UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 48 (26 juny 2014)
Última modificació: 26/06/2014 | Font: SCP

L’UJI aprova les taules d’equivalència d’idiomes internes

La Universitat Jaume I de Castelló ha aprovat les taules d’equivalències d’idiomes que estableixen, de manera normativa i únicament amb caràcter intern, revalidacions de certificats de llengües d’acord amb els nivells establerts pel Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC). Les taules només fixen equivalències entre certificats ja expedits per institucions i organismes oficials que reconeixen la superació de proves de domini que avaluen les quatre destreses bàsiques: comprensió escrita, expressió escrita, comprensió oral i expressió i interacció orals.

Pel que fa a les llengües estrangeres, s’estableix com a taula complementària la que publica ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) i les homologacions dels cursos de l’UJI amb els de les EOI es basen en el document “Equivalències entre els plans d’estudi de les escoles oficials d’idiomes i els nivells del MECR/UJI”.

 

L’UJI aprova el reconeixement dels sexennis a efectes del càlcul de les dedicacions docents del PDI

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I va fixar la convocatòria de 2012 com a data de referència  per al càlcul de les dedicacions docents del PDI de l’UJI per al curs acadèmic 2014/15. Recentment, la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI) ha comunicat a l’UJI la resolució dels sexennis del professorat funcionari corresponent a la convocatòria 2013, per la qual cosa l’UJI ha acordat revisar la dedicació docent del professorat per al curs 2014/15 considerant els sexennis de la convocatòria de 2013 en lloc de la de 2012.

 

El Consell de Govern aprova modificacions en la contractació d’una plaça de professor ajudant doctor per atendre les necessitats docents del pròxim curs acadèmic

El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la proposta de contractació d’una plaça de l’àrea d’Economia Aplicada d’ajudant doctor tipus II que es va aprovar en el Consell de Govern del passat 16 de maig.

 

L’UJI aprova la contractació de 49 nous professors associats assistencials de Ciències de la Salut per al curs 2014/2015

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la contractació de 49 noves places de professorat associat assistencial de Ciències de la Salut per al curs 2014/2015. D’aquestes noves contractacions, 35 estaran vinculades a la Unitat predepartamental de Medicina, concretament en les àrees de Medicina i de Cirurgia de tres centres hospitalaris: l’Hospital Universitari General de Castelló, l’Hospital Universitari La Plana de Vila-real i el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Altres 10 places estaran vinculades a la Unitat predepartamental d’Infermeria de l’UJI i corresponen a l’Hospital Universitari General de Castelló, l’Hospital Universitari La Plana de Vila-real, el Departament de Salut de La Plana i el Departament de Salut de Castelló-Hospital la Magdalena i el consorci hospitalari provincial de Castelló. Per últim, es vinculen al Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia quatre contractacions del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, l’Hospital Universitari General de Castelló i l’Hospital Universitari La Plana de Vila-real.  

 

L’UJI aprova els barems específics del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció per als concursos d’ajudants, professorat ajudant doctor i associats

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de  barems específics del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció per als concursos d’ajudants, professorat ajudant doctor i associats.

 

El Consell de Govern aprova 15 llicències superiors a 3 mesos per a estades a altres centres

El Consell de Govern ha aprovat 15  llicències superiors a tres mesos per a estades a altres centres. Els professors i professores pertanyen als Departaments d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny; Matemàtiques; Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; Dret Públic; Enginyeria Mecànica i Construcció; Ciències de la Comunicació i Física, i realitzaran les estades a la KTH Fibre and Polymer Technology (Suecia), Universitat d’Oulu (Finlàndia), Case Western Reserve University (Estats Units), Universitat de Bolònia (Itàlia), University of Bath (Regne Unit), Dublin City University (Irlanda), KU Leuven (Bèlgica), Swansea University Gales (Regne Unit), Universidad de Bristol (Regne Unit), McGill University Montreal (Canada), Universidad de Twente (Holanda), Universidad Estatal de Florida (Estats Units) i University of Nottingham (Regne Unit), i Harvard University (Estats Units)

 

L’UJI aprova la Normativa de gestió acadèmica dels estudis de Grau, primer i segon cicle i màster

El Consell de Govern ha aprovat la Normativa de gestió acadèmica dels estudis de Grau, primer i segon cicle i màster, una eina que té com a objectiu orientar a l’estudiantat i al professorat a l’hora de fer els tràmits reglamentaris establerts per a aquests estudis i que permet el personal administratiu actuar amb més seguretat i eficiència en la gestió dels procediments. Aquesta normativa es revisa cada curs acadèmic per tal d’actualitzar-la d’acord amb la normativa estatal i els criteris de caràcter intern que hagen pogut modificar-se respecte del curs anterior i regula aspectes com la matrícula, beques i ajudes, convocatòries d’avaluació, valoració d’expedients, certificats acadèmics, expedició de títols i normativa d’interès per a l’estudiantat (reconeixement i transferència de crèdits , treballs de final de grau i de final de màster, avaluació, etcètera).  

 

El Consell de Govern aprova la nova normativa de permanència

El Consell de Govern ha aprovat la nova normativa de permanència per als estudis universitaris oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, que regula aspectes com  les modalitats de matrícula, amb dedicació a temps complet o a temps parcial, la permanència en primer curs, rendiment acadèmic i número de convocatòries.

 

El Consell de Govern aprova la modificació de l'article 13 de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del article 13 de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes per incloure que, a partir d'ara, el professorat tutor no només ha d'impartir docència en la titulació cursada per l'estudiant que tutoritza, sinó que a més ha de tenir crèdits assignats en l'assignatura de pràctiques externes i que els graus de Mestre/a d’Educació Infantil i en Maestre/a d’Educació Primària es consideraran com una mateixa titulació a aquests efectes.

 

La Universitat abonarà els  dies meritats de la paga extra de desembre de 2012 al seu personal

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat l’acord sobre l’abonament dels dies meritats de la paga extra de desembre de 2012 de manera que abonarà la quantia corresponent als 44 dies meritats, d’1 de juny a 14 de juliol, de la paga extraordinària i de la paga addicional del complement específic de desembre de 2012, en funció del temps treballat al personal que es trobava en actiu entre les dites dates.

Aquest abonament es farà efectiu, com a màxim, en el mes de gener de 2015 i s’aplicarà d’ofici a tot el personal comprès en el seu àmbit d’aplicació.

 

L’UJI aprova la convocatòria d’ajudes per a projectes d’innovació educativa del curs 2014/15

El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria d’ajudes per a projectes d’innovació educativa de la Universitat Jaume I del curs 2014/15. Aquesta convocatòria torna a oferir suport per a portar a terme accions d’innovació i millora de la qualitat docent. Després de l’èxit i consolidació a l’UJI dels grups d’innovació educativa (GIE) i els seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE) amb els tres cursos de vigència del Programa de reconeixement de GIE i SPIE, en aquesta nova convocatòria s’ofereix una única línia d’ajudes oberta simultàniament a qualsevol PDI i grups docents oficials.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions