UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 54 (15 decembre 2014)
Última modificació: 15/12/2014 | Font: SCP

El rector informa de la participació en la Fira Destaca i dels aniversaris de SAUJI i de la Soler i Godes

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de la participació de la UJI en la Fira Destaca, celebrada a Vila-real el 26 de novembre i en la qual es van mostrar molts dels serveis de transferència de resultats d'investigació a l'empresa.També ha informat de la celebració, el passat 28 de novembre, del XV aniversari de la creació de la Societat d'Amics i Antics Alumnes de la UJI (SAUJI) i del lliurament del XV premi de la Fundació Enric Soler i Godes.

Climent felicita als premiats pel Consell Social

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha aprofitat el seu torn d'informe davant el Consell de Govern per felicitar als premiats en l'última edició dels guardons del Consell Social. El jurat del XVI Premi d'Investigació del Consell Social en la modalitat trajectòria investigadora ha decidit concedir el guardó al Grup d'Investigació UJI 047: Economia Experimental i Computacional. El VII Premi a la iniciativa emprenedora estudiantil, per la seva banda, ha recaigut en Víctor Fabregat Tena, doctor en Ciències Químiques per la Universitat Jaume I, de l'Empresa Gourmet Maestrat, la principal activitat del qual és la producció, elaboració i venda de productes gourmet procedents de les comarques del Maestrat, situades a l'interior de la província de Castelló que aposta per l'agricultura tradicional i ecològica. Finalment, el jurat del VI Premi a l'Excel·lència Docent Universitària, ha decidit concedir els premis als professors Carlos Fanjul Peyro, del Departament de Comunicació; Irene Epifanio López, del Departament de Matemàtiques; Antonio Fernández Hernández, del Departament de Dret Públic; i Edgar Bresó Esteve, del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.

El rector felicita a Espaitec

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha felicitat al parc científic, tecnològic i empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec) per haver rebut el premi a la millor pràctica en Parcs Científics en la categoria de parc amb una antiguitat menor o igual a 10 anys, atorgat per l'Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya.


El Consell de Direcció s'adhereix a la proposta d'una nova llei d'igualtat lingüística

El rector, Vicent Climent, ha informat de la decisió del Consell de Direcció de l’UJI d'adherir-se, d'acord amb la Comissió de Política Lingüística, a la proposta de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) de creació d'una nova i efectiva llei d'igualtat lingüística.


El rector informa al Consell de Govern dels resultats de les eleccions sindicals

El rector ha informat al Consell de Govern dels resultats de les eleccions sindicals celebrades el passat 4 de desembre i ha felicitat a les formacions que han obtingut representació.

Climent informa de la reunió mantinguda amb el Consell de l’Estudiantat

El rector, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de la reunió mantinguda amb representants del Consell de l’Estudiantat i membres del Consell de Direcció, en la qual es van tractar diversos temes, entre ells els relacionats amb els requisits lingüístics dels estudis de grau i màster, els preus de les cantines, les beques i bons de transport, el conveni entre la UJI i l'Ajuntament i la proposta del Ministeri d'Educació de modificar el sistema educatiu cap a un model de graus de 3 anys i màsters de 2.

La Conselleria de Sanitat concedeix l'autorització sanitària a Unisexsida

El rector, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de la concessió, per part de la Generalitat Valenciana, de l'autorització sanitària per a la Unitat d'Investigació sobre Sexualitat i Sida (Unisexsida) amb una oferta assistencial en psicologia clínica i psicologia general sanitària.


El Consell de Govern de l'UJI aprova el pressupost de les entitats dependents

El Consell de Govern ha aprovat el pressupost per a 2015 de les entitats dependents de la Universitat Jaume I i de les entitats en les quals la Universitat té participació majoritària: la Fundació General la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana; Espaitec, Parc Científic, Tecnològic i Empresarial S. L. de l'UJI; la Fundació Isonomia i la Fundació Germà Colón Domènech.

La Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana, preveu un pressupost per a 2015 equilibrat, amb un increment del 2,19% respecte el pressupost de 2014 i que ascendeix a 525.749,10 euros. Aquest increment està motivat per un augment de les actuacions previstes entre les que destaca l’organització, gestió i desenvolupament d’accions formatives.

Aquest pressupost estarà destinat a vuit programes d'actuació, com accions de suport a l'avaluació de l’activitat docent; desenvolupament i gestió de l'Escola d'Estiu de nens i nenes; col·laboració en la gestió de beques i ajudes al estudiantat; suport i promoció dels estudis de postgrau; accions informatives i de comunicació per a la promoció de l’activitat universitària; suport a l’avaluació dels serveis i projectes d’I+D+i que les empreses contracten amb la Universitat; suport a la gestió de determinades actuacions del programa Campus Obert; i organització, gestió i impartició d'accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat.

El pressupost de la Fundació Isonomia per a 2015 estableix una previsió d’ingressos de 156.709,73 euros. Isonomia contempla entre les seues activitats formació de postgrau i altres cursos, serveis d’assessorament sobre igualtat en les organitzacions i tasques d’investigació i interlocució social.

D'altra banda, s'ha aprovat un pressupost de 18.000 euros per a la Fundació Germà Colón Domènech. Les activitats que la Fundació té previst realitzar durant el 2015 es centren en l'àmbit acadèmic i consistiran en la realització de congressos, ponències, cursos i conferències dirigides a incentivar el coneixement i la recerca en l’àmbit de la Filologia Romànica. D’altra banda també està prevista la publicació de llibres en col·laboració amb l’UJI i l’Abadia de Montserrat de Barcelona.

Per últim, el pressupost del Parc Científic Tecnològic Empresarial de l’UJI per a l’exercici 2015 ascendeix a 212.745,14 €, el que representa un pressupost quasi idèntic al de l’exercici anterior l’import del qual va ascendir a 212.680,48 euros.


L’UJI renova la seua participació en la European University Informations Systems (EUNIS)

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la renovació de la participació de la universitat pública de Castelló en la European University Informations Systems (EUNIS), una organització sense ànim de lucre, creada en 1993, que reuneix a les persones responsables de Tecnologia de la Informació i la Comunicació dels centres d’educació superior i d’investigació d’Europa.

EUNIS té entre els seus objectius establir relacions amb organitzacions d’educació  superior i d’investigació en l’àmbit europeu per fomentar l’intercanvi, la cooperació i els debats entre les persones responsables dels sistemes d’educació superior i d’investigació a Europa. A l’any 2006, la European University Informations Systems va concedir a l’UJI el premi “Elite Award for excellence in implementing Information Systems for Higher EducationWiner”.


Adjudicació de les retribucions al professorat d’acord amb el Decret 161/2014

El Consell Social de la Universitat Jaume I ha acordat assignar una retribució addicional en atenció a mèrits docents, investigadors i de gestió a prop de 650 professors, per a una quantia total de 450.000 euros.


L’UJI modifica la Normativa per a les empreses de base tecnològica i per a les empreses innovadores de la Universitat Jaume I

El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la normativa per a les empreses de base tecnològica i per a les empreses innovadores de l’UJI, amb la finalitat d’adaptar-la a l’article 56 de la Llei d’Economia Sostenible i també als tipus d’empreses: EBT (Empresa de Base Tecnològica) i EICT (Empresa Innovadora o de Caràcter Tecnològic).

El Consell de Govern aprova la normativa dels Treballs de Final de Grau i Treballs de Final de Màster

El Consell de Govern ha aprovat la normativa dels Treballs de Final de Grau i dels Treballs de Final de Màster amb l’objecte d’unificar els criteris i procediments que asseguren i garantisquen homogeneïtat en l’organització i avaluació d’aquests treballs (a partir d’ara TFG i TFM) que es realitzen en les diferents titulacions oficials impartides a la Universitat Jaume I.  La nova normativa, que deriva de la que estava en vigor, conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG i els TFM. Aquests estudis queden regulat ara en dues normatives, una per a cada tipus d'estudi.

La Normativa del TFG es revisa en profunditat. Una de les qüestions més importants és la introducció de la possibilitat que el TFG, en casos excepcionals, es defense davant d'un professor avaluador que no siga el tutor, i no davant d'un tribunal. A més, s'incorporen altres qüestions com la possibilitat que l'estudiantat incloga el TFG com a assignatura d'intercanvi Erasmus, o que el tutor, també en casos excepcionals, puga formar part del tribunal. Per últim, es concreten alguns aspectes en relació al perfil del professorat que ha de tutelar els TFG, entre d'altres. Així mateix, la nova norma estipula que el TFG constitueix una assignatura del pla d’estudis de tots els títols oficials de grau amb una càrrega docent de 6 crèdits, com a mínim, i 30 crèdits com a màxim. Com a norma general, s’estableixen dos tipus de TFG: col·lectiu, si es proposa perquè puga ser realitzat autònomament per un nombre no determinat d’estudiantat; o individual, quan es proposa perquè el realitze un únic estudiant o estudianta. Aquest treball es realitzarà sota la supervisió de un tutor o tutora acadèmic, que ha de ser docent d’assignatures del títol, i la seua presentació es portarà a terme en la fase final del pla d’estudis. En darrer lloc, la normativa explica que el TFG es defensarà davant d’un tribunal avaluador constituït a l’efecte i consistirà en una exposició oral, que podrà ser pública.

Pel que fa als TFM, la normativa no es revisa, sino que únicament s'aprova la separació dels continguts del TFM dels de TFG, que s'ha realitzat a petició dels Centres. El document estableix que el TFM constitueix una assignatura del pla d’estudis de tots els títols oficials de màster universitari. La càrrega docent ha de ser de 6 crèdits, com a mínim, i 30 crèdits com a màxim. El contingut de cada TFM pot correspondre a una de les tipologies següents: treballs experimentals relacionats amb la titulació, treballs de revisió i investigació bibliogràfica, treballs de caràcter professional, treballs relacionats amb pràctiques externes de la titulació o altres treballs proposats pel professorat o el mateix estudiantat. El TFM l’ha d’elaborar de forma autònoma cada estudiant i s’ha de realitzar sota la supervisió de un tutor o tutora acadèmic. Per a finalitzar, la presentació dels TFM s’ha de portar a terme en la fase final del pla d’estudis i l’acte de defensa consistirà en una exposició pública per part de l’estudiantat.

 

Camarero representarà al Consell de Govern en el Patronat de la Fundació General de la Universitat Jaume I

El Consell de Govern ha elegit la professora María Victoria Camarero, del departament de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat, com a representant d’aquest òrgan en el patronat de la Fundació General de la Universitat Jaume I.

Petit representarà a l’UJI en el Patronat de la Fundació Universitat Empresa

El Consell de Govern ha elegit la professora María Victoria Petit, del departament de Dret Privat, com a representant d’aquest òrgan en el patronat de la Fundació Universitat Jaume I - Empresa.

El Consell de Govern aprova la renovació dels membres del Patronat de la Fundació Isonomia

El Consell de Govern ha aprovat la renovació dels membres del patronat de la Fundació Isonomia desprès de les darreres eleccions a Claustre i Rectorat celebrades en maig. Així, la presidència recau en el rector, Vicent Climent, la vicepresidència en la professora Asunción Ventura, i formen també part la professora Mercedes Alcañiz i el professor Santiago García Campa, aquest últim amb el càrrec de secretari. El rector ha aprofitat per a agraïr el treball realitzat per l’anterior secretària, la professora Carme Olària.


L’UJI nomenarà doctor honoris causa al filòleg Sebastià Serrano i al químic Julius Rebek

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat per unanimitat la concessió del grau doctor honoris causa al filòleg Sebastià Serrano a proposta del Departament de Filologia i Cultures Europees amb el suport del Departament d’Estudis Anglesos, el de Traducció i Comunicació i el de Ciències de la Comunicació; per la seua promoció del coneixement lingüístic en diverses línies des de la lingüística matemàtica fins la lingüística del discurs literari, la semiòtica o la recerca sobre la comunicació humana.

Sebastià Serrano es va llicenciar en Filologia Romànica en 1969 i es va doctorar en aquesta mateixa àrea en 1973. Des de 1969 ha exercit la docència a la Universitat de Barcelona, on actualment és professor emèrit. Especialitzat en teoria lingüística, semiòtica i filosofia de la cultura, ha desenvolupat entre altres les següents línies de recerca: lingüística matemàtica, comunicació no verbal, pragmalingüística i teoria de la comunicació. Lingüista amb formació científica va ser pioner en la recerca sobre lingüística matemàtica a l’estat espanyol amb la publicació de dos llibres cabdals durant la dècada dels setenta: Elementos de lingüística matemàtica  i Lógica, lingüística y matemáticas. El 2003 va rebre de la Generalitat de Catalunya la distinció de la Creu de Sant Jordi com a reconeixement a la seua tasca acadèmica.

A més dels seus mèrits acadèmics, la relació del professor Serrano amb la Universitat Jaume I ve d’antic. Ha participat com a conferenciant, ponent i professor de cursos d’estiu contribuint a activitats universitàries. A més, ha sigut mentor i un dels referents del grup de recerca «Llengües i cultures europees i nous llenguatges literaris i audiovisuals».

Així mateix, el Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la concessió del grau d’honoris causa al professor Julius Rebek, director del Skagss Institute of Chemical Biology del Scripss Research Institute (TSRI) d’Estats d’Units d’Amèrica, a proposta del Departament de Química Inorgànica i Orgànica. Actuarà com a padrí en l’acte d’investidura el professor Santiago V. Luis.

Julius Rebek va néixer a Beregszasz, antiga Hongria, a 1944, però la seua família es va traslladar a Kansas (USA) en 1949. Va completar la seua educació universitària en Química en la Universitat de Kansas en 1966, per anar després al Massachusetts Institute of Technology (MIT) per realitzar la tesi doctoral. Va treballar a la Universitat de Califòrnia en Los Ángeles (1970-1976), on va desenvolupar el denominat “test de les tres fases”.

Durant la seua estada a la Universitat de Pittsburgh (1976-1989) va elaborar nous desenvolupaments conceptuals, en particular en el camp de la Química Supramolecular i del Reconeixement Molecular que van representar un clar avançament sobre els estàndards existents. En 1989 va tornar al MIT on va desenvolupar els sistemes auto replicants. En 1996 es va incorporar a l’Institut d’Investigació Scripps com a director del Skaggs Institute for Chemical Biology and professor of Chemistry, on ha treballat en sistemes per la detecció i destrucció d’agents de guerra química, en particular agents nerviosos.

La gran creativitat científica del professor Rebek és un dels trets definitoris més característics de la seua activitat. És un dels líders mundials en l’àrea d’investigació de la Química Supramolecular i ha realitzat aportacions clau per al desenvolupament de la Química, en els camps de la Química Orgànica Física, la Química Biològica o la Química Bioorgànica. Ha publicat més de 600 articles científics en revistes d’alt prestigi i ha contribuït a la formació de més de 16o investigadors i investigadores.

La vinculació del professor Rebek a l’activitat investigadora de Castelló ha sigut constant. El professor Gaviña del Col·legi Universitari de Castelló va ser un dels primers investigadors postdoctorals del grup de Rebek en la Universitat de Califòrnia. En la seua etapa en Pittsburg, els professors Santiago Luis y Maria Isabel Burguete van realitzar una estada al seu grup d’investigació. Fruit d’aquesta col·laboració ha sigut la realització de diversos projectes d’investigació quan l’UJI era encara Col·legi Universitari i ha visitat la universitat castellonenca en diverses ocasions. A més, a partir de la interacció amb el Grup de Química Sostenible i Química Supremolecular, un nombre important d’investigadors i investigadores espanyols se ha format amb el doctor Rebek en el nivell postdoctoral.

Aprovació de la memòria de verificació del Màster Universitari en Química Sostenible

La Junta de Centre de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I ha acordat aprovar, per assentiment, la memòria de verificació del Màster Universitari en Química Sostenible (pla 2015).

Aprovació de la memòria de verificació del Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta

La  Junta Permanent de Centre de la Facultat de Ciències de la Salut ha aprovat la memòria de verificació del Màster Universitari de Investigació en Cervell i Conducta.

Aprovació de l’extinció del Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar i del Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans

La Junta de Centre de la Facultat de Ciències de la Salut ha aprovat I'extinció del Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar i del Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans per la implantació d'un nou pla d'estudis.

Aprovació de la implantació del Màster Universitari en Didàctica de la Música

La Junta de Centre de la Facultat de Ciències Humanes i Socials ha aprovat la implantació del Màster Universitari “Didàctica de la Música”.

L’estudiantat valora positivament l'activitat docent de l’UJI

L'informe sobre l'avaluació de l'activitat docent durant el curs acadèmic 2013/2014, basat en els resultats de les enquestes realitzades a l’alumnat de la Universitat Jaume I, conclou amb una bona valoració per part del estudiantat d'aquesta activitat amb 4,2 punts (una nota alta en una escala Likert de 5 punts).

Per dimensions, «Compliment d’obligacions del professorat» és la que obté la valoració més alta (4,79). Les valoracions globals de l’estudiantat als centres són de 4,09 punts a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE), 4,2 punts a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS), 4,21 punts a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE) i 4,30 punts a la Facultat de Ciències de la Salut (FCS).

L'objectiu principal del procés d'avaluació de l'activitat docent realitzat a l’UJI és oferir informació a la direcció dels centres, departaments, titulacions i al professorat, que permeta la millora continuada d'aquesta activitat docent.

L’UJI presenta l’informe sobre la passada edició dels cursos d’estiu 2014

El Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals ha presentat al Consell de Govern l’informe sobre els cursos d’estiu 2014 elaborat pel Servei d’Activitats Socioculturals de l’UJI, en què s’explica que la xifra total d’assistència ha sigut de 319 persones, de les quals el 66% van ser dones i el 34% homes. L’edat de més de la meitat de les persones assistents va ser entre els 21 i els 25 anys i la procedència es reparteix majoritàriament entre Castelló de la Plana, València, Vila-real, Almassora, Benicàssim, Onda i Vinaròs. Quant al tipus d’estudis, al 74 dels assistents són universitaris, (la majoria de l’UJI, seguida de la Universitat de València, Universitat Politècnica de València , Universitat Autònoma de Barcelona i UNED) i el 26% restant no universitaris.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions