Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 10/2015 (29 d'octubre de 2015)

04/11/2015 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El rector informa de les eleccions de la CRUE previstes pel 23 de novembre

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern del calendari electoral per a la renovació de la presidència de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que es va inicar el passat 26 d'octubre amb l'obertura del període de presentació de candidatures, que romandrà obert fins al 4 de novembre. El 5 de novembre es realitzarà la proclamació de candidats i iniciarà la campanya electoral per a les eleccions que se celebraran el dia 23 de novembre. El rector també ha informat de la reforma dels estatuts de la CRUE, que estableixen els criteris per formar part de la mateixa i determina l'existència d'acords d'obligat compliment per als seus membres. Aquesta reforma serà sotmesa a votació de l'assemblea el proper 12 de novembre.

L’UJI aprova els calendaris electorals per a la dirección del IUDESP i el consell de tres departaments

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el calendari electoral per a elegir director de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP). La presentació de candidatures es podrà realitzar del 16 al 19 de novembre i l’elecció tindrà lloc el 30 de novembre. La proclamació definitiva de resultats serà el 4 de desembre. En cas de fer falta una segona volta, aquesta es realitzaria l’11 de desembre.

D’altra banda, també s’ha aprovat el calendari d’eleccions parcials al consell dels departaments de Física, de Química Inorgànica i Orgànica i del departament de Psicología Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. El calendari fixa la presentació de candidatures entre el 16 i 19 de novembre i les eleccions tindran lloc el dia 30 de novembre, sent la proclamació definitiva de resultats el 4 de desembre.

La Universitat posa en marxa el seu portal de transparència i es sitúa com una de les més transparents d'Espanya

La Universitat Jaume I ha posat en funcionament el portal de transparència i accés a la informació per acostar a la ciutadania, d'una forma senzilla i accessible, informació institucional, normativa, econòmica, docent i investigadora de la Universitat i de les seues entitats dependents.

Els  epígrafs que apareixen en el portal de transparència  abasten la informació econòmica, pressupostària i estadística; la informació de rellevància jurídica; la informació institucional, organitzativa i de planificació i la informació sobre docència i investigació, així com un espai per a entitats dependents de la Universitat des del qual accedir a les dades de la Fundació General, la Fundació Isonomia, la Fundació Germà Colón Domènech i Espaitec. Així mateix, aquest portal ofereix la possibilitat que qualsevol ciutadà puga sol·licitar una ampliació de la informació.

Segons l’informe presentat per la Fundació Compromiso y Transparencia, la universitat pública de Castelló és una de les universitats més transparents de l’estat espanyol. El treball analitza la informació de 26 indicadors, com personal, govern, oferta i demanda acadèmica, alumnat, informació econòmica o resultats en rànquings o l’ocupació. L’estudi divideix les universitats en tres nivells (transparents, translúcides i opaques); per estar al nivell de transparència cal complir 20 dels 26 indicadors.

L’UJI presenta l’informe sobre els condicionants econòmics per a la confecció del pressupost de 2016

El Consell de Govern de l’UJI ha presentat l’informe sobre els condicionaments econòmics per a la confecció del pressupost de 2016, un document que estudia els elements que poden tindre un impacte en la confecció del pressupost i dóna informació del context per a entendre els criteris que s’empraran en la confecció del pressupost del pròxim exercici.

El document analitza aspectes com el pla pluriennal de finançament 2010-2017 (PPF), la recaptació per matrícula i altres preus públics i taxes, l’endeutament, el pagament del deute antic per part de la Generalitat, el finançament dels estudis de Ciències de la Salut, el protocol per al pagament ajornat de l’IBI i la rehabilitació de l’antic edifici d’Hisenda, i el romanent i l’estat de la tresoreria.

Segons aquest anàlisi, la crisi fiscal de la Generalitat ha dificultat el finançament d’accions decidides en el PPF fent necessari un debat sobre un nou model de finançament de les universitats públiques valencianes que puga executar-se. D’altra banda, l’evolució de la matrícula sembla positiva tot i que no es comparteix el model d’encariment desproporcionat de les taxes sense un programa de beques que assegure la igualtat d’oportunitats. Quant a l’endeutament de l’UJI, aquest s’ha reduït minvant la despesa financera i es compta amb un romanent de tresoreria sanejat que pot ser un recurs davant situacions sobrevingudes. El principal risc per a la tresoreria segueix sent la falta de liquiditat i insolvència financera de la Generalitat que provoca endarreriment en els pagaments a la Universitat. Per últim, el document destaca que el pagament del deute antic de la Generalitat permetrà finançar la compleció de la primera fase de la Facultat de Ciències de la Salut.

Com a conclusió, l’informe assenyala que, tenint en compte el context economicofinancer, l’exercici de 2016 serà el més complex del període 2010-2022 amb una despesa que creix per efecte del creixement planificat de la Universitat i recursos nous per a suportar sostingudament més despesa que no es materialitzaran fins el període 2017-2022. En conseqüència, caldrà dissenyar estratègies pressupostàries en 2016 que donen resposta a aquest repte.

L’alumna Laia Alegre s’incorpora a la Comissió Assessora de la Unitat d'Igualtat

El Consell de Govern hi ha aprovat la incorporació de l’alumna Laia Alegre Zurano, en substitució d’Àngela Collado Miralles, com a representant de l’estudiantant del Claustre en la Comissió Assessora de la Unitat d’Igualtat de l’UJI.

El Consell de Govern aprova la proposta de modificació del pla d’estudis en Medicina

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació del pla d’estudis del Grau en Medicina que inclou aspectes que afecten a determinades assignatures, com ara la creació de noves, la reassignació de crèdits, la modificació de noms o la inclusió de noves àrees de coneixement en les assignatures. La modificació contempla a més ampliar el llistat de possibles assignatures amb docència en anglès per tal de garantir una oferta del 5% de la docència del grau en anglès. També es modifiquen els requisits mínims per a cursar el Treball de Final de Grau (TFG) per tal de garantir que únicament puguen realitzar-lo aquells que han arribat a l’últim curs de la titulació.

El Màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació passarà a ser on-line

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació del pla d'estudis del Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació, que passarà de ser presencial a la modalitat de formació on-line. A més s'ha adequat el pla a canvis de la normativa i s'ha ajustat l'oferta de places.

L’UJI presenta l’informe del Pla d’Ordenació Docent del curs 2014/2015

El vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat ha presentat al Consell de Govern l’informe de l’execució del Pla d’Ordenació Docent (POD) a la Universitat Jaume I durant el curs acadèmic 2014/2015 en el que s’informa de l’assignació de la docència en les diferents titulacions i màsters oficial i l’assignació docent en l’àmbit dels departaments.

Segons l’informe, durant el curs 2014/2015 es van impartir un total de 15.156,05 crèdits en les titulacions de primer i segon cicle i grau, el que suposa un 1,6% menys que el curs anterior decrement que s’explica per l’extinció de la docència de lliure configuració. Del total de crèdits, 88,9% tenien caràcter bàsic, troncal o obligatori, mentre que l’11,1% restant van ser per a docència d’assignatures optatives.

Per centres, les titulacions adscrites a l’ESTCE han impartit el percentatge més gran de crèdits amb un 31,8%, mentre que a la FCHS es van impartir el 29,3%, a la FCJE el 26,8% i a la Facultat de Ciències de la Salut un 12,1%.

Quant als crèdits impartits per tipus de titulació cal destacar que 15.041,87 van ser en títols de grau, 537,18 crèdits més que el curs anterior; mentre que als títols de primer i segon cicle el nombre de crèdits es va reduir respecte al curs anterior passant de 821,36 crèdits a 707,18. Aquestes dades es deuen a la consolidació dels estudis de grau i la consegüent extinció dels estudis de primer i segon cicle.

Pel que fa al total de crèdits impartits en els màsters oficials ha sigut de 3.545,10 dels quals el 73,7% han sigut impartits per professorat de la Jaume I i el 26,3% per professorat extern.

Quant al professorat de l’UJI, el 55,8% dels crèdits impartits en titulacions de primer i segon cicle i grau ha estat impartit per professorat funcionari i laboral indefinit i professorat a temps complet, el 31,5% per professorat associat a temps parcial i el 12,7% per altre professorat a temps complet. Respecte als màsters, el 77% dels crèdits ha sigut impartit per professorat funcionari i laboral indefinit, el 12,4% per professorat associat a temps parcial i el 9,2% per professorat ajudant i personal investigador.

En l’apartat de l’assignació de crèdits per departaments i titulació, l’informe destaca que com en anys anteriors continua detectant-se la tendència dels departaments a concentrar la docència majoritàriament en titulacions del centre al qual es troben adscrits.

Quant a professorat i percentatge de crèdits impartits computables, l’informe indica que el professorat funcionari i laboral indefinit i el professorat a temps complet ha impartit el 58% dels crèdits, el professorat associat a temps parcial el 29,6% i altre professorat a temps complet el 12,4% restant.

La Universitat Jaume I tanca la matrícula amb el 89,95% de les places de nou ingrés cobertes

La Universitat Jaume I ha tancat el procés de matrícula corresponent al curs 2015/2016 amb el 89,95% de les places oferides de nou ingrés cobertes i amb un total de 2.757 matriculats davant els 2.867 del curs passat en què el percentatge d’ocupació va ser del 92,63%. Per centres, la Facultat de Ciències Humanes i Socials ha cobert el 96,45% de les places de primer curs, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques ha arribat al 86,57%, la Facultat de Ciències de la Salut el 100% i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals al 81,17% d’ocupació respecte a les places oferides.

Quant a la nota de tall, la més alta ha sigut la del Grau en Medicina amb un 13,46 (sobre 14), seguida de la del Grau en Química amb un 13,43, el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials amb un 13,41 i el Grau en Traducció i Interpretació amb un 13,26.

Per procedència, augmenta lleugerament el percentatge de nou estudiantat de fora de la província de Castelló i disminuïx el fora de la Comunitat Valenciana. Concretament, 1.098 nous estudiants tenen el seu domicili familiar fora de les comarques de Castelló, el que suposa un 39,82% de l’estudiantat de nou ingrés (37,39% el curs passat).

Respecte al nombre total d’alumnat en les titulacions de grau i primer i segon cicle l’UJI ha tancat el procés de matrícula amb 12.003 estudiants matriculats en el present curs acadèmic, xifra inferior a la del curs passat, que va ser de 12.043.

Aquesta davallada és conseqüència de la progressiva desaparició dels estudis de primer i segon cicle que han passat del 15,22% del total de matrícula en el curs 2013/2014 a l’1,17% d’enguany. Per contra els estudis de grau continuen consolidant-se i suposen el 98,83% del total de matrícula.

L’informe inclou també les dades provisionals de la matrícula de màsters universitaris, ja que el procés encara no ha finalitzat. Fins ara el nombre d’alumnat matriculat és de 1.285 persones (la xifra final del 2014/15 va ser de 1.309). Respecte al curs anterior ha augmentat lleugerament el nombre d’alumnat de nou ingrés amb 911 persones matriculades enfront a 892 del curs passat.

El Consell de Govern aprova el reglament de l'Institut Universitari de Materials Avançats

L’UJI aprova el reglament del nou Institut Universitari de Materials Avançats (INAM) de la Universitat Jaume I en el que s’estableix la denominació, naturalesa i finalitats de l’Institut, que es concep com un centre d’investigació científica i tècnica interdisciplinari en els àmbits de la física, la química i les àrees relacionades aplicades als materials avançats, amb una vocació de servei al progrés de l’entorn socioeconòmic i d’excel·lència científica amb projecció internacional.

El reglament també determina els integrants de l'Institut i el procediment per a formar part del mateix així com les motivacions i el procediment de baixa. La normativa regula a més l'estructura de l’INAM i els seus òrgans de govern tant col·legiats com unipersonals, així com les unitats d'investigació creades per a l'organització del treball investigador dels membres de l'Institut. Per últim, el reglament regula el règim econòmic i financer i el possible procediment de reforma d'aquesta normativa.

L’UJI aprova una modificació de la Normativa de Càtedres i Aules d’Empresa

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat una modificació de la Normativa de Càtedres i Aules d’Empresa referent a la direcció de les mateixes. La Normativa estableix que la direcció serà ocupada per professorat amb vinculació permanent de l’UJI, preferentment personal catedràtic d’universitat, i respondrà a un perfil de prestigi professional, tècnic i científic reconegut en l’àmbit temàtic de la càtedra o aula d’empresa. La modificació plantejada fa referència a la possibilitat per part del rector, excepcionalment i de manera consensuada amb l’entitat col·laboradora, per designar altres figures de PDI com a director d’una càtedra o aula d’empresa.

Els Premis Extraordinaris en els estudis de grau substitueixen als de primer i segon cicle

Els Premis Extraordinaris en els estudis de grau de l’UJI passaran a substituir als premis extraordinaris de diplomatura, enginyeria tècnica, magisteri, llicenciatura i enginyeria superior establerts en l’anterior pla d’estudis de primer i segon cicle. El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la normativa que regularà els Premis Extraordinaris en els estudis de grau de l’UJI amb els que la Universitat reconeix a aquells estudiants que hagen obtingut un rendiment acadèmic destacat en finalitzar els seus estudis conduents a l’obtenció d’un títol universitari.

La normativa, que serà d’aplicació per a l’adjudicació dels premis extraordinaris corresponents al curs 2014/15 i següents, regula el procediment per a la concessió dels guardons i els requisits per a poder accedir als mateixos. L’obtenció de premi extraordinari es reflectirà en l’expedient acadèmic i l’estudiant té dret a l’expedició d’un diploma acreditatiu. A més a més, els premis extraordinaris estan dotats amb 300 euros, segons disponibilitat pressupostària. 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions