UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 39 (6 de novembre de 2013)
Última modificació: 07/11/2013 | Font: SCP

El rector informa de la rebaixa de 3 milions d'euros de l'aportació de la Generalitat Valenciana a les universitats públiques per 2014 

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern que el pressupost de la Generalitat Valenciana per 2014 preveu una reducció de la subvenció ordinària a les universitats públiques de 3 milions d'euros, la qual cosa se suposa que representarà una reducció d'uns 300.000 euros en el cas de la Universitat Jaume I. 
 
El rector informa de la sentència del TSJCV que exonera a l'UJI de pagar 5 milions per la FCHS 
 
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha fallat a favor de la Universitat Jaume I i l’exonera d’haver de pagar al voltant de cinc milions d’euros a Ferrovial Agroman per unes diferències econòmiques en les obres de la nova Facultat de Ciències Humanes i Socials adjudicades a la constructora en 2001.
Aquesta sentència tanca un procés iniciat en 2005 quan Ferrovial va interposar un recurs contenciós-administratiu reclamant el dret a rebre la quantia que resultara de la correcta medició de l’obra i la fixació de preus contradictoris de conformitat amb l’obra realment executada més els interessos legals.  El Jutjat del Contenciós Administratiu nº 1 de Castelló va dictar sentència el 30 de juny de 2010 estimant el recurs de Ferrovial i obligant a l’UJI a pagar al voltant de cinc milions d’euros a l’empresa basant-se en la prova pericial. No obstant, la Universitat va presentar recurs d’apel•lació al•legant que la sentència incorria en una incongruència al reconèixer major quantitat que la reclamada pel demandant i una incorrecta valoració de la prova pericial. Ara el TSJCV estima que l’UJI té la raó i nega la fiabilitat del dictamen pericial en el que aprecia irregularitats.
 
El rector informa de la incidència de la vaga del 24 d'octubre en l'UJI 
La vaga general d'educació convocada el passat 24 d'octubre va tenir un seguiment del 91% entre l'alumnat (95% en la Facultat de Ciències de la Salut; 78% en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques; 99% en la Facultat de Ciències Humanes i Socials; i 95% a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals), segons les dades facilitades avui pel rector, Vicent Climent, durant el seu informe al Consell de Govern. Respecte al Personal Docent i Investigador (PDI), el seguiment va ser de 44,67% i del 32,56% entre el Personal d'Administració i Serveis (PAS). 
 
El Consell de Govern és informat dels incidents de la Setmana de Benvinguda 
El Consell de Govern ha estat informat dels incidents ocorreguts durant la Setmana de Benvinguda, durant els quals es va dur a terme una activitat no autoritzada pel Rectorat i es va pertorbar el normal funcionament de l'activitat docent per part d'un grup d'alumnes. 
 
El Consell de Govern es posiciona en contra del tancament de Radiotelevisió Valenciana 
El Consell de Govern ha acordat el següent "Comunicat del Consell de Govern de l’UJI en contra del tancament unilateral de Radiotelevisió Valenciana i a favor de la radiotelevisió en valencià pública, plural, independent i de qualitat.
La Universitat Jaume I, com a entitat pública encarregada de la docència i la investigació superior a les comarques del nord de la Comunitat Valenciana, i com a centre amb estudis de l'àmbit del Periodisme, la Comunicació Audiovisual i la Publicitat i les Relacions Públiques, a proposta del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials y del Departament de Ciències de la Comunicació, lamenta profundament la decisió unilateral adoptada ahir pel ple del Consell de la Generalitat Valenciana de tancar l'ens públic de Radiotelevisió Valenciana com resposta a la sentència judicial que declara nul el procés de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que es va dur a terme l'any passat.
Una decisió amb les implicacions socials, culturals, econòmiques i democràtiques com les que suposa l'eliminació d'una ràdio i una televisió públiques amb més de 20 anys de trajectòria no es pot adoptar en unes hores pel Govern autonòmic sense haver realitzat cap exercici de consulta o debat al Parlament autonòmic, ni amb els treballadors afectats ni amb representants de la societat civil valenciana.
Els mitjans de comunicació públics, com ha quedat demostrat en països amb llarga tradició com Gran Bretanya, França o Alemanya, suposen una garantia afegida per al necessari equilibri informatiu i el pluralisme que requereix tot sistema realment democràtic. Una de les principals funcions dels mitjans públics és donar veu als que els mitjans privats no l'ofereixen, sobretot davant situacions de concentració mediàtica com les viscudes en els últims anys al nostre país, on el nombre d'operadors s'ha reduït dràsticament a base de fusions i integracions empresarials. Així mateix, els mitjans públics tenen un paper fonamental en la salvaguarda i promoció cultural dels territoris als quals serveixen, sobretot en aquells, com el nostre, en què la iniciativa privada no ofereix alternatives al seu desenvolupament. La desaparició de l'única ràdio i única televisió amb programació estable en valencià a tot el territori de la Comunitat suposa un retrocés que no es pot acceptar en el procés de normalització lingüística de la nostra societat.
No obstant això des de la Universitat Jaume I volem fer una crítica al model de radiotelevisió valenciana que ha funcionat fins ara, amb un ús partidista, amb una programació de qualitat qüestionable, amb un poc compromís amb la cultura pròpia i amb un clar sobredimensionament. El Consell de Govern de l’UJI creu que es necessari engegar un nou model de raciotelevisió en valencià, pública, plural, independent i de qualitat, ajustada a les necessitats reals de la societat valenciana.
Per tot això, la Universitat Jaume I exigeix al Consell de la Generalitat Valenciana la cerca de solucions amb un ampli consens, amb l’objectiu de dissenyar un model de televisió en valencià, pública, plural, independent i de qualitat, on es tinguen en compte l'opinió dels professionals i acadèmics, i que permeten el manteniment i desenvolupament d'uns mitjans públics al servei de la seva veritable missió".
 
La UJI es posiciona en defensa del programa Erasmus 
 
El Consell de Direcció de la Universitat Jaume I, seguint el manament del Consell de Govern celebrat el dia 6 de novembre, vol mostrar el seu posicionament contrari a la política de beques Eramus del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Des de l’arrivada del ministre Wert a la cartera d’educació del govern d’Espanya, la política universitària s’ha carateritzat per un atac continu al model d’universitat pública. Més concretament, pel que fa a l’estudiantat s’han produït un seguit de decisions unilaterals que han alterat significativament la igualtat d’oportunitats en matèria educativa reconeguda a la Constitució: pujada de les taxes acadèmiques, disminució de la quantia i enduriment dels criteris de les beques, aprovació de la LOMQE, entre altres. Aquesta setmana es va conèixer la retirada d’ajudes econòmiques de ministeri als estudiants del programa Erasmus, decisió que es va publicar d’amagat al BOE, amb l’agravant de tindre efectes retroactius. Aquesta decisió és un atac a la estratègia d’internacionalització de les universitats públiques i torna a colpejar el col·lectiu universitari més dèbil. Des de l’UJI considerem que aquesta decisió és una mostra més de l’esperit prepotent i poc dialogant del ministre Wert i del seu equip. Encara que l’UJI es congratula de la retirada de la mesura vol fer una ferma defensa del programa Erasmus i de la necessitat que el Ministeri d’Educació mantigue i potencie aquestes ajudes en el futur.  
 
Rafael Ballester representarà a la Facultat de Ciències de la Salut en la Comissió d'Igualtat 
 
El Consell de Govern ha aprovat el nomenament de l'actual degà de la Facultat de Ciències de la Salut, Rafael Ballester, com a representant d'aquest centre en la Comissió d'Igualtat.

 

L’UJI aprova la memòria de verificació del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la memòria de verificació del futur Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, un postgrau que arreplega l'experiència i les aportacions assolides en el Màster de Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia dut a terme pel Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia des del curs acadèmic 2007-2008 fins al present curs acadèmic de 2013-14.

L'objectiu fonamental d'aquest màster és habilitar als estudiants com a professionals competents per a l'exercici de la professió sanitària titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l'enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l'adquisició de competències tant professionals com de recerca. Per a açò es persegueix que els estudiants adquirisquen els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries per a la realització de recerques, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que aquestes activitats no requerisquen una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris.

La implantació del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària es realitzarà de forma progressiva, és a dir curs a curs. En aquest sentit, l'any acadèmic 2014-2015 s'implantarà el primer curs del màster, i l'any acadèmic 2015-2016 es procedirà a la implantació del segon curs del màster. Paral•lelament, l'any acadèmic 2014-2015 s'extingirà el primer curs de l'actual Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia. Finalment, l'any acadèmic 2015-2016 s'extingirà el segon curs d'aquest màster.


La Universitat Jaume I concedeix una llicència superior a tres mesos

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat una llicència superior a tres mesos per al Departament de Química Inorgànica i Orgànica. Aquesta llicència permetrà realitzar una estada en la categoria del Programa VALi+d, fase postdoctoral en la University of Oxford del Regne Unit.


El Consell de Govern aprova l'informe sobre l'execució del Pla d'Ordenació Docent del curs 2012/2013

El vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat ha presentat al Consell de Govern l'informe de l'execució del Pla d'Ordenació Docent (POD) a la Universitat Jaume I durant el curs acadèmic 2012/2013 en el que s'informa de l'assignació de la docència en les diferents titulacions i màsters i l'assignació docent en l’àmbit de departament.

Segons l'informe, durant el curs 2012/2013 es van impartir un total de 14.763,60 crèdits en les titulacions de primer i segon cicle i grau, el que suposa un augment del 1,75% respecte als impartits el curs anterior. Del total de crèdits, 88,2% tenien caràcter bàsic, troncal o obligatori, mentre que el 11,8% restant es van destinar a la docència d'assignatures optatives i de lliure configuració.

Per centres, les titulacions adscrites a l'ESTCE han impartit el percentatge més gran de crèdits amb un 32,5%, mentre que a la FCHS es van impartir el 30,8% dels crèdits i a la FCJE es van impartir el 26,5% i a la Facultat de Ciències de la Salut un 9,4%. El 0,8% de crèdits restant correspon als crèdits impartits en els títols propis.

Quant als crèdits impartits per tipus de titulació, cal destacar que 11.740,19 han sigut en títols de grau, 3.525,33 crèdits més que el curs anterior, mentre que als títols de primer i segon cicle el nombre de crèdits es va reduir respecte a el curs anterior passant de 6.021,53 crèdits a 2.912,68.

Durant el curs 2012/2013 s'ha continuat la implantació dels estudis de grau en la Universitat Jaume I, i la consegüent extinció dels actuals estudis de 1r i 2n cicle. En concret, s'ha implantat el primer curs del Grau en Gestió i Administració Pública i del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs, a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, respectivament.

L'informe també indica que en el Grau en Criminologia i Seguretat s'ha oferit un curs d'anivellament adreçat als titulats en el títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials.

D'altra banda, el total de crèdits impartits en els màsters oficials ha sigut de 3.915,11, dels quals el 74,8 % hi ha sigut impartit per professorat de la Jaume I i el 25,2% per professorat extern. Cal assenyalar que el percentatge de docència impartit en màsters amb caràcter interuniversitari ha passat del 28,4% de 2011/2012 al 25,5% de 2012/2013.

Quant al professorat de l'UJI, el 57,1% dels crèdits impartits en titulacions de primer i segon cicle i grau ha està impartit per professorat funcionari i laboral indefinit i professorat a temps complet, el 34,3% per professorat associat a temps parcial i el 8,6% per altre professorat a temps complet. Respecte als màsters, el 80% dels crèdits ha sigut impartit per professorat funcionari i laboral indefinit, el 13,2% per professorat associat a temps parcial i el 6,8 per professorat ajudant i personal investigador.

En l'apartat de l'assignació de crèdits per departaments i titulació, l'informe destaca que els departaments continuen amb la tendència d’impartir docència majoritàriament en titulacions del centre al qual es troben adscrits.

Quant a professorat i percentatge de crèdits impartits computables, l'informe indica que el professorat funcionari i laboral indefinit ha impartit el 59,8% dels crèdits, el professorat associat a temps parcial el 31,8% i el 8,4% restant altre professorat a temps complet.

En el curs 2012/2013 hi ha 5 categories que s’han situat per baix del 90% (catedràtic/a d'Universitat, professorat titular, catedràtic/a d'Escola Universitària, professorat titular d’Escola Universitària i professorat ajudant doctor tipus I); 3 categories que s'han situat per damunt del 90% de dedicació docent alta, i fins a 8 per damunt del 95%. En 2011/2012 va haver-hi dues categories per baix del 90% de dedicació alta i 9 per damunt del 95%.

L'UJI informa sobre el Pla d'Ordenació Docent per al curs 2013/2014

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa sobre el Pla d’Ordenació Docent (POD) per al curs 2013/14. L’informe analitza la dedicació docent prevista per aquest curs a nivell de departament, àrea de coneixement i professorat. Encara que l’aprovació del POD és competència de cada  Consell de Departament, amb el vist i plau del corresponent Centre, aquest informe pretén donar una major transparència de l’ordenació i dedicació docent dels diferents departaments cap a la resta de la Universitat. El POD pot veure’s afectat per modificacions al llarg del curs com a conseqüència d’incidències en el professorat, per la qual cosa és definitivament a l’informe d’execució del POD on es recullen les dades definitives.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions