UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 05/2019 (17 maig 2019)
Última modificació: 17/05/2019 | Font: SCP
L’UJI impartirà un curs de formació continuada de cultura gastronòmica i cuina de la Comunitat Valenciana
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la proposta per impartir el curs de formació continuada per al 2019/2020  «L’exquisit mediterrani: cultura gastronòmica i cuina de la Comunitat Valenciana». El curs, dirigit per Rosa María Rodríguez, tindrà una durada de 100 hores i s’impartirà entre setembre i novembre. 
 
L’UJI modifica la Normativa dels estudis propis de postgrau i de formació continuada
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la modificació de la Normativa dels estudis propis de postgrau i de formació continuada. A més de aclarir i simplificar la redacció d’alguns articles, les qüestions més destacables són que s’ha revisat el procediment de sol·licitud, que estarà millor definit i serà telemàtic; que es proposa la utilizació d,impressos normalitzats senzills I telemàtics per a la memòria final justificativa o que es dóna l’opció a l’estudiantat de matricular-se, en segona i posteriors matrícules, només dels crèdits que li resten per finalitzar l’estudi.
 
El Consell de Govern aprova la revisió de les comissions de titulació de grau
El Consell  de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la proposta de revisió de les comissions de titulació de grau. En concret s’ha revisat l’article 16 del Reglament Marc sobre funcionament de les Facultats i l’Escola de la Universitat Jaume I que fa referència a la composició, representació i funcionament d’aquestes comissions. 
 
El Consell de Govern aprova la sol·licitud d’implantació del Màster universitari en Infermeria Avançada
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la sol·licitud d’implantació del Màster universitari en Infermeria Avançada, realitzada per la Unitat Predepartamental d’Infermeria amb el suport de la Facultat de Ciències de la Salut, en substitució de l’actual màster. El perfil professional i investigador d,aquest màster donaria continuïtat a la formació dels estudis del Grau en Infermeria i també als professionals d’aquest àmbit. El nombre de crèdits proposats són 60 i la docència seria semipresencial.
 
L’UJI aprova els barems específics per als concursos de professorat contractat doctor, ajudants doctors, ajudants i associats
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de barems específics per als concursos de professorat contractat doctor, ajudants doctors, ajudants i associats.
En concret, s’han aprovat els barems dels concursos de professorat associat de les àrees d’Història Moderna, de professorat ajudant doctor de l’àrea de Mètodes d’Investigació i diagnòstic en educació, i de contractat doctor i professor ajudant de la Unitat Predepartamental d’Infermeria.
Els barems tenen en compte diferents aspectes com l’expedient, experiència investigadora i docent, l’activitat professional extrauniversitària, els coneixements de valencià i anglès i altres mèrits.
 
El Consell de Govern aprova el nomenament del catedràtic Juan José Ferrer com a professor emèrit
El Consell de Govern ha aprovat la proposta del departament de Geografia, Història i Art de nomenar el catedràtic Juan José Ferrer Maestro com a nou professor emèrit a partir del pròxim curs 2019-2020. Catedràtic d'Història Antiga, ha estat vinculat a l’UJI des de la seua creació i anteriorment com a membre del Col·legi Universitari de Castelló. Director del grup d'investigació Antiqua i codirector del grup europeu d'investigació històrica Potestas, és acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de la Història. Ha publicat més de 90 articles o capítols de llibres i ha participat en 30 congressos, dels quals ha format part d'alguns dels seus comitès científics. Ha dictat 30 conferències i seminaris i ha participat com a investigador principal en 33 projectes, accions complementàries i contractes d'investigació, entre molts altres mèrits.
 
El Consell de Govern aprova la concessió de 10 semestres sabàtics per al curs 2019/20
El Consell de Govern ha aprovat la concessió de 10 semestres sabàtics per al curs 2019-2020 a nou membres del personal docent i investigador, ja que un d'ells gaudirà de dos semestres seguits. Les estades es realitzaran en universitats de Regne Unit, França, Tailàndia i Japó, a més d'en les universitats espanyoles de Saragossa i Politècnica de València, i la Fundació ONCE.
 
El Consell de Govern aprova la proposta de concessió de vènia docent per al curs 2019/20
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de concessió de la vènia docent per al pròxim curs, que afecta al personal investigador no doctor, personal investigador doctor i personal investigador en formació o amb algun tipus de beca o ajuda. 
 
L’UJI aprova la convocatòria de 32 promocions de professorat
El Consell de Govern ha aprovat la relació de sol·licituds de transformacions i promocions de places de professorat, d’acord amb els criteris del Document de Carrera Docent i Investigadora (DCDI) , corresponent a la primera convocatòria ordinària de l’any 2019.
En concret s’ha aprovat la transformació de 19 places per als cossos funcionaris docents i 13 places per al professorat contractat laboral.
La convocatòria d’aquestes places no està autoritzada al estar sotmesa a la taxa de reposició. 
 
El Consell de Govern aprova el canvi de dedicació docent a set membres del professorat ajudant doctor
El Consell de Govern ha aprovat el canvi de dedicació docent de set professors i professores de la categoria d’ajudant/a doctor/a  tipus I a ajudant/a doctor/a tipus II. Els canvis s’han realitzat en les àrees de Dret Internacional Privat, Infermeria, Psicologia Evolutiva i de l’Educació, Mecànica de Medis Continus i Teoria de les Estructures, Expressió Gràfica en l’Enginyeria, Sociologia, i Comercialització i Investigació de Mercats.
 
L’UJI aprova la contractació i transformació de places de professorat temporal per a atendre les necessitats docents del curs 2019/2020
El Consell de Govern ha aprovat les contractacions, transformacions i no renovacions del Personal Docent i Investigador (PDI) per a atendre les necessitats docents del curs 2019/2020 una vegada no renovats/transformats els contractes pels procediments extraordinaris.
L’acord contempla la convocatòria de 21 places de professorat ajudant i ajudant doctor (tipus I i II) i 64 places de professorat associat a temps parcial a més d’un professor visitant doctor. L’acord aprovat també inclou modificacions en la dedicació docent de professorat, així com la no renovació d’un total de 14 professors associats, dels quals 9 són a petició pròpia.
D’altra banda, l’acord també contempla la convocatòria de 4 places de professorat associat assistencial en l’àmbit de Ciències de la Salut vinculades a la Unitat Predepartamental de Medicina.
 
L’UJI aprova la convocatòria de 51 places de professorat dels cossos docents universitaris i professorat contractat doctor
El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de 51 places de professorat dels cossos docents universitaris i contractat doctor, així com la proposta de perfils i la composició de les comissions de concursos d’accés i les comissions de contractació.
En concret la convocatòria inclou 17 places de catedràtic/a d’universitat; 25 de professor/a titular d’universitat; i 9 de professorat contractat doctor. 
 
El Consell de Govern aprova un pla de millora de les condicions acadèmiques i laborals del professorat associat a temps parcial a l'UJI
El Consell de Govern ha aprovat un pla de millora de les condicions acadèmiques i laborals del professorat associat a temps parcial a l’UJI, que inclou, entre altres mesures, un complement per antiguitat per cada període de tres anys de serveis prestats. A més a més, es regulen l’accés i la renovació dels contractes i s’estableixen mesures d’estabilitat laboral.
 
El Consell de Govern aprova dues llicències superiors a 3 mesos
El Consell de Govern ha aprovat dues llicències superiors a 3 mesos per a estades a la Universitat de València i de Leiden (Països Baixos).
 
L’UJI aprova els calendaris electorals a consell i direcció del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat els calendaris electorals per elegir consell i direcció del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting.
Les eleccions al consell de departament es celebraran el 28 de juny de 2019 per vot electrònic. La presentació de candidatures es podrà realitzar del 17 al 20 de juny i la proclamació definitiva de resultats serà el 4 de juliol. A continuació, es celebraran eleccions a la direcció del departament. Les candidatures es podran presentar del 22 de juliol al 2 de setembre, sent l’elecció el 12 de setembre, amb vot anticipat del 9 a l’11 de setembre. La proclamació definitiva de resultats serà el 18 de setembre i, en cas de fer falta una segona volta, aquesta es realitzaria el 23 de setembre.
 
El Consell de Govern aprova la petició de bestreta de tresoreria de la Fundació General 
El Consell de Govern ha aprovat la petició de bestreta de tresoreria de la Fundació General per fer front a les despeses l’execució de quatre projectes. L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial ha aprovat una línia nominativa per als parcs científics i tecnològics de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de realitzar actuacions i projectes que permetan impulsar la transferència de coneixement i tecnologia entre les universitats i les empreses, així com donar suport a l’emprenedoria innovadora. No obstant això, l’import de la subvenció concedida serà abonat després de la justificació i validació per part dels serveis d’intervenció autonòmics, una vegada haja finalitzat l’execució dels projectes i això generaria un dèficit en la tresoreria del parc que se soluciona amb la concessió d'aquest avançament, que es realitzarà de forma escalonada.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions