UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 07/2019 (17 juliol 2019)
Última modificació: 17/07/2019 | Font: SCP

L’UJI aprova els criteris de distribució del pressupost entre les unitats acadèmiques per a 2020
El Consell de Govern ha aprovat el document de criteris de distribució del pressupost entre les unitats acadèmiques per a l’any 2020. El document contempla la constitució de les diferents partides dins del pressupost ordinari assignades a cada departament, unitat predepartamental i institut d’investigació per al pròxim curs acadèmic atenent a 12 grups: pressupost d’investigació, pressupost per al manteniment i reparació d’equipaments d’investigació, pressupost de gestió i funcionament dels instituts d’investigació, pressupost de gestió i funcionament dels centres amb docència de grau i màster, pressupost de docència de grau i màster dels centres, pressupost de gestió i funcionament dels departaments, pressupost de docència de grau dels departaments, pressupost de laboratoris docents dels departaments, pressupost de docència de màsters oficials dels departaments, pressupost bibliogràfic dels departaments i pressupost de finançament per objectius.

A més, el document estableix el tractament dels romanents i saldos negatius de l’exercici anterior i els criteris en cas de divisió d’unitats durant l’exercici. 

L’UJI modifica les condicions de treball del PAS
El Consell de Govern de l’UJI ha modificat les condicions de treball del Personal d’Administració i Serveis per adaptar-les al Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat, afavorint la conciliació familiar del personal. 

El Consell de Govern aprova la creació i la modificació d'escales del PAS
El Consell de Govern de l'UJI ha aprovat la creació de deu noves escales i la modificació en la denominació d'altres trenta dels grups de titulació A, A2, B i C1 del Personal d'Administració i Serveis.

L’UJI modifica la relació de llocs de treball del PAS
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis. L’apartat 2 de l'article 3 del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, preveu la possibilitat d’autorització d’un increment addicional, en les retribucions dels empleats públics, fins al 0,3% de la massa salarial de l’any 2019. 

Amb data 15 de juliol de 2019, la Mesa Negociadora de la Universitat Jaume I va acordar, per unanimitat, informar favorablement la proposta de distribució d’aquest increment amb millores en determinats llocs de treball. La modificació també recull l'estabilització de places habilitada per la Llei de pressupostos generals de l’estat de 2018.  La mesura suposa una millora a quasi el 70% del Personal d’Administració i Serveis (PAS).

L’UJI aprova l’oferta pública d'ocupació per al Pla d'estabilització del PAS amb 83 places
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat l’oferta d’ocupació per al Pla d’estabilització del personal d’administració i serveis (PAS) que inclourà 83 places. L’oferta es realitza d’acord amb els criteris previstos en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2018, que autoritza una taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal del personal d’administració i serveis de les universitats públiques, que inclourà les places de naturalesa estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagen estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2017. L’oferta contempla també els criteris generals d’aplicació en els processos selectius, d’acord amb la normativa vigent com l’Estatut bàsic de l’empleat públic i estipula que les convocatòries hauran d’executar-se abans del 31 de desembre de 2020.

El Consell de Govern aprova la modificació del Reglament del Servei d’Esports
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la modificació del Reglament del Servei d’Esports. Una de les qüestions més destacables que s’han modificat és l’ampliació dels col·lectius que poden ser usuaris i usuàries del Servei d’Esports, que ara també inclouen als esportistes amb llicència federativa, els clubs esportius o entitats amb conveni amb l’UJI i les parelles de fet dels membres de la comunitat universitària.

Així mateix, s’ha afegit en l’apartat d’obligacions dels usuaris i usuàries del Servei d’Esports el respecte a la privacitat de la resta dels usuaris en les instal·lacions, especialment en els vestidors, i la necessitat de guardar i apagar els dispositius mòbils que permeten la gravació d’imatge o so en aquests espais. A més, s’ha simplificat el procés de lloguer i venda de material esportiu.

L’UJI aprova l’extinció del Màster Universitari en Economia
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat l’extinció del Màster Universitari en Economia. 

L’UJI impartirà un nou curs de formació continuada sobre cirurgia oculoplàstica
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la proposta per a impartir el curs de formació continuada «Curs multidisciplinari de cirurgia oculoplàstica» per al curs acadèmic 2019-2020. La proposta formativa, dirigida per Juan Pablo Aracil Kessler, tindrà una durada de 10 hores en modalitat presencial i s’impartirà en octubre. 

El Consell de Govern aprova la convocatòria d’ajudes a la innovació educativa de l’UJI per a l’any 2020
La Universitat Jaume I ha aprovat la convocatòria de les ajudes a la innovació educativa per a l’any 2020. Les ajudes poden ser sol·licitades per un GIE, SPIE, centre o titulació, de manera individual o conjunta.

Aquesta convocatòria té per objecte promoure i impulsar el desenvolupament de la millora i la innovació educatives a la Universitat Jaume I principalment en tres vessants: oferir recursos i mitjans per a incrementar la qualitat educativa dels estudis i la docència, contribuir a desplegar la política institucional de l’àmbit educatiu a les titulacions oficials, i promoure el desenvolupament professional docent del professorat.

La convocatòria d’ajudes està dotada amb 95.000 euros. Per a demanar-les cal emplenar el formulari de sol·licitud que es troba a http://www.uji.es/serveis/use/base/UFIE/innoedu/pie/ i enviar-lo a l’USE abans del 30 de setembre de 2019.

Quan finalitze el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web de l’USE la resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses per a aquest procediment selectiu perquè s’esmenen les faltes o s’aporten els documents preceptius a través del registre telemàtic de l’UJI. Les ajudes definitivament admeses seran avaluades pel Consell Assessor de Suport Educatiu de l’UJI i la resolució definitiva es publicarà en la pàgina web de l’UJI.

El Consell de Govern aprova la modificació del pla d’estudis del Grau en Arquitectura Tècnica
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat diverses modificacions del pla d’estudis del Grau en Arquitectura Tècnica. Entre els canvis més destacats hi ha l’adaptació del grau al RD 412/2014 que regula l’accés als ensenyaments universitaris i l’adaptació a la normativa de permanència aprovada en 2019 per l’UJI.

Així mateix, s’han actualitzat els objectius del pla d’estudis per tal d’adaptar les competències específiques d’aquest grau a les circumstàncies tecnològiques actuals en el sector de l’edificació. Algunes d’aquestes competències fan referència a la proposta de solucions innovadores i creatives, la rehabilitació energètica o la sostenibilitat dels materials i solucions. Finalment, també s’ha realitzat una reestructuració del pla d’estudis quant a la distribució dels crèdits.

El Consell de Govern aprova la modificació de la Normativa d’avaluació de l’activitat docent de l’UJI
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la normativa d’avaluació de l’activitat docent, amb la qual es pretén avançar cap a una avaluació telemàtica de les enquestes per part de l’estudiantat, reduir el nombre d’enquestes obligatòries i també atendre els suggeriments de l’ANECA en el procés de seguiment, redefinint les categories resultat de l’avaluació i millorant la definició dels efectes derivats.

L’UJI aprova tres llicències superiors a tres mesos
El Consell de Govern ha aprovat la concessió de tres llicències superiors a tres mesos per a estades a la Katholieke Universiteit Leuven (Bèlgica), la University of Edinburgh (Regne Unit) i la Università di Roma «La Sapienza» (Itàlia).

El Consell de Govern aprova les directrius acadèmiques dels estudis de doctorat de la Universitat Jaume I per al pròxim curs acadèmic
El Consell de Govern ha aprovat les directrius acadèmiques dels estudis de doctorat de la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2019-2020. Aquestes directrius pretenen ser una eina que oriente l’alumnat i el professorat a l’hora de fer els tràmits reglamentaris establerts per a aquests estudis i permeta al personal administratiu actuar amb més seguretat i eficiència en la gestió dels procediments.

El document, que es revisa cada curs acadèmic per tal d’actualitzar les directrius amb la normativa estatal i els criteris de caràcter intern que hagen pogut modificar-se respecte del curs anterior, conté les normes d’aplicació general que afecten la preinscripció i la matrícula de l’alumnat de doctorat de l’UJI. També contempla altres aspectes com ara l’avaluació anual de les activitats, contractes predoctorals i ajudes, certificats acadèmics, dipòsit i defensa de la tesi, expedició del títol o normativa d’interès per a l’alumnat. 

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions