UJI

Pareix ahir

Sembla ahir quan em desplaçava a València per a parlar amb algun rector per a donar suport a la creació de l'UJI, i han passat trenta anys.

La creació de l'UJI ha sigut una de les fites més importants de la història de Castelló, i la seua existència està aportant a la nostra ciutat i província uns valors essencials per al nostre progrés en tots els ordres.

Una vegada creada l'UJI, vam tindre la sort o l'encert que el primer rector fóra un home no sols amb coneixements i amor a la nostra terra, sinó a més, expert en tot el que suposa la paraula universitat. La pedra sobre la qual va edificar aquesta institució va servir de fonamentació adequada per al seu desenvolupament, assenyalant dues directrius aleshores noves i que han esdevingut essencials: la informàtica i l'anglès. La cerca de l'excel·lència va ser una màxima des de la creació de l'UJI que els següents rectors han procurat engrandir i que ens ha portat a la magnífica realitat que és avui.

Després d'aquell primer contacte, al llarg del temps he anat coneixent l'UJI amb major profunditat; d'una banda en fer classe diversos anys en el Màster d'Advocacia, i fonamentalment a través del Consell Social del qual he tingut l'honor de ser primer vicepresident durant tretze anys, al capdavant de la Comissió d'Assumptes Universitaris, en l'època en què es va fer l'adaptació de la universitat als plans de Bolonya i, posteriorment, president des de 2013 fins a 2019, succeint Rafael Benavent.

La universitat durant aquests trenta anys de vida ha patit una evolució positiva important. Així, el que va començar amb precarietat de mitjans materials i personals, donant continuïtat al que havia sigut el Col·legi Universitari de Castelló, s'ha anat convertint en una vertadera universitat destacada en diverses matèries. Després del seu pas pel campus d'Herrero, la Penyeta Roja i Borriol, es va construir l'actual campus del Riu Sec que constitueix un conjunt admirable d'edificis per a les diferents titulacions, envoltat de zones verdes i interconnectat mitjançant una galeria subterrània de serveis, que em va admirar la primera vegada que vaig transitar-hi.

La labor del Consell Social, com és fomentar la col·laboració societat-universitat i l'emprenedoria i procurar l'adequació dels ensenyaments de l'UJI al que desitja la societat, s'ha dut a terme mitjançant la participació de persones vinculades a les diferents branques de l'economia provincial, ceràmica, turisme, agricultura, energia, comerç, cultura, col·legis professionals, entitats locals, organitzacions empresarials i sindicals, etc., que al costat dels vocals de l'UJI, han pogut aportar una experiència especifica en cadascun dels temes.

L'increment del nombre de titulacions i la implantació de Ciències de la Salut ha permés que la província es nodrisca d'una sèrie d'experts en molt diferents matèries i que milers de titulats, no sols troben un mitjà de vida, sinó que siguen decisius per a aconseguir el desenvolupament econòmic, social i cultural a la nostra província.

Estem en un món globalitzat molt competitiu, en el qual les revolucions tecnològiques se succeeixen unes a altres sense solució de continuïtat i en què només amb investigació i treball tindrem l'estat del benestar que tots volem per a Castelló.

Segur que en aquests trenta anys de vida de l'UJI han existit molts problemes. Destaque especialment l'econòmic per la falta de finançament en què la Comunitat Valenciana, les universitats i especialment l'UJI s'han vist afectades; però malgrat això, amb l'esforç de tots s'han buscat les millors solucions per a donar viabilitat a la nostra universitat. Recorde que fa deu anys vam haver d'implantar un pla economicofinancer de reequilibri, el desenvolupament del qual, reduint costos sempre que era possible i planificant i redistribuint els ingressos, va permetre a l'UJI continuar avançant.

No m'oblide del foment a la investigació, que en pocs anys ens ha portat a figurar en els rànquings internacionals en un lloc avançat per a una jove universitat. El Consell Social amb els seus premis anuals ha fomentat aquest camí cap a l'excel·lència.

Vull reconéixer a tots els rectors i altres càrrecs de l'UJI, així com al personal de la universitat i als components del Consell Social, el seu treball i esforç que han permés que tinguem l'UJI actual i que ha de continuar progressant al servei de la societat.

José Luis Breva

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions