UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 08/2018 (25 d'octubre de 2018)
Última modificació: 25/10/2018 | Font: SCP

L’UJI presenta un projecte de cultura científica i ciència ciutadana
La rectora de l’UJI ha presentat el projecte de cultura científica i ciència ciutadana elaborat pel Vicerectorat d’Investigació i Transferència amb el propòsit de compaginar totes les accions de difusió de la ciència que ja es realitzen des dels centres, serveis, departaments i entitats universitàries sota un objectiu comú i treballar de forma coordinada i integrada, per aprofitar al màxim els esforços i els recursos, i arribar a tota la societat.

En l’època digital, la societat necessita un referent científic clar, que siga permeable amb la societat, per millorar la formació científica de la ciutadania, fer‐li arribar el contingut del treball científic, i traslladar als professionals de la ciència els reptes que planteja la societat. La idea de ciència ciutadana transcendeix la difusió de la ciència i implica de manera oberta, igualitària i creativa a tota la població.

L’UJI vol ser capdavantera en aquest camp i impulsar i incentivar accions de ciència ciutadana i esforçar-se perquè la difusió científica siga també una eina transformadora per avançar en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, en educació en valors o en el desenvolupament dels col·lectius socials més desfavorits. Per això el projecte abordarà, entre altres, la coordinació de les activitats existents a partir d’una visió integral, l’avaluació i mesura del seu impacte, la integració d’objectius del Model Educatiu UJI en les accions de cultura científica o la planificació i desenvolupament d’activitats de ciència ciutadana i micro ciència.

El professor del Departament de Física Luis Martínez serà el responsable d’aquest projecte.

L’UJI presenta la proposta d’activitats del projecte UJI Hàbitat Saludable
El Vicerectorat de Campus i Vida Saludable ha presentat al Consell de Govern la proposta d’activitats del projecte UJI Hàbitat Saludable que té com a objectiu que la comunitat universitària es transforme en agent de salut del seu entorn pròxim, i també en promotor de canvi que construïsca i mantinga ambients sociolaborals saludables.

Les línies d'acció s’estructuren en cinc eixos estratègics que inclouen, de manera transversal, la sostenibilitat i la perspectiva de gènere. Els eixos son: enfortiment de l'entorn universitari en matèria de salut; promoció d'estils de vida saludables en la comunitat universitària; incorporació de la promoció de la salut en l'àmbit docent;  incorporació de la promoció de la salut en l'àmbit de la investigació i sinergies institucionals i projecció social.

Per a donar resposta a aquests eixos es proposen més de 30 accions a desenvolupar que permetran contribuir als objectius proposats, tenint en compte el seu caràcter flexible i la possibilitat d'incloure’n de noves, en funció de les necessitats detectades entre la comunitat universitària.

La professora del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Cristina Giménez serà la responsable d’aquest projecte.

L’UJI presenta l’informe del Pla d’Ordenació Docent del curs 2017/2018
El vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat ha presentat al Consell de Govern l’informe de l’execució del Pla d’Ordenació Docent (POD) a la Universitat Jaume I corresponent al curs acadèmic 2017/2018 en el que s’informa de l’assignació de la docència en els diferents graus i màsters oficials i l’assignació docent a nivell de departament.

Segons l’informe, durant el curs 2017/2018 es van impartir en títols de grau un total de 15.781,14 crèdits dels quals el 89,2% tenien caràcter bàsic, troncal o obligatori i el 10,8% restant va ser per a docència d’assignatures optatives.

Per centres, les titulacions adscrites a l’ESTCE han impartit el percentatge més gran de crèdits amb un 30%, mentre que a la FCHS es van impartir el 29,9%, a la FCJE el 26,4% i a la Facultat de Ciències de la Salut un 13,7%.

Respecte als màsters oficials, al curs 2017/2018 s’han oferit 44 màsters i s’han impartit un total de 3.929,70 crèdits. D’aquests crèdits, el 77,1% ha sigut impartit per professorat de la Jaume I i el 22,9% per professorat extern.

Quant al professorat de l’UJI, el 51,5% dels crèdits impartits en els graus ha estat impartit per professorat funcionari i laboral indefinit, el 34,8% per professorat associat a temps parcial i el 13,7% per professorat ajudant i personal investigador. L’informe destaca que hi ha un increment del percentatge de docència del professorat ajudant i personal investigador front a un decrement del professorat funcionari i laboral indefinit i professorat associat a temps parcial en relació al curs anterior. Respecte als màsters, el 74,1% dels crèdits ha sigut impartit per professorat funcionari i laboral indefinit, el 13,3% per professorat associat a temps parcial i el 12,6% per professorat ajudant i personal investigador.

En l’apartat de l’assignació de crèdits per departaments i titulació, l’informe destaca que, com en anys anteriors, continua detectant-se la tendència dels departaments a concentrar la docència majoritàriament en titulacions del centre al qual es troben adscrits.

El Consell de Govern aprova la convocatòria del Sistema propi d’incentius del professorat de l’UJI
El Consell de Govern ha aprovat l’informe sobre la convocatòria del Sistema propi d’incentius del professorat de l’UJI. El  Pla 2018 d’incentius a la qualitat del professorat i reconeixement de la tasca del PDI, d’acord amb la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre), i a la normativa de desenvolupament, s’aplica tant la sol·licitud dels incentius UJI amb criteris propis, (sistema propi), com la sol·licitud dels incentius UJI amb criteris autonòmics, (sistema autonòmic).

Els canvis més significatius que s’han fet són l’augment del període d’avaluació per a les persones sol·licitants que han gaudit de permís (per exemple, maternitat, cura de familiars, etc.), i la valoració de l’activitat investigadora reconeguda per l’AVAP per al professorat ajudant doctor.

Al sistema propi es pot acollir el professorat i personal investigador a temps complet de la Universitat Jaume I, tant funcionaris com contractats. Als sistema autonòmic poden acollir-se els funcionaris dels cossos docents universitaris a temps complet, prèvia renuncia al sistema propi, quan el primer els siga més favorable.

El termini de presentació de sol·licituds per al sistema propi, s’estén des del 18 fins el 31 d’octubre de 2018. Per la seua banda, el termini per a la sol·licitud del sistema autonòmic comprèn des del 4 de febrer fins al 4 de març de 2019.

Els incentius corresponents al sistema propi es faran efectius en la nòmina de desembre de 2018. Per la seua banda, la percepció dels complements autonòmics corresponents a 2018 es farà efectiva, al llarg de 2019.

L’UJI renova els membres de la Comissió Assessora de la Unitat d’Igualtat
El Consell de Govern ha aprovat la renovació dels membres de la Comissió Assessora de la Unitat d’Igualtat que estarà presidida per la vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat, Pilar Safont, i dirigida per Mercedes Alcañiz. En representació dels centres estarán Esther Monzó i Javier Vellón, de la Facultat de Ciències Humanes i Socials; Maite Alguacil i Fernando Vicente, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques; Amelia Simó i Juan Ignacio Clemente, de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, i Rafael Ballester i Eva Cifre, de la Facultat de Ciències de la Salut. Com a representants del Claustre formen part de la Comissió dos PAS: Jordi Torner i Ana Ester Tomás, i dos PDI: Xavier Molina i Julia Galán. La Comissió compta també amb una representació sindical constituïda per quatre representants dels sindicats majoritaris: Odet Moliner (CCOO), M. José Morte (UGT), Carme Pinyana (STEPV) i Ignacio Aymerich (CSI).

Completen la Comissió Adoración Sales en representació de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere, Gemma Escrig, com a representant de la Fundació Isonomia, i dues persones en representació de l’estudiantat: Marina Moreno i Andrei Sorochin.

L’UJI designa els representants de la Universitat en el Consell Valencià d’Universitats.
Laura Alcaide, portaveu del Consell de l’Estudiantat i Isabel García Izquierdo vicerectora d’Estudis i Docència han estat designades com a representants de la Universitat Jaume I al Consell Valencià d’Universitats.  

L’UJI presenta l’informe sobre la modificació del procediment per al desplegament del pla estratègic en les unitats acadèmiques
El Consell de Govern ha estat informat de la modificació del procediment per al desplegament del pla estratègic en les unitats acadèmiques que implica que a partir de 2019 se simplificarà la gestió dels recursos que es destinen al pla estratègic de les unitats acadèmiques. En concret, s’eliminarà el catàleg d’accions, de forma que les unitats tindran llibertat per a fer la despesa en aquelles accions que consideren adequades. També se simplificaran i flexibilitzaran el catàleg d’indicadors d’avaluació i els criteris per a la distribució del pressupost.

L’UJI modifica la Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis
La Universitat Jaume I de Castelló modificarà la Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis. Els canvis afecten la plaça de gerent, que s’amortitzarà; una plaça d’oficial de laboratori en què es modifica el laboratori al qual està adscrita i una plaça d’administrativa de Rectorat que canvia el seu torn de vesprada a matí. Es tracta en tots els casos d’ajustos tècnics que no impliquen cap recurs addicional.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions