UJI

Avaluació de l'activitat investigadora

Última modificació: 17/01/2019 | Font: SCP
Novetat:
 
L'ANECA ha comunicat l'ampliació del termini de presentació de:
  • Sol·licituds d'avaluació pel camp de Tansferència del Coneixement i Innovació
  • Sol·licituds d'avaluació dins dels camps 1-11
fins el dimarts, 22 de gener de 2019, a les 23.59 hores. Aquest termini és d'aplicació a la convocatòria del professorat dels cossos docents universitaris i a la del professorat laboral permanent i amb caràcter interí de la Universitat Jaume I.
 
Nota informativa en relació amb les preguntes més frequents sobre el sexenni de transferència de coneixement i innovació (ANECA).
 
Vídeo col·loqui a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid: «La evaluación de la transferencia y el nuevo sexenio» amb José Manuel Pingarrón, secretari general d'Universitats.
 
Document explicatiu de la convocatòria (en pdf)

Data límit general de presentació de sol·licituds: 18 de gener de 2019

Sexennis CNEAI - Professorat dels cossos docents universitaris

Convocatòria: Resolució de 28 de novembre, de la Secretaria d’Estat d'Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora a la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (BOE 289, de 30 de novembre de 2018).

Criteris: Resolució de 14 de novembre de 2018, de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora, per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cadascú dels camps d’avaluació (BOE 285, de 26 de novembre de 2018).

Termini: des de l'1 de desembre de 2018 fins al 18 de gener de 2019. 

Sol·licituds: Tramitació en la seu electrònica del Ministeri:

Nota informativa: En relació amb la presentació de sol·licituds davant la CNEAI per al reconeixement de sexennis del PDI funcionari i pel que fa al professorat que no disposa de signatura electrònica, encara que l'article 4.3 de la Resolució de 28 de novembre de 2018 de la Secretaria d’Estat indica que els registres de les universitats públiques seran vàlids, les sol·licituds NO podran presentar-se en el Registre General de l’UJI per no ser aquest registre vàlid per a presentacions telemàtiques que garantisquen la interoperabilitat amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Així doncs, les sol·licituds hauran de presentar-se a les oficines de correus o en una administració que dispose actualment de registre electrònic.

Novetats: Com a principal novetat, es posa en marxa un nou marc d’avaluació de les activitats de transfèrencia del coneixement i la innovació que tindrà en compte la transferència a través de la formació de personal investigador i del foment de la cultura emprenedora i a través de la realització d’activitats amb altres institucions, la generació de valor econòmic i valor social. En la pàgina web del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats podeu trobar informació detallada sobre aquest nou sexenni de transferència.

Convalidacions: D’acord amb la Resolució de 28 de novembre de 2018 de la Secretaria d'Estat d'Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, el personal funcionari dels cossos docents universitaris podrà sol·licitar a la CNEAI la convalidació de les avaluacions positives d’aquells trams d’activitat investigadora que se’ls hagueren reconegut abans d’haver accedit a la funció pública, quan l’esmentat reconeixement s’haguera produït seguint un procediment d’avaluació en què haja intervingut la mateixa CNEAI, conformement amb les previsions del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, de retribucions del professorat universitari i disposicions de desenvolupament. Podeu trobar ací elsformularis per a demanar la convalidació. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà el mateix que el de la convocatòria general, i els efectes econòmics, des de l'1 de gener de l’any següent de la sol·licitud.

Petició del full de serveis: El full de serveis necessari per a efectuar la sol·licitud està disponible per a ser descarregat de manera automatizada des de laseu electrònica de l'UJIaccedint a: <<IGLU-Recursos humans-Expedient laboral-Sol·licitud de certificats oficials-Certificat de serveis prestats>>.

Recursos d’utilitat per a preparar la sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora


Sexennis CNEAI - Professorat contractat doctor i col·laborador amb vinculació permanent i amb caràcter interí

Convocatòria: Resolució de 5 de desembre de 2018, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es fixa el procediment i el termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora per al professorat contractat doctor i col·laborador amb vinculació permanent i amb caràcter interí corresponent a la convocatòria de 2018. 

Criteris: Resolució de 14 de novembre de 2018, de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora, per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cadascú dels camps d’avaluació (BOE 285, de 26 de novembre de 2018).

Termini: des del 10 de desembre de 2018 fins al 18 de gener de 2019.

Sol·licituds: 

  • Fase 1: Tramitació en la seu electrònica del Ministeri:
  • Fase 2 (una vegada completat el tràmit davant la CNEAI): Si s’ha tramitat amb certificat reconegut de signatura electrònica davant el Ministeri, cal presentar còpia del justificant de presentació telemàtica al Ministeri. Si no s’ha tramitat amb certificat reconegut de signatura electrònica, cal presentar les sol·licituds generades per l'aplicació telemàtica de la CNEAI degudament signades. En les dues situacions, la documentació s'adreçarà al Vicerectorat d’Investigació i Transferència a través del Servei de Recursos Humans, presentant-la en laseu electrònica de l'UJI, o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que les persones sol·licitants optaren per presentar la seua sol·licitud en una oficina de correus, dirigida al Registre de l’UJI, ho hauran de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada. Aquest tràmit és imprescindible per a completar la sol·licitud.

Novetats: Com a principal novetat, es posa en marxa un nou marc d’avaluació de les activitats de transferència del coneixement i innovació que tindrà en compte la transferència a través de la formació de personal investigador i del foment de la cultura emprenedora i a través de la realització d’activitats amb altres institucions, la generació de valor econòmic i valor social. En la pàgina web del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats podeu trobar informació detallada sobre aquest nou sexenni de transferència.

Petició del full de serveis: El full de serveis necessari per a efectuar la sol·licitud està disponible per a ser descarregat de manera automatizada des de laseu electrònica de l'UJI accedint a: <<IGLU-Recursos humans-Expedient laboral-Sol·licitud de certificats oficials-Certificat de serveis prestats>>.

Recursos d’utilitat per a preparar la sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora


Sexennis AVAP - Professorat ajudant doctor

Convocatòria: Resolució de 5 de desembre de 2018, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es fixa el procediment i el termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora per al professorat ajudant doctor corresponent a la convocatòria de 2018. 

Criteris: Resolució de 14 de novembre de 2018, de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora, per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cadascú dels camps d’avaluació (BOE 285, de 26 de novembre de 2018).

Termini: des del 10 de desembre de 2018 fins al 18 de gener de 2019.

Sol·licitud: es tramitaran exclusivament per via telemàtica a laseu electrònica de l'UJI. Podeu descarregar ací els models normalitzats per a l'imprés de sol·licitud i el curriculum vitae abreujatque, conjuntament amb la resta de documentació requerida en les bases de la convocatòria, cal adjuntar en la tramitació. Molt important: cal efectuar una sol·licitud diferent per a cada tram sotmés a avaluació.

Requisits de les persones sol·licitants: Estar contractat/da i en actiu a la Universitat Jaume I com a professorat ajudant doctor a data de 31/12/2018.

Petició del full de serveis: El full de serveis necessari per a efectuar la sol·licitud està disponible per a ser descarregat de manera automatizada des de laseu electrònica de l'UJIaccedint a: <<IGLU-Recursos humans-Expedient laboral-Sol·licitud de certificats oficials-Certificat de serveis prestats>>.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions