitari espanyol», encarregat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports a una comissió d'experts i conegut com a «informe Wert».

El Claustre va debatre de manera àmplia l'informe i va aprovar un document alternatiu que recull el posicionament de la Universitat Jaume I sobre aquesta qüestió i en el que es deixa palès que, d’una banda, la comissió d’experts va ser nomenada unilateralment pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, sense donar veu ni vot a les Universitats i amb un perfil excessivament orientat a la investigació deixant de banda la docència. D’altra banda, l’UJI entén que l’Informe elaborat pot considerar-se parcial perquè no estudia la globalitat del sistema universitari espanyol (SUE) i per tant, no és aplicable al conjunt del SUE, en general, ni a l’UJI, en particular. El Claustre a més considera que l’Informe menysprea la docència i la gestió de les universitats públiques, i s’oblida de l’estudiantat i del lloc que ocupa en el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, l’UJI entén que la política de beques proposada, junt a l’actual política de taxes, suposa un elevat risc d’exclusió social de l’estudiantat amb menys recursos econòmics.  A més, el Claustre considera que no es fa referència a com es podria millorar la política d’investigació estatal.

Pel que fa als apartats de l’Informe, el Claustre de l’UJI realitza algunes consideracions sobre els temes més rellevants analitzats per la comissió. Així, respecte a la selecció de PDI de les universitats públiques, considera que els plantejaments de l’Informe van en perjudici de la llibertat de càtedra i poden donar lloc a un efecte clarament desincentivador per al professorat. Per a l’UJI, l’Informe es limita en aquest apartat a donar recomanacions sobre el procés de selecció del PDI però sense abordar ni definir com ha de ser la carrera acadèmica i docent a la universitat. Més prompte, la majoria de propostes dificulten la carrera acadèmica, així com l’aprofitament per part de les universitats dels esforços que realitzen en la formació de nous docents, unitats docents de qualitat i grups de recerca. 

Respecte a la governança i finançament de les universitats, l’UJI considera que el vot particular de dos dels membres de la comissió sobre la dubtosa legalitat d’allò que es proposa al mateix informe sobre el govern de les universitats posa en dubte o invalida aquesta proposta entenent que atempta contra el principi constitucional d’autonomia universitària. A més, la Universitat es manifesta contrària a la proposta de creació del nou òrgan del “Consell de la Universitat” en considerar-la com una greu amenaça a l’autonomia universitària. D’altra banda, al document elaborat per la Universitat Jaume I, es recorda que cal veure el finançament en l’educació superior universitària no com un cost, sinó com una inversió amb una rendibilitat i una millora del nivell cultural, de cohesió i progrés social de la ciutadania i que tot i que l’Informe posa de manifest la trista realitat que han patit les universitats en els darrers anys continua sense imposar-se com a condició prèvia l’obligació d’un finançament públic important que garantisca i preserve una estabilitat financera adient per a atendre les funcions docents i de recerca que necessita i exigeix la societat.

Per últim, en l’apartat d’estudis i avaluació de la qualitat el Claustre considera que cal que en l’avaluació de la qualitat de les universitats es tinga en compte tant la investigació com la docència així com simplificar la burocràcia dels sistemes d’avaluació de la qualitat de les titulacions oficials.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions