UJI

Informació dels assumptes tractas en el Consell de Govern

Sessió número 38 (8 d'octubre de 2013)
Última modificació: 08/10/2013 | Font: SCP

El rector de l’UJI felicita als nous nomenaments

El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha felicitat a Ainhoa Alberola pel seu nomenament com a vocal del Consell Social en representació de l’alumnat del Consell de Govern.

Climent també ha felicitat al professor del Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural, Aurelio Gómez Cadenas, pel seu nomenament com a president de la Societat Espanyola de Fisiologia Vegetal per als propers quatre anys. També ha felicitat a la professora Rosa María Pérez i al professor Vicent Arbona, nomenats secretària i tresorer de la Junta Directiva de la Societat respectivament.

El rector informa de la dimissió de la vicerectora de Fundacions i Responsabilitat Social

El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de la dimissió de la vicerectora de Fundacions i Responsabilitat Social, M. Ángeles Fernández, per motius professionals. Climent ha agraït la seua dedicació durant aquestos més de tres anys com a membre del Consell de Direcció i ha assenyalat que les seues funcions serán distribuïdes entre la resta de membres del Consell de Govern.

L’UJI estalvia més de 74.000 euros amb el tancament del campus en agost

El rector de l’UJI ha informat al Consell de Govern de l’estalvi de 74.174 euros que ha aconseguit la Universitat amb el tancament del campus durant tres setmanes d’agost, juntament amb altres mesures.

Climent lamenta la suspensió de l’acte d’obertura de curs en la UPV

El rector de la Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern dels actes d’obertura de curs de les universitats publiques valencianes i ha lamentat que no es poguera procedir a l’acte d’obertura de la Universitat Politècnica de València.

Reunions amb Rubalcaba i Ximo Puig

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat de la reunió que va mantindre la CRUE amb el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, i la portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats per a intercanviar opinions respecte el Reial Decret de Beques, la LOMCE, el finançament i els problemes de gestió de les universitats i la situació de la investigació.

Climent també ha informat de la reunió dels rectors de les universitats públiques valencianes amb el secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, per traslladar-li els problemes de les universitats públiques valencianes i en particular de la problemàtica del finançament.

Nous directors en els graus de Medicina i Infermeria

El rector ha informat del nomenament dels nous directors dels graus de Medicina i Infermeria, els professors Conrado Martínez i Eladio Collado, respectivament.

Climent informa dels resultats de matrícula

El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha informat, tot i que el procés de matrícula no es troba tancat, dels resultats de matrícula de primer curs per a 2013/2014 i atribueix la davallada de matrícula fonamentalment a l’increment de taxes i la nova política de beques del Ministeri. 

El Consell de Govern designa un un nou representant de l’UJI en el Consell d’Administració de l’Àgora S.L. i nomena un nou membre de la Mesa Negociadora

El Consell de Govern ha elegit Mª Victoria Petit Lavall, secretari general de l’UJI, com a representant de l’UJI en el Consell d’Administració de l’Àgora Unviersitària S.L.

Així mateix, el Consell de Govern de l’UJI ha nomenat Antonio Barba, vicerector d’Investigació i Postgrau, nou membre de la Mesa Negociadora.

 

L’UJI aprova el límit de despesa de l'exercici 2013

El Reial decret-llei 14/2012 obliga a les universitats a confeccionar un límit màxim de despesa anual. Aquest es calcula, fonamentalment, a partir dels capítols de despesa I a VII (despesa no financera) del pressupost, amb la previsió de despesa màxima finançada amb recursos de caràcter finalista i l'anualitat 2013 del conveni de maig 2008 revisat en 2011. El resultat és un límit màxim de despesa de 137,5 milions d'euros.

 

El Consell de Govern autoritza l’adquisició de participacions socials de l’Ágora Universitària, S.L. i la dissolució de la societat

El Consell de Govern autoritza l’adquisició dels participants socials de Bankia en l’Àgora Universitària S.L. Només s’autoritze la compra, si és procedent, el Consell Social, es procedirà a la firma del contracte. El Consell de Govern autoritza, així mateixa, la dissolució de la societat atenent a l’avantatge en la gestió directa de l’arrendament o concessió dels immobles dedicats al comerç en la plaça central del campus.

 

El Consell de Govern renova la comissió d’avaluació del programa Personal Investigador Doctor de suport als grups d’investigació

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el nomenament de la nova comissió d’avaluació i selecció del programa 3.2 Personal Investigador Doctor de suport als grups d’investigació que es renova cada quatre anys.

La nova comissió estarà formada per Mercè Correa, com a representant de la Facultat de Ciències de la Salut; Pilar Safont, de la Facultat de Ciències Humanes i Socials; Enrique Quintana de l’Escola Superior de Tecnologies i Ciències Experimentals, i Maria Aurora Garcia, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. S’ha designat com a suplents als professors Trinidad Herrero, Javier Marzal, Josep Anton Jacas i Mª Carmen Boldó.

 

Aprovació de la convocatòria d'ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador

La Universitat Jaume I de Castelló ha aprovat impulsar un Programa de formació de personal investigador per als departaments i instituts. La convocatòria té com a finalitat la concessió d’ajudes destinades a la formació predoctoral dels titulats i titulades superiors universitaris que desitgen realitzar una tesi doctoral, per mitjà de contracte laboral per a la incorporació a grups d’investigació de l’UJI i d’una ajuda complementària. Les sol·licituds, dirigides al vicerectorat d’Investigació i Postgrau de la Universitat Jaume I, s’han de presentar al Registre General de l’UJI entre el dia 21 d’octubre de 2013 i el dia 15 de novembre de 2013.

 

L’UJI obri la convocatòria de personal investigador doctor per a suport dels grups d’investigació

El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de personal investigador doctor per a suport dels grups d’investigació de l’UJI inclosa dins del Pla de promoció de la investigació de l’UJI amb la que es pretén potenciar l’activitat d’investigació dels departaments universitaris, donant a aquells grups d’investigació que hagen demostrat una activitat investigadora de qualitat, i que es troben compromesos en projectes finançats per entitats públiques i privades, la possibilitat d’incorporar, durant un temps limitat, personal investigador amb l’objecte de donar suport a aquelles tasques d’investigació que s’han de desenvolupar per tal d’aconseguir els objectius dels projectes i de les línies d’investigació en els quals cada grup s’ha compromès.

A més, la convocatòria també vol incrementar les accions formatives al més alt nivell d’aquells grups d’investigació que desenvolupen una major activitat investigadora, donant la possibilitat de completar la formació d’aquells investigadors que hagen demostrat una bona trajectòria, possibilitant amb aquesta formació la incorporació posterior a empreses o altres institucions universitàries o d’investigació, o si escau, a la mateixa universitat.

 

La Jaume I crea l'Escola de Doctorat amb 18 programes docents com a planter de joves investigadors

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha creat la nova Escola de Doctorat com a centre a partir del qual organitzar els seus estudis de tercer cicle, i que naix amb 18 programes formatius, dels quals deu són propis i vuit interuniversitaris. La creació de la nova Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I respon al nou marc legal dels estudis de doctorat i servirà per desenvolupar un planter d’investigadors i investigadores amb talent. Així, entre els objectius del nou centre estan tant la formació de nous doctors com “l'atracció d'estudiants brillants, amb l'objectiu d'obtenir una plantilla d'investigadors i investigadores que millore l'oferta científica de la UJI i potencia el desenvolupament de la societat del coneixement”. Segons les dades que es recullen en la memòria de creació, durant el curs 2011-2012 la Universitat Jaume I tenia matriculats 714 alumnes de doctorat. La memòria de creació de la nova Escola de Doctorat inclou un reglament inicial de règim intern i un codi de bones pràctiques.

 

L’UJI proposa un nou programa de doctorat en Ciències de la Comunicació

El Consell de Govern ha aprovat la memòria de verificació del Programa de Doctorat en Ciències de la Comunicació que serà remès ara a l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat (AENCA) per a la seva aprovació. El nou programa recull la tradició d'estudis de doctorat en Comunicació, que van començar a la Universitat Jaume I en el curs 1999-2000, coincidint amb la posada en marxa de la Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, i posteriorment a través del Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació. Entre 1999 i 2012, a través d'aquests dos programes de doctorat, s'han defensat un total de 40 tesis doctorals en temàtiques relacionades amb la Comunicació. El nou programa s'enviarà ara a l'ANECA per a la seva verificació i si supera tots els tràmits s'implantarà, dins de l'Escola de Doctorat, en el curs 2014-2015.

 

L’UJI implantarà cinc nous màsters el pròxim curs acadèmic

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la memòria de cinc màsters universitaris que s’implantaran en el pròxim curs acadèmic 2014-15. Els màsters són; Investigació i Biotecnologia Agrària (ESTCE); Intervenció i Mediació Familiar i Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (FCS); Direcció d’Empreses (FCJE); i Història i identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX), de la FCHS on s’incorpora una nova universitat.

 

La Jaume I incorpora el Màster Avançat de cirurgia endoscòpica ginecològica i pèlvica a l’oferta de postgrau propi

El Consell de Govern ha aprovat la incorporació del Màster Avançat de cirurgia endoscòpica ginecològica i pèlvica a l’oferta de postgrau propi de la Universitat Jaume I per aquest curs acadèmic.

 

Concessió d’un semestre sabàtic

El Consell de Govern ha aprovat la concessió d’un semestre sabàtic per a una professora del departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors, qui farà una estància de sis mesos a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

 

L’UJI aprova dos llicències per a estàncies superiors a tres mesos

La Universitat Jaume I ha aprovat la concessió de dos llicències per a estàncies superiors a tres mesos per a dos membres del PDI dels departaments d’Educació i de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia que es desplaçaran a la Universitat de Màlaga i a la Universiteit Utrecht de Holanda.

 

L’UJI presenta l’informe sobre el seguiment del Pla pluriennal de multilingüisme

La Universitat Jaume I ha presentat en Consell de Govern l’informe sobre el seguiment del Pla pluriennal de multilingüisme amb les dades corresponents al curs 2012/2013. Durant aquest curs s’ha millorat el document de treball d’objectius i metes d’acord amb el pla estratègic de la Universitat i s’ha realitzat plans individualitzats per titulacions, de manera que totes les titulacions tenen un nou model de seguiment del Pla, amb  les dades dels últims dos cursos quant a docència en llengües i el nivell d’internacionalització. L’objectiu és poder fixar les metes i accions per tal d’augmentar la docència en valencià i en anglès i, contrastar, una vegada estiguen implantats totalment els graus, les dades de docència en els tres llengües.

Segons l’informe, en comparació amb el curs 2011/2012 la docència en valencià a les titulacions de grau i llicenciatures ha experimentat un lleuger augment de 0,72 punts durant el curs 2012/2013, passant del 19,89% dels crèdits impartits al 20,61%. La docència en anglès també ha augmentat  0,97 punts en passar del 1,43% al 2,40%. Pel que fa a la llengua emprada en els màsters, enguany s’ha impartit el 18% dels crèdits de la docència en valencià, el 8,26% en anglès i el 70,54% en castellà.

A més, s’han posat en marxa dos nous programes: el programa de reconeixement i suport de la docència en valencià en el que han participat les titulacions d’Enginyeria Mecànica i Enginyeria en Tecnologies Industrials; i el programa de reconeixement i suport de la internacionalització dels graus i la docència en anglès, en el que han participat EURUJI Grup ARA (grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, grau en Enginyeria Mecànica, grau en Enginyeria Elèctrica i grau en Enginyeria Química), el grau en Arquitectura i els Grau en Administració d’Empreses, grau en Economia, i grau en Finances i Comptabilitat.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions