UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 04/2019 (16 abril 2019)
Última modificació: 16/04/2019 | Font: SCP

El Consell de Govern aprova els comptes anuals 2018 de l'UJI i de les entitats dependents
El Consell de Govern ha aprovat els comptes anuals de la Universitat Jaume I corresponents a l’exercici 2018, comptes en els que es compleixen els criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que han de ser aprovats definitivament pel Consell Social. El resultat pressupostari ha sigut de 110.904.295,98 euros en drets reconeguts nets i 104.769.082,38 euros en obligacions reconegudes netes.

D’altra banda, el Consell de Govern ha aprovat els comptes anuals de 2018 de les entitats dependents de l’UJI: Fundació General, Fundació Universitat Empresa, Fundació Germà Colón i Fundació Isonomia.

L’UJI aprova el Pla de reequilibri pressupostari de l’exercici 2019
El Consell de Govern ha aprovat el Pla Economicofinancer de la Universitat per a 2019  causat per l’incompliment del principi d’estabilitat pressupostària en el pressupost inicial de 2019 per un import de 3.220.022,91 euros i que té origen en l’avançament a 2018, decidit per la Generalitat, del reconeixement de l’obligació per la Generalitat de la fracció del Conveni de maig de 2008, per import de 6.095.258,16 euros prevista per a l’exercici 2019.

La Universitat Jaume I ha optat per reconèixer en 2019 el dret pressupostari que la Generalitat ha reconegut com a obligació pressupostària en 2018, d’acord amb les previsions inicials d’ingressos aprovades en el seu pressupost per a 2019.

L’UJI aprova el calendari i la modificació de la Normativa sobre trasllats d’expedient
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el calendari per la sol·licitud de trasllat d’expedient i algunes modificacions en la normativa sobre procediment i criteris d’admissió d’estudiantat amb estudis universitaris oficials parcials que, a partir d’ara, s’anomena normativa sobre trasllats d’expedient i que recull el procediment, criteris d’admissió i reconeixement per l’alumnat amb estudis parcials espanyols o estrangers, alumnat UJI i estrangers que no hagen obtingut l’homologació del títol a Espanya. El calendari estableix dos períodes de sol·licitud. Un del 14 al 28 de juny i un altre del 2 al 6 de setembre. Hi ha un termini específic per estudiantat estranger del Grau de Medicina que serà del 17 d’abril al 8 de maig.

L’UJI aprova l’oferta d’estudis propis de postgrau i de formació continuada per al curs acadèmic 2019-2020
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat l’oferta d’estudis propis de postgrau i de formació continuada per al curs acadèmic 2019-2020.

En els estudis de propis de postgrau, l’UJI oferirà 23 màsters propis: 8 en l’àmbit de la tecnologia, amb tres propostes noves (Màster en Enginyeria de Dades i Intel·ligència Artificial; Màster en Gestió de Processos Industrials i Màster en Infoarquitectura aplicada a l’ambient ceràmic); 7 en l’àmbit jurídic i econòmic, amb una nova proposta (Màster Internacional en blanqueig, decomís i recuperació d’actius); 6 en l’àmbit de la salut i 2 en el camp humanístic.

Els cursos d’especialització que s’oferiran seran 11: 3 en l’àmbit humanístic; 2 en el jurídic i econòmic; 3 en el sanitari, amb una nova proposta (Mindfulness en el context organitzacional); i tres en l’àmbit tecnològic amb una nova proposta (Desenvolupament d’Aplicacions per a IPhone, iPad i Apple Watch).

I en cursos d’expert o experta, la universitat pública de Castelló oferirà 22 cursos: 1 en l’àmbit humanístic; 3 en els camps jurídic i econòmic; 5 en l’àmbit de la salut, amb dues propostes noves (Educació positiva aplicada i Organitzacions saludables i resilients); i 13 en l’àmbit tecnològic, amb sis noves propostes (Habilitats directives per la gestió de projectes; Aplicació pràctica en la direcció de projectes; Direcció de projectes: PMI© Standard i Lean Management; Gestió de processos en la planta productiva; Gestió de la innovació i millora de la productivitat; i Gestió de la producció i del manteniment).

Pel que fa a la formació continuada, l’UJI oferirà 79 cursos: 30 de l’àmbit jurídic i econòmic; 21 de l’àmbit humanístic; 10 de l’àmbit tecnològic i 9 de l’àmbit de la salut.

L’UJI oferirà 2.893 places de primer curs en els graus oficials per al curs 2019/2020
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de límits d’admissió dels graus oficials per al pròxim curs.La universitat pública de Castelló oferirà per al curs 2019/2020 un total de 2.893 places de primer curs en els graus oficials, 72 places menys que el curs acadèmic anterior, perquè l’oferta de places del Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària ha disminuït de 216 a 144.

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del Document d’organització del curs 2019/2020
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la modificació del Document d’organització del curs 2019/2010. Els canvis es refereixen al càlcul de les reduccions de la dedicació docent per la coordinació de màsters oficials i als criteris de concessió de la venia docenti.

L’UJI aprova la modificació de la Normativa per al desenvolupament dels concursos d’accés a cossos de funcionariat docent universitari i dels concursos de selecció de professorat col·laborador i contractat doctor
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la Normativa per al desenvolupament dels concursos d’accés a cossos de funcionariat docent universitari i dels concursos de selecció de professorat col·laborador i contractat doctor.

Entre les modificacions, la normativa inclou, en el cas del PDI funcionari, que en les places vinculades a institucions sanitàries, la comissió de contractació comptarà addicionalment amb dos membres més designats per la institució pública sanitària corresponent. Aquests hauran de ser doctors i estar en possessió del títol d’especialista que s’exigisca com a requisit per a concursar a la plaça. Igualment, es contempla que, en el cas de professorat contractat indefinit, les comissions de contractació estaran constituïdes per cinc membres, dos dels quals seran designats per la institució sanitària corresponent, havent de ser doctors i estar en possessió del títol d’especialista exigit com a requisit per a concursar a la plaça. La designació de la presidència de la comissió i els dos membres vocals per part de la Universitat es realitzarà segons el procediment establert en la normativa.

L’UJI aprova els barems específics per als concursos de professorat associat, ajudant, ajudants doctors i professorat contractat doctor interí
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de barems específics per als concursos de professorat associat, ajudant, ajudants doctors i professorat contractat doctor interí.

En concret, s’han aprovat els barems dels concursos de professorat associat de les àrees de Psicologia Bàsica; Traducció i interpretació; Documentació i Biblioteconomia; i Lingüística. Els barems tenen en compte diferents aspectes com l’activitat professional extrauniversitària, l’expedient i la investigació.

També s’ha aprovat els barems per als concursos de professorat ajudant de les árees  de Traducció i interpretació; Documentació i Biblioteconomia; i Lingüística en els que es tenen en compte aspectes com l’expedient, beques, investigació, docència universitària, coneixement de valencià i d’anglès i altres mèrits. A més, s’han aprovat els barems per als concursos de professorat ajudant doctor de les àrees de Traducció i interpretació; Documentació i Biblioteconomia; Lingüística; i Psicologia Bàsica. En aquests es tenen en compte aspectes de l’expedient, formació, investigació, docència universitària, coneixements de valencià i anglès i altres mèrits.

Per últim, s’han aprovat els barems per als concursos de professorat contractat doctor amb caràcter interí de les àrees d’Anatomia i Embriologia Humana; Didàctica i Organització Escolar; Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics; Traducció i interpretació; Documentació i Biblioteconomia; Lingüística; i àrea d’Anàlisi Geogràfica Regional. Els barems compten aspectes com  la formació acadèmica i professional; la investigació; la docència universitària; els coneixements de valencià i d’anglès i altres mèrits.

L’UJI convoca 10 noves places de professorat contractat doctor amb caràcter interí i aprova la corresponent modificació de la RLT del PDI
La Universitat Jaume I ha aprovat la convocatòria de 10 noves places de professorat contractat doctor amb caràcter interí i la corresponent modificació de la Relació de Llocs de Treball del PDI. Es tracta de places per als departaments de Finances i Comptabilitat; Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura; de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia; de Traducció i Comunicació; d’Economia; d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny; d’Història, Geografia i Art, i per a la Unitat Predepartamental de Medicina.

L’UJI aprova la concessió de vuit llicències superiors a tres mesos
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la concessió de set llicències superiors a tres mesos per a realitzar estades fora de la Universitat a professorat dels departaments d’Educació i Didàctiques Específiques; Filosofia i Sociologia; Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia; Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; Llenguatges Informàtics i Infermeria. Les estades es realitzaran en centres de Portugal, Alemanya, Suècia, Països Baixos, els Estats Units i Espanya.

L’UJI nomenarà doctor honoris causa al lingüista Emilio Ridruejo a proposta del Departament de Filologia i Cultures Europees
El Consell de Govern ha aprovat el nomenament del lingüista Emilio Ridruejo, catedràtic de la Universidad de Valladolid, com a nou doctor honoris causa de la Universitat Jaume I a proposta del Departament de Filologia i Cultures Europees. El professor Emilio Ridruejo (Soria, 1949) ha desenvolupat una ampla trajectòria professional vinculada a la docència i la recerca en l’àmbit de les Llengües Romàniques, la Història de l’Espanyol i la Lingüística General. Així mateix, destaca la seua vinculació amb la Universitat Jaume I.Durante la seua etapa com a catedràtic de Llengua Espanyola a la Universitat de València va formar a molts dels professors i professores actuals de l’UJI que van estudiar la Llicenciatura en Filologia Hispànica, una relació que es va consolidar a través del Seminari Permanent de Filologia Hispànica i la seua participació en moltes tesis i projectes d’investigació de professorat de la Jaume I.

Membre de la Real Acadèmia Espanyola, els seus estudis dedicats a la gramàtica històrica i a la història de la llengua representen una de les línies d'investigació en les quals les seues contribucions són més reconegudes. Destaquen els seus treballs sobre la llengua medieval i del segle d'Or i les seues hipòtesis sobre el canvi lingüístic, que exploren tant els factors interns que ho determinen, com el paper de la intencionalitat dels parlants en l'evolució de les llengües. També s'inscriuen dins del seu interès per la diacronia aquelles publicacions dedicades a l'anàlisi de problemes lingüístics de la Filologia Romànica.

Ridruejo és considerat un dels fundadors de les investigacions sobre Pragmàtica Diacrònica pels seus treballs pioners relatius a qüestions metodològiques, així com per les seues teories sobre determinats actes de parla presents en diversos documents històrics. Ridruejo ha investigat també sobre la gramàtica de l'espanyol actual, ja que, per a ell és indissoluble l'evolució i funcionament de les llengües A partir dels seus treballs sobre la diacronia del verb en espanyol, ha examinat aspectes relatius a la manera i l'oposició modal, entre els quals el més citat és potser el seu treball sobre el funcionament general de la manera en espanyol. En menor mesura, també s'ha ocupat de qüestions relatives a l'espanyol a Amèrica i l'ensenyament de l'espanyol.

L’UJI aprova la convocatòria de 15 ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la convocatòria de 15 ajudes per al desenvolupament de projectes d’investigació conduents a la realització de la tesi doctoral i a l’obtenció del grau de doctorat en l’Escola de Doctorat de l’UJI.

Incloses en el Pla de promoció de la investigació de l’UJI 2019, aquestes ajudes tenen com a finalitat la formació de personal investigador en programes de doctorat de la Universitat Jaume I en qualsevol àrea del coneixement científic, complementant així les convocatòries externes de formació de personal docent i investigador dels plans estatal i autonòmic d’investigació.

Les ajudes es destinaran a la formalització d’un contracte laboral entre la Universitat Jaume I i la persona beneficiària i a sufragar el cost de la matrícula en el programa de doctorat. Els contractes es realitzaran sota la modalitat de contracte predoctoral, amb dedicació a temps complet, i la durada no podrà ser inferior a un any ni excedir de tres anys, o cinc anys per als beneficiaris amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

El termini per presentar sol·licituds serà de 20 dies comptadors des de l’endemà al de la publicació en Tauler d’Anuncis Oficials (TAO) de la present convocatòria.

L’UJI llançarà una línia d’ajudes per a promoure projectes de recerca entre investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I i professionals de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana
El vicerector d’Investigació i Transferència, Jesús Lancis, ha informat al Consell de Govern del llançament d’una línia d’ajudes per a promoure la participació conjunta en projectes de recerca del personal de l’UJI amb el personal sanitari adscrit a la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana. Aquesta acció s’inclou dins del pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l’any 2019.

L’UJI aprova ajudes a grups d’investigació actius en captació de recursos del Pla estatal d’R+D+i
La Universitat Jaume I de Castelló ha aprovat un programa d’ajudes per a grups d’investigació actius en captació de recursos del Pla Estatal d’R-D+i, que proporcionarà un finançament temporal que permeta donar continuïtat a les tasques de recerca en l’anualitat posterior a la de finalització del darrer projecte del Pla Estatal.

Els projectes d’R+D del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació constitueixen la principal font de finançament que rep el personal investigador del nostre país per desenvolupar la seua tasca investigadora. En un context de forta recessió, el finançament i el nombre de grups de recerca que gaudeixen d’aquests tipus de projectes s’ha reduït considerablement i d’altra banda, les convocatòries es publiquen i són resoltes de manera desordenada, generant períodes temporals excessivament llarg de manca de finançament per als grups d’investigació, el que impacta negativament sobre el dia a dia de la seua activitat.

El programa que posa en marxa l’UJI té com a finalitat procurar la sostenibilitat temporal de les activitats que es desenvolupen a l’UJI a l’empara de projectes d’investigació del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació, desvinculant la seua continuïtat de la variabilitat en les dates en què es publiquen i són resoltes les convocatòries.

Es persegueix incentivar la investigació a l’UJI, enfortint als seus grups d’investigació de qualitat i d’aquesta manera, incrementar les possibilitats de captació de recursos per al seu finançament en convocatòries competitives externes.

Les ajudes tindran una durada d’un any, a executar durant l’exercici econòmic 2019. L’equip d’investigació estarà integrat pels membres de l’UJI que formen part, al moment de la seua finalització, del projecte del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació que permet ser beneficiari d’aquest programa i l’ajuda podrà sufragar els conceptes habituals de despesa amb excepció dels costos de personal. Tots els grups que complisquen els requisits rebran finançament que serà d’un mínim de 3.000 euros.

El Consell de Govern aprova el reglament que regula la contractació realitzada a l’empara de l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats
El Consell de Govern ha aprovat el reglament, presentat pel Vicerectorat d’Investigació i Transferència, que regula la contractació realitzada a l’empara de l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats. Aquest nou reglament té per objecte garantir el compliment de l’actual legislació i, al mateix temps, afavorir la viabilitat i l’eficiència en el desplegament de l’R+D+I i impulsar el seu desenvolupament.

El Consell de Govern aprova el reglament de l’UJI regulador del projecte personal de suport a la investigació
El Consell de Govern ha aprovat el reglament de la Universitat Jaume I regulador del projecte personal de suport a la investigació. Aquest reglament pretén canalitzar els possibles romanents que generen les activitats d’investigació que du a terme el personal investigador de l’UJI per a facilitar el desenvolupament de l’R+D+i a la Universitat, incrementant la dotació de recursos per a la investigació dels grups que participen en accions d’investigació, transferència i innovació amb finançament extern.

El reglament proporciona el marc regulador per a l’adequada i eficient gestió d’aquests recursos propis de la Universitat.

El Consell de Govern aprova la inscripció de l’UJI en la European University Association
El Consell de Govern ha aprovat la inscripció de la Universitat Jaume I en l’Associació Europea d’Universitats, organització representativa de les universitats a nivell europeu amb membres de 48 països d’Europa i que desenvolupa un important paper en el procés de Bolònia i en la influència de les polítiques de la Unió Europea en matèria d’educació superior. L’UJI s’inclourà en l’Associació com a membre individual de ple dret.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions