UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 53 (25 novembre 2014)
Última modificació: 26/11/2014 | Font: SCP

El rector felicita a Pablo Torrijos i Santiago Posteguillo
El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha expressat les felicitacions de la comunitat universitària a Pablo Torrijos, millor esportista universitari en la Gala de l’Esport organitzada per l’Associació de Premsa Esportiva de Castelló i a Santiago Posteguillo pel Premi Internacional de Novel·la Històrica Bàrcino atorgat per l’Ajuntament de Barcelona en reconeixement al conjunt de la seua obra.

Climent informa dels acords del Claustre al Consell de Govern
El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern dels acords de l’última sessió del Claustre en la que es va elegir nou síndic de greuges al professor Vicent Garcia Edo i a dos nous representants d’estudiants en la Junta Electoral: Gina Thornton i Blanca Piñana.

El rector de l’UJI informa de la concessió del premi del desè seminari estatal d’Isonomia contra la violència de gènere
El rector, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de la concessió del premi del desè seminari estatal d’Isonomia contra la violència de gènere a la Federación de Mujeres Jóvenes i que va ser recollit per M. Jesús Girona. 

Climent també ha informat de la participació de l’UJI, a través d’Isonomia, en l’acte de participació ciutadana per a la prevenció de la violència de gènere que es va realitzar el 24 de novembre en col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló i l’Escola d’Art i Disseny de Castelló.

El rector informa de la donació de sis obres de l’artista Rossana Zaera
El rector ha informat de la donació de l’artista Rossana Zaera a la Universitat Jaume I de  sis obres de la sèrie «Heridas, cicatrices y otras condecoraciones» emmarcades en el projecte artístic-pedagògic Humanas, demasiado humanasi que van ser exposades el passat mes d’abril a la Llotja del Cànem.

L'UJI aprova un pressupost de «supervivencia» per al 2015 condicionat per la insuficient subvenció de la Generalitat
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de pressupost per a 2015 que ascendeix a 91.528.000 €, 3.234.000 € menys que l’any passat, el que suposa una disminució del 3,42% respecte a l'exercici econòmic de 2014. Per fer aquest pressupost, l’UJI ha previst uns ingressos en concepte de subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana quantificats en 61.159.459,19 €, la qual cosa suposa, per quart any consecutiu, que la Universitat ha hagut d'elaborar un pressupost de supervivència, amb el consegüent esforç que aquesta circumstància exigeix a tota la comunitat universitària.

El pressupost per a l’exercici de 2015 ha estat condicionat per tres circumstàncies rellevants: la nova modificació del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana (GV) i les cinc universitats públiques per al finançament de despeses corrents i d’inversió amb l’ajornament del deute de la Generalitat a favor de les universitats públiques, signat el 26 maig de 2008 i modificat el 2011; la no aplicació del tercer Pla pluriennal de finançament (PPF) del sistema universitari públic valencià (SUPV) 2010-2017, signat entre les cinc universitats públiques valencianes i la GV el 30 de setembre de 2010 i la implantació dels estudis de Ciències de la Salut.

Per tot això, el pressupost s’ha dissenyat seguint un criteri de prudència que, malgrat tot, la seua execució real dependrà d’una administració pública que es troba en un estat financer prou delicat. Amb aquest pressupost l’UJI s’ha proposat atendre les restriccions del marc pressupostari descrit, promoure l’augment de l’eficàcia i l’eficiència en les seues activitats finançar els programes prioritzats en les Línies de Govern aprovades pel Claustre per a 2015, assegurar la sostenibilitat de la capacitat d’acció de la Universitat en el futur i complir amb l’equilibri i sostenibilitat financers contemplats en la llei.

Tenint com a base aquests objectius, el pressupost preveu uns ingressos genèrics de 91.528.000, dels quals 61.159.459,19 €, euros corresponen a la subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana i transferències corrents i 18.777.706 euros provenen de la previsió d’ingressos per taxes de matrícula i altres ingressos. L’estat d’ingressos es completa amb capítols com els ingressos patrimonials, que suposen 384.000 euros, o les transferències de capital, que ascendeixen a 5.573.670 euros. Quant a les despeses, el document pressupostari preveu destinar, entre altres capítols, 61.156.111 € a despeses de personal; 18.098.510 € a compra de béns corrents i despeses de funció, i 3.937.389 € a inversions (edifici de la FCS, remodelació de l’antiga delegació d’Hisenda de forma compartida amb l’Ajuntament de Castelló o obres d’ampliació i millora o adquisició d’equipament informàtic i per a laboratoris).

La proposta aprovada avui haurà de ser ratificada pel Consell Social per a la seua aprovació definitiva.

El Consell de Govern aprova la modificació del Reglament de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la modificació del reglament de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques per introduir un nou article i renumerar les seccions i els capítols consecutius. En concret, s’introdueix en la secció tercera l’article dedicat a la Junta Permanent, les seues funcions, la seua composició i funcionament.

L’UJI renova un membre de la Comissió Assessora per a la nova organització dels Ensenyaments
El professor Juan Carlos Bou del Departament d’Administració d’Empreses i Marqueting ha subtituït al professor Vicent Garcia Edo com a representant de la CANOE (Comissió Assessora per a la nova organització dels Ensenyaments)

La UJI renova un membre de la Comissió Assessora de la Unitat d’Igualtat com a representant de l’ESTCE
El Consell de Govern ha aprovat la incorporació de la professora Purificación Vindel del Departament de Matemàtiques a la Comissió Assessora de la Unitat d’Igualtat com a representant de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, en substitució de la professora Maria Monzó.

El Consell de Govern aprova la proposta de resolució de la convocatòria UJI-I3 de l’acció 3.3 del Pla de promoció de la Investigació de la Universitat Jaume I per a l’any 2014
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de resolució de la convocatòria UJI-I3 de l’acció 3.3 del Pla de promoció de la Investigació de l’UJI per l’edició de 2014, on s’ha presentat una  única sol·licitud corresponent al Grup d’Investigació de Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia.

L’UJI aprova la incorporació de Personal Investigador Doctor de suport als grups d’investigació
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de la Comissió de Valoració per a la incorporació de Personal Investigador Doctor de suport als grups d’investigació de la Universitat Jaume I. D’aquesta forma, el grup de Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient comptarà a partir d’ara amb una nova investigadora.

L’UJI aprova la creació de l’Institut Universitari de Materials Avançats (INAM)
El Consell de Govern ha aprovat la creació de l’Institut Universitari de Materials Avançats, un nou centre d’investigació científica i tècnica interdisciplinària en els camps relacionats amb la física, la química i les ciències de materials. L’INAM desenvoluparà estudis bàsics en materials, molècules i nanosistemes, per a la seua aplicació en les àrees de l’energia, optoelectrònica i catàlisi, amb una vocació de servei al progrés de l’entorn socioeconòmic de la Comunitat Valenciana i d’excel·lència científica amb projecció internacional. En el moment de la creació, l’INAM està format pels següents grups d’investigació de la Universitat Jaume I: Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics, del departament de Física; el Grup de Materials Multifuncionals, del departament de Química Orgànica i Inorgànica; i el Grup de Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia, del departament de Química Orgànica i Inorgànica.

La Universitat Jaume I aprova 20 transformacions i promocions de places de professorat
La Universitat Jaume I ha aprovat les sol·licituds de transformacions i promocions de places de professorat, d’acord amb els criteris del DCDI, corresponents a la segona convocatòria ordinària de l’any 2014. Quant als membres dels cossos funcionaris docents, en aquesta promoció dos docents passen de professor titular d’universitat a catedràtic; quatre professors canvien la seua situació laboral de professor contractat doctor a titular d’universitat; una professora contractada amb una beca Ramón i Cajal passa a ser professora titular d’universitat i una professora investigadora doctora també promociona a titular d’universitat. Pel que fa al professorat contractat laboral, 10 professors que treballaven com a professors ajudants doctors promocionen a professor contractat doctor i dos ajudants passen a ser professors ajudants doctors. La convocatòria d'aquestes places no està autoritzada d'acord amb la llei 22/2013, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014. 

El Consell de Govern aprova la modificació de la RLT de PDI
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del Personal Docent Investigador (PDI) derivada de la segona convocatòria de l’any 2014 de places de professorat en compliment del marc legal. Aquesta modificació afecta a un total de quatre membres del professorat de tres departaments: Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; Departament de Química Física i Analítica, i Departament de Química Inorgànica i Orgànica. Dos de les places passen de la categoria d’Ajudant a Professor Ajudant Doctor tipus II; una de personal investigador contractat doctor a Professor Ajudant Doctor, i una de personal investigador del programa Ramón i Cajal a Professor Ajudant Doctor.

El Consell de Govern aprova el perfil docent i investigador de places de professorat ajudant doctor en set departaments
El Consell de Govern ha aprovat el perfil docent i investigador de places de professorat ajudant doctor en els departaments  d’Enginyeria Mecànica i Construcció; Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny; Ciències de la Comunicació; Administració d’Empreses i Màrqueting; Química Física i Analítica; Química Inorgànica i Orgànica; i Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia.

L'UJI aprova la concessió de una llicència superior a tres mesos
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la concessió de una llicència superior a tres mesos per a una estada fora de la universitat. Es tracta d’una becària FPI del Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors que es desplaçarà a la University of Oxford.

L’UJI aprova l’extinció de dos títols de màster
El Consell de Govern ha aprovat l’extinció dels títols oficials de Màster Universitari en Catàlisi Homogènia i del Màster Universitari  en Estudis Contemporanis.

La Jaume I tanca la matrícula del curs acadèmic 2014/2015 amb prop de 14.000 alumnes en estudis oficials
La Universitat Jaume I té matriculats 13.993 estudiants en els diferents nivells educatius en el present curs 2014/2015, segons es despren de l’informe de matrícula que s’ha presentat al Consell de Govern i que recull que la xifra final de matriculats en estudis de grau i primer i segon cicle és de 12.043, mentre que la de màsters oficials ha arribat a 1.309 i la de doctorat a 641, encara que aquesta darrera encara està oberta. L’informe posa de manifest que la matrícula de màsters ha baixat a la Universitat Jaume I per segon any consecutiu, desprès de la pujada de les taxes que es va aprovar en el curs 2013-2014 i que van trencar la tendència de creixement positiu que havien mantingut aquests estudis des de l’any 2006, quan van començar amb 266 estudiants, fins a l’any 2012 quan es va arribar al màxim d’alumnes matriculats de 1.913. El curs 2013-2014 la matrícula als màsters oficials va ser de 1.415 i en l’actual curs 2014-2015 s’ha tancat amb 1.309.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions