Sexennis CNEAI - Professorat dels cossos docents universitaris

31/01/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Convocatòria: Resolució de 28 de novembre, de la Secretaria d’Estat d'Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora a la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (BOE 289, de 30 de novembre de 2018).

 

Criteris: Resolució de 14 de novembre de 2018, de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora, per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cadascú dels camps d’avaluació (BOE 285, de 26 de novembre de 2018).

 

Termini: des de l'1 de desembre de 2018 fins al 18 de gener de 2019. 

Sol·licituds: Tramitació en la seu electrònica del Ministeri:

Nota informativa: En relació amb la presentació de sol·licituds davant la CNEAI per al reconeixement de sexennis del PDI funcionari i pel que fa al professorat que no disposa de signatura electrònica, encara que l'article 4.3 de la Resolució de 28 de novembre de 2018 de la Secretaria d’Estat indica que els registres de les universitats públiques seran vàlids, les sol·licituds NO podran presentar-se en el Registre General de l’UJI per no ser aquest registre vàlid per a presentacions telemàtiques que garantisquen la interoperabilitat amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Així doncs, les sol·licituds hauran de presentar-se a les oficines de correus o en una administració que dispose actualment de registre electrònic.

Novetats: Com a principal novetat, es posa en marxa un nou marc d’avaluació de les activitats de transfèrencia del coneixement i la innovació que tindrà en compte la transferència a través de la formació de personal investigador i del foment de la cultura emprenedora i a través de la realització d’activitats amb altres institucions, la generació de valor econòmic i valor social. En la pàgina web del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats podeu trobar informació detallada sobre aquest nou sexenni de transferència.

Convalidacions: D’acord amb la Resolució de 28 de novembre de 2018 de la Secretaria d'Estat d'Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, el personal funcionari dels cossos docents universitaris podrà sol·licitar a la CNEAI la convalidació de les avaluacions positives d’aquells trams d’activitat investigadora que se’ls hagueren reconegut abans d’haver accedit a la funció pública, quan l’esmentat reconeixement s’haguera produït seguint un procediment d’avaluació en què haja intervingut la mateixa CNEAI, conformement amb les previsions del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, de retribucions del professorat universitari i disposicions de desenvolupament. Podeu trobar ací elsformularis per a demanar la convalidació. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà el mateix que el de la convocatòria general, i els efectes econòmics, des de l'1 de gener de l’any següent de la sol·licitud.

Petició del full de serveis: El full de serveis necessari per a efectuar la sol·licitud està disponible per a ser descarregat de manera automatizada des de laseu electrònica de l'UJIaccedint a: <<IGLU-Recursos humans-Expedient laboral-Sol·licitud de certificats oficials-Certificat de serveis prestats>>.

Recursos d’utilitat per a preparar la sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions