UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 09/2018 (28 de novembre 2018)
Última modificació: 04/12/2018 | Font: SCP

El Consell de Govern aprova un pressupost pròxim als 100 milions d’euros
El Consell de Govern ha aprovat el projecte de pressupost per a 2019, que dibuixen un escenari de major tranquil·litat per a l’UJI al haver incorporat la Generalitat Valenciana partides destinades a compensar part de l'augment de despeses derivades del compliment de normativa estatal i autonòmica i una partida específica per a poder finançar la segona fase de la Facultat de Ciències de la Salut. A més, el compromís de la Generalitat Valenciana de no reprogramar el deute antic amb les universitats, i que en el cas de la Universitat Jaume I s’ha destinat a poder finançar despesa corrent, permet també que l’UJI puga comptar per al pressupost de 2019 amb una partida de 6,1 milions d’euros, semblant a la de l'any passat.

Els comptes han estat presentats pel vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació, Modesto Fabra, qui ha recordat que les Universitats Públiques valencianes porten des de 2010 sense que s’aplique el Pla Plurianual de Finançament i que la Universitat Jaume I  està rebent actualment menys finançament públic del que li correspondria pel seu pes relatiu dins del conjunt del sistema universitari públic valencià. Per tant, des de la Universitat Jaume I es considera prioritari encetar el procés d’elaboració d’un nou model de finançament per part de la Generalitat Valenciana que done estabilitat i resposta a les necessitats de les universitats públiques valencianes.

El pressupost de la Universitat Jaume I d'ingressos i despeses genèriques serà de 96.173.906 euros, la qual cosa representa aproximadament un increment de 6,5 milions d’euros respecte al pressupost inicial de l’any passat. Segons ha explicat el vicerector Fabra, hi ha un increment en despesa de personal per al pròxim any derivat de l'augment de sou que es va fixar a la Llei de  Pressupostos Generals de l'Estat de 2018 i d’altres drets del personal de les universitats públiques, i que en part ja està reflectit en el pressupost que s’està executant enguany. En aquest sentit, de la previsió de despesa de personal per al pròxim any, a banda de l’augment del sou fixat en la Llei de Pressupostos de 2018, el pressupost inclou una partida d’1 milió d’euros per fer front a un nou conveni col·lectiu del personal laboral, que s'està negociant, i una quantitat semblant per a atendre necessitats de professorat derivades de l’existència de moltes àrees amb poca plantilla o pendent de consolidar. A aquesta quantitat caldrà afegir partides per a ingressos i despeses finalistes.

Per últim, el pressupost de 2019 inclou per primera volta en els últims anys un lleuger increment de les inversions, per tal d’adaptar infraestructures docents i d’investigació i renovació d’equips, de 0,3 milions d’euros, que es preveu poder ampliar amb romanents.

L’UJI aprova la modificació de les Directrius per a la implantació de Programes de Doble Titulació
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de les directrius per a la implantació de programes de doble titulació. Les modificacions afecten qüestions de tràmit i organització interna, així com l’actualització de les noves denominacions de vicerectorats i serveis.

L’UJI impartirà un curs de formació continuada sobre «Ecce Build. The Sustainable Construction» 
El Consell de Govern ha aprovat la inclusió del curs « Ecce Build. The Sustainable Construction» dins de l’oferta de cursos de formació continuada de la Universitat Jaume I.

El Consell de Govern aprova la sol·licitud d’implantació del Màster Interuniversitari en Economia
El Consell de Govern ha aprovat la sol·licitud de la Junta de Centre de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques per la implantació del Màster Interuniversitari en Economia juntament amb la Universitat de València.

El Consell de Govern aprova iniciar el procés per a la implantació del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport  
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat per unanimitat reprendre el projecte per a la implantació en el futur del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a la universitat pública de Castelló, un projecte iniciat en 2009 i que havia estat reivindicat pel territori amb una gran demanda social. El projecte serà realitzat per part de les noves comissions acadèmica interna i mixta universitat-societat, que han estat aprovades avui també per unanimitat, i que treballaran en l’actualització de la memòria acadèmica per adaptar-la a les noves circumstàncies. La Universitat està treballant per oferir uns estudis a la societat de Castelló, que sempre estaran condicionats a la seua sostenibilitat econòmica,

El Consell de Govern aprova la composició de les comissions acadèmica interna i mixta universitat-societat per a la implantació del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la composició de la Comissió Acadèmica Interna (CAI) i de la Comissió Mixta Universitat-Societat (CMUS) per a la implantació del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

La Comissió Acadèmica Interna (CAI) estarà presidida pel cap del Servei d’Esports i professor de Didàctica de l’Expressió Corporal de l’UJI, Carlos Hernando. La comissió es completarà amb Manuel Alonso, Diego Moliner i Hugo Doménech de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, i Francisco Ros, Generòs Ortet i Lidón Villanueva, de la Facultat de Ciències de la Salut. Completaran la comissió, a proposta del vicerectorat d’Estudis i Docència, Miguel Ángel López, en representació d’àrees minoritàries, M. Victoria Ibáñez, en representació dels altres centres, i Laura Alcaide, en representació del Consell de l’Estudiantat.

La Comissió Mixta Universitat-Societat (CMUS) estarà presidida per la vicerectora d’Estudis i Docència, Isabel García i comptarà amb Carlos Hernando i Lidón Villanueva, com a representants de la CAI; Enric Porcar, en representació del Patronat Municipal d’Esports; Lluís Martínez, com representant de la Diputació Provincial; Fernando Roig, com a representant del Villarreal CF; Pablo Torrijos, esportista d’èlit i atleta espanyol en salt de longitud i triple salt del Club Atletisme Playas Castellón, i dos especialistes de reconegut prestigi: José Campos Granell, exdegà de la Facultat de CAFÉ de la Universitat de València, i Joan Carles Burriel Paloma, professor de l’INEFC de Barcelona des de 1982.

L’UJI compta amb 470 professors externs en els màsters oficials  
La Universitat Jaume I ha aprovat el llistat oficial de professorat extern que imparteix docència en els 66 màsters oficials de la Universitat Jaume I durant el curs 2018/19. Es tracta d’un total de 470 professors i professores entre els quals destaquen tant professors, doctors i catedràtics d’altres universitats com a nombrosos professionals del sector privat.

L’UJI aprova els barems específics per als concursos de professorat contractat  
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de barems específics per als concursos de professorat contractat doctor amb caràcter interí de l’àrea d'Àlgebra del Departament de Matemàtiques. El barem té en compte diferents aspectes de la formació acadèmica i professional; la investigació; la docència universitària; els coneixements de Valencià i d’Anglès i altres mèrits.

La Jaume I aprova la convocatòria de 32 promocions de professorat
El Consell de Govern ha aprovat la relació de sol·licituds de transformacions i promocions de places de professorat, d’acord amb els criteris del Document de Carrera Docent i Investigadora (DCDI) , corresponent a la segona convocatòria ordinària de l’any 2018. En concret s’ha aprovat la transformació d’una plaça de professor titular d’escola universitària a professor titular d’universitat i la convocatòria de 32 places de promoció: 9 places per als cossos funcionaris docents; 2 places de promoció per excel·lència a catedràtic; i 21 places de promoció per al professorat contractat laboral.

El Consell de Govern aprova la convocatòria i perfils de places d’ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la convocatòria de 5 places de professor ajudant doctor tipus II per al Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura; el Departament d’Educació i Didàctiques Específiques; el Departament de Matemàtiques i Departament de Dret Públic; i una plaça de professor ajudant doctor tipus I per al Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció. Així mateix, s’ha aprovat la corresponent modificació en la relació de llocs de treball (RLT) del PDI en tractar-se anteriorment de places de professor ajudant o professor ajudant doctor tipus I.

El Consell de Govern aprova el canvi de dedicació de tres membres del professorat ajudant doctor
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el canvi de dedicació docent de tres membres del professorat ajudant doctor de tipus I a tipus II. Els professors pertanyen al departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia i d’ Educació i Didàctiques Específiques.

L'UJI aprova la convocatòria de dos places de Professorat Contractat Doctor amb caràcter interí i la corresponent modificació de la RLT del PDI
El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de dos places de Professorat Contractat Doctor amb caràcter interí i la corresponent modificació de la RLT del PDI. Es tracta d’una plaça per al departament de Matemàtiques i d’una altra plaça per al departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció.

L’UJI concedeix dos permisos per realitzar estades superiors a tres mesos
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat dues llicències per a estades superiors a tres mesos per a una professora de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura, que realitzarà la seua estada a la University of Toronto de Canadà; i per a un professor d’Història, Geografia i Art que farà la seua estada a L’École des Hautes Edudes en Sciences sociales (EHESS) i Universitè Paris 3 Nouvelle Sorbonne (França).

L’UJI sol·licitarà l’acreditació europea «Human Resource Excellence in Research»
El Consell de Govern ha aprovat l’inici dels tràmits per sol·licitar l’acreditació europea «Human Resource Excellence in Research» (HRS4R), una estratègia que integra un conjunt d’actuacions dissenyades per la Comissió Europea per afavorir l’adhesió d’universitats i institucions d’investigació, així com els organismes finançadors de la recerca, als principis de la Carta europea de l’investigador i codi de conducta per a la contractació d’investigadors.

El document reuneix una sèrie de principis i exigències generals que especifiquen el paper, les responsabilitats i els drets del personal investigador i de les entitats que empren i/o financen personal investigador i consta de 40 principis agrupats en quatre àmbits (aspectes ètics i professionals del personal investigador, la seua selecció i contractació, les condicions de treball i seguretat social i, finalment, la formació i carrera).

L’UJI iniciarà el tràmit amb una carta de compromís a la Unió Europea i posteriorment disposarà de dotze mesos per a elaborar una anàlisi del seu grau d’acompliment actual dels 40 principis de la carta i el codi, gap analysis, una autoavaluació, OTM-R checklist, i proposar un pla d’actuació. Per això, caldrà encetar un període de debat amb el personal investigador en totes les fases de la carrera investigadora, responsables de serveis implicats en recerca i recursos humans, mitjançant enquestes i reunions presencials.

El Consell de Govern aprova la modificació de la Normativa de Grups d'Investigació
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la Normativa de Grups d’Investigació per incloure una disposició addicional, on s’estén el període transitori amb dues avaluacions addicionals (2018 i 2019) en què també es computarà l’activitat classificada dins la categoria C, perquè els grups d’investigació puguen complir els requisits d’incorporació al registre i l’avaluació anual dels grups ja existents per tal de mantenir la condició de grup registrat.

La Comissió de Seguiment del Registre de Grups ha detectat que el període d’un any establert inicialment per a l’adaptació al sistema d’avaluació general és massa breu. D’una banda, l’activitat científica difícilment produeix resultats a curt termini. Més aviat al contrari, la producció científica és el resultat esperable de l’activitat del grup de recerca a llarg termini. D’altra, un panorama en l’àmbit estatal marcat per la dificultat per a l’obtenció de finançament públic i privat per a la R+D+i i una hiperrregulació normativa que condueix a una creixent burocratització de l’activitat del personal investigador, està generant un impacte negatiu sobre la producció científica dels grups en els darrers anys.

L’UJI aprova les directrius per a la gestió de la participació del personal propi en projectes de programes de la UE
El Consell de Govern ha aprovat les directrius per a la gestió de la participació del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis en projectes del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea i per extensió dels futurs programes marc de recerca i innovació de la UE.

Les condicions de participació en el programa Horitzó 2020 obliguen a la Universitat a adoptar diverses mesures i criteris per a la seua correcta i adequada gestió, que servisquen de suport a la seua justificació econòmica.

En particular, s’estableix les normes de càlcul per a determinar el nombre d’hores productives anuals del personal propi de la Universitat vinculades a aquest programa, els costos de personal, i per a determinar el registre diari de dedicació a tasques de cada projecte Horitzó 2020.

El Consell de Govern aprova les directrius per a la gestió de la participació del personal de la Universitat en en projectes del Pla Estatal d’R+D+i
El Consell de Govern ha aprovat les directrius per a la gestió de la participació del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis en projectes del Pla Estatal d’R+D+i, un dels principals mecanismes de finançament de l’activitat investigadora en el panorama nacional.

Les instruccions d’execució i justificació dels projectes concedits a l’empara del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica i del Programa Estatal d’R+D+i Orientada als reptes de la societat, exigeixen que la Universitat Jaume I adopte diferents mesures i criteris per a la seua correcta i adequada gestió, que servisquen de suport a la seua justificació econòmica.  En particular directrius relatives als costos de personal i al registre de dedicació.

El Consell de Govern aprova el calendari d’eleccions parcials en el consell de tres departaments universitaris
El Consell de Govern ha aprovat el calendari d’eleccions parcials en els consells dels Departaments de Dret Públic (per una vacant del PAS) i Química Inorgànica i Orgànica (amb dues vacants en el col·lectiu del PDI no doctor a temps complet); i en la Unitat Predepartamental d’Infermeria (per dues vacants del PAS).

La publicació del cens provisional es realitzarà el 29 de novembre. Del 7 al 13 de desembre es podran presentar les candidatures, que seran definitives el dia 19. La votació es podrà realitzar el 15 de gener de 2019 entre les 12 i les 13 hores i la proclamació definitiva dels resultats serà el 21 de gener de 2019.

El Consell de Govern aprova la renovació dels membres del Patronat de la Fundació Isonomia
El Consell de Govern, a proposta de la rectora, Eva Alcón, ha aprovat renovar en el càrrec de secretari de la Fundació Isonomia al professor Santiago García Campà, i substituir com a vocal del patronat a la professora Mercedes Alcañiz, a petició pròpia, per Eva Cifre, PDI especialitzada en temes d'estudis de les dones i de gènere.

L’UJI dedica el seminari TC2306 de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals al professor José Enrique Juliá Bolívar
El Consell de Govern ha aprovat la proposta del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció, confirmada per la Junta de Centre de l’ESTCE, per dedicar el seminari TC2306 de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals al professor José Enrique Juliá Bolívar, qui va faltar a principis d’any.

El Consell de Govern aprova la nova denominació oficial de l’edifici del Centre de Postgrau i Consell Social
El Consell de Govern ha aprovat la nova denominació oficial de l'edifici del Centre de Postgrau i Consell Social que passa a denominar-se Escola de Doctorat i Consell Social.

L’UJI tanca la matrícula del curs amb el 91,9% de les places de nou ingrés cobertes
La Universitat Jaume I ha tancat el procés de matrícula de grau del curs 2018-2019 amb el 91,91% de les places de nou ingrés oferides cobertes i un total de 2.725 alumnes matriculats en primer curs. Per centres, la Facultat de Ciències de la Salut ha cobert el 100% de les places de primer curs; la Facultat de Ciències Humanes i Socials, el 95,2%; la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, el 93,91% i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, el 81,3%.

La vicerectora d’Estudis i Docència, Isabel García Izquierdo, valora satisfactòriament la matrícula d’aquest curs acadèmic. «Considerem que els resultats de la matrícula de grau són molt satisfactoris i mostren l’interès de l’estudiantat per la Universitat Jaume I. Encara així, i tal com va avançar la rectora en el seu programa, estem treballant en la revisió de l’oferta i en l’ajust de les places en alguns casos per tal de poder millorar-la i fer-la encara més atractiva», ha destacat.

Per procedència, encara que, com en anys precedents, la major part de l’estudiantat té el seu domicili a la província de Castelló (58%), augmenta el nombre d’estudiantat procedent de la resta de la Comunitat Valenciana (35%) i destaca el lleuger increment del percentatge de nou estudiantat de fora de la Comunitat Valenciana, que ja és del  7,19%.  

La nota més alta d’accés als graus és la de Medicina i  Enginyeria Informàtica, amb un 13,532, seguida del Grau en Traducció i Interpretació, amb un 13,386; el Grau en Publicitat i Relacions Públiques, amb un 13,308; el Grau en Matemàtica Computacional, amb un 13,422; el doble grau en Administració d’Empreses i Dret, amb un 13; el grau en Dret, amb un 12,968 i el Grau en Infermeria amb un 12,700.

Quant als estudis de màster, aquest curs es consolida el nombre d’alumnes del curs passat, amb un 51,71% d’alumnes de Castelló, el 16,72% de la Comunitat Valenciana i el 31,57% de fora de la Comunitat. 

Pel que fa al nombre total d’alumnat del curs acadèmic 2018-2019, en aquest moment l’UJI compta amb 11.490 persones matriculades en les titulacions de grau, 1.513 en estudis de màster i 786 en estudis de doctorat, el que suma una matrícula global de 13.789 en estudis oficials.

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions