Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 04/2018 (11 maig de 2018)

11/05/2018 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'UJI  aprova el calendari electoral per al Departament de Dret Privat
El Consell de Govern ha aprovat el calendari per a les eleccions a Consell del Departament de Dret Privat que es realitzaran per vot electrònic el 14 de juny de 2018. La presentació de candidatures es podrà efectuar de l’1 al 7 de juny i la proclamació definitiva de resultats serà el 20 de juny. Així mateix, també s'ha aprovat el calendari electoral per triar director d'aquest departament. La presentació de candidatures serà del 6 al 31 de juliol i l’elecció tindrà lloc el 12 de setembre i en cas de ser necessària una segona volta serà el 21 de setembre.

El Consell de Govern acorda l'adhesió del Consell de l’Estudiantat per formar part de la coordinadora de Representants d’Universitats Públiques (CREUP)

El Consell de Govern ha aprovat l'adhesió de la Universitat Jaume I, mitjançant el seu Consell de l’Estudiantat, per formar part de la coordinadora de Representants d’Universitats Públiques (CREUP) i tramitar aquesta sol·licitud al Consell Social.

La Universitat Jaume I aprova el protocol per al canvi de nom de persones transsexuals, transgènere i intersexuals
El Consell de Govern ha aprovat un protocol per a regular la casuística de les persones transsexuals, transgènere i intersexuals que pertanguen a la comunitat universitària de la Universitat Jaume I de Castelló, tenint en consideració el dret a la igualtat i a la no discriminació, la salvaguarda de la dignitat i el dret a la integritat moral, vullguen fer un canvi de min.

La persona interessada presentarà la sol·licitud dirigida a la Unitat d’Igualtat que, una vegada revisada la sol·licitud, remetrà la proposta de resolució al Rectorat. El rector o rectora dictarà la corresponent resolució, que traslladarà a la Unitat d’Igualtat perquè la notifique a la persona interessada i inicie, en cas de ser favorable, els tràmits interns per a fer efectiu el canvi es realitzaran en: carnet UJI, àlies del correu electrònic, cens electoral, llistats d’alumnat, Aula Virtual, actes i qualsevol altra documentació que es genere per la gestió ordinària de l’UJI. Els tràmits per al canvi de nom d’ús comú seran gratuïts i en cap cas implicaran l’obligació d’aportar o acreditar qualsevol tipus de documentació mèdica o psicològica. En la documentació oficial (certificats, títols, etc.) que expedisca la Universitat relativa a les persones que hagen fet el canvi de nom al d’ús comú previst en aquest protocol, constaran les dades que figuren en el seu DNI o document equivalent, d’acord amb la legislació vigent.

En cas que una persona pertanyent a la comunitat universitària haja canviat el seu nom legal, també podrà sol·licitar el canvi en la documentació oficial de la Universitat presentant la sol·licitud mitjançant el corresponent formulari.

El Consell de Govern aprova la modificació dels reglaments marc sobre el funcionament dels centres, departaments i instituts de l’UJI
El Consell de Govern ha aprovat la inclusió d’un nou paràgraf referit a la gestió econòmica en els reglaments dels instituts universitaris, centres i departaments, perquè, siguen considerats unitats funcionals amb responsabilitats en la contractació.

L’UJI modifica la Normativa dels estudis propis de postgrau i de formació continuada
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la Normativa dels estudis propis de postgrau i de formació continuada. Els canvis comprenen la inclusió d’un límit de 120 crèdits ECTS per als estudis de màster propis; l’actualització del nom de la unitat responsable de la gestió, l’Oficina d’Estudis; l’obligatorietat de presentar un informe de la Junta de Centre per cada edició d’un títol propi de postgrau i una memòria acadèmica i econòmica per als títols de màster, expert/a universitari i diploma d’especialització; l’opció de matrícula per l’estudiantat amb titulació espanyola que té pendent de superar menys de 30 crèdits ECTS per obtenir el títol o la convalidació de mòduls en els estudis propis estructurats modularment.

L'UJI aprova la modificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania
El Consell de Govern de l'UJI ha aprovat diverses modificacions en el pla d'estudis del Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania. Entre els canvis està la reducció de crèdits ECTS del TFM de 15 a 12; la supressió de l’assignatura de «Narració cinematogràfica, dones i silenci»; la fusió de les assignatures «Història dels moviments feministes i polítiques de gènere» i «Privat? Públic? La (de) construcció d’una dicotomia patriarcal» en l’assignatura «Moviments feministes; una nova genealogia»; la unificació de crèdits en totes les assignatures, que serà de tres, a excepció del TFM; o la inclusió d’una taula de reconeixement de crèdits entre les assignatures dels distints plans d’estudi.

L’UJI aprova els barems específics per als concursos de professorat contractat doctor amb caràcter interí, ajudants doctors i associats
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de barems específics per als concursos de professorat contractat doctor amb caràcter interí, ajudants doctors i associats. Més concretament, s’ha aprovat el barem per a professorat ajudant doctor i professorat associat de l’Àrea de Filosofia;  professorat ajudant doctor i professorat associat de l’Àrea de Sociologia; professorat associat i contractat doctor interí de l’Àrea de Filosofia Moral; professorat ajudant doctor de l’Àrea de Dret Internacional Privat; professorat contractat doctor interí de l’Àrea d’Història Moderna, del departament de Ciències Agràries i del Medi Natural, i de la Unitat Predepartamental de Medicina a l’Àrea de Genètica; i en darrer lloc, el barem per a  professorat ajudant doctor de l’Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics.

La Universitat convoca 6 places de professorat contractat doctor amb caràcter interí
La Jaume I ha aprovat la convocatòria de 6 places de professorat contractat doctor amb caràcter interí per als departaments d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny; Història, Geografia i Art; Filosofia i Sociologia; Ciències Agràries i del Medi Natural i Medicina.

El Consell de Govern aprova la proposta de nomenament de Cristina Botella Arbona com a professora emèrita i la renovació de José Quereda Sala
El Consell de Govern ha aprovat la proposta del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia de nomenament de la catedràtica de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics Cristina Botella Arbona com a professora emèrita i la proposta del Departament d'Història, Geografia i Art de renovació com a professor emèrit del catedràtic d'Anàlisi Geogràfica Regional José Quereda Sala per als propers tres cursos.

L’UJI concedeix 16 semestres sabàtics per al curs 2018/201
El Consell de Govern ha aprovat la concessió de semestres sabàtics a 16 membres del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I de Castelló. Professorat dels Departaments d’Administració d’Empreses i Màrqueting; Enginyeria i Ciència dels Computadors; Traducció i Comunicació; Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia; Economia; Matemàtiques; Finances i Comptabilitat; Història Geografia i Art; Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny; Estudis Anglesos i Llenguatges i Sistemes Informàtics realitzaran estades, majoritàriament d’un semestre, en el Trinity College Dublin (Irlanda); l’Institut National de Recherche en Informatique et en Informatique et en Automatiques (INRIA) de Sophia Anitipolis (França); Dublin City University (Irlanda); Universitat de València; École des Hautes Études en Sciences Sociales a París; Université de Rennes I (França); Universitat Pompeu Fabra; Universidad Carlos III; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; University of Texas (Estats Units); Christian-Albrechts-universität-su-Kiel (Alemanya); Universidad Autónoma de Madrid; Universidad de La Habana; Universitat Autonòma de Barcelona; Universitat Politècnica de València; UNED; Universitat Complutense de Madrid; Ghent University; Università di Pisa; i University of Bristol (Regne Unit).

L’UJI concedeix la Venia Docendi per al curs 2018/19
El Consell de Govern a aprovar la concessió de la Venia Docendi per al curs 2018/19 a 120 membres del personal investigador de 26 departaments universitaris. La Venia Docendi és una autorització acadèmica de caràcter administratiu necessària per a impartir docència regular en títols oficials de la UJI, per a qui no siga professor de la mateixa.

La Jaume I aprova la convocatòria de 13 promocions de professorat
El Consell de Govern ha aprovat la relació de sol·licituds de transformacions i promocions de places de professorat, d’acord amb els criteris del Document de Carrera Docent i Investigadora (DCDI) , corresponent a la primera convocatòria ordinària de l’any 2018. En concret s’ha aprovat la convocatòria de quatre places de promoció per als cossos funcionaris docents i nou places de promoció per al professorat contractat laboral.

El Consell de Govern aprova el canvi de dedicació de quatre membres del professorat ajudant doctor
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el canvi de dedicació docent de quatre membres del professorat ajudant doctor de les àrees de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics; Història Antiga; i Comercialització i Investigació de Mercats de professorat ajudant doctor tipus I a tipus II.

L'UJI aprova la contractació i transformació de places de professorat per a atendre les necessitats docents del curs 2018/2019
El Consell de Govern ha aprovat les contractacions i transformacions de professorat per a atendre les necessitats docents del curs 2018/2019. L'acord contempla la contractació d'un total de 21 professors o professores a temps complet (1 ajudant i 20 ajudants doctors) i de 59 professors o professores associats a temps parcial. L'acord aprovat també inclou l'ajust en la dedicació de professorat a temps parcial ja contractat i la no renovació de 14 professors o professores associats (7 a petició pròpia). Respecte a places de professorat assistencial per a Ciències de la Salut, l'acord inclou la convocatòria de tretze places.

El Consell de Govern aprova la modificació de la Relació de Llocs de Treball del PDI
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació de la relació de llocs de treball (RLT) del personal docent i investigador (PDI) de l'UJI, per tal d'adaptar-la a la nova convocatòria de 27 places de professorat, de les quals 9 són per a professor/a ajudant/a doctor/a tipus I; 11 són per a professor/a ajudant/a doctor/a tipus II; 6 per a professor/a contractat/da doctor/a i una plaça per a professor/a ajudant/a. També s’ha aprovat la modificació de 9 places de professor: 6 places de professor/a ajudant/a doctor/a tipus II; 2 places de professor/a contractat/da doctor/a i una plaça de professor/a ajudant/a doctor/a tipus I.

L'UJI aprova la concessió de cinc llicències superiors a tres mesos
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la concessió de cinc llicències superiors a tres mesos per a realitzar una estada fora de la universitat a cinc professors dels departaments de Filosofia i Sociologia, Economia, Enginyeria Mecànica i Construcció i Educació. Les estades es realitzaran en universitats de Regne Unit, Holanda i Espanya.

L’UJI aprova una nova proposta de curs de formació continuada
El Consell de Govern ha aprovat una nova proposta de curs de formació continuada per a aquest curs acadèmic. Es tracta del curs vinculat a la Càtedra Endavant Villarreal CF de l’Esport titulat «Formació bàsica en la gestió d’equips de futbol». El curs, dirigit per Carlos Hernando, tindrà una durada de 50 hores i s’impartirà entre maig i juny de 2018.

El Consell de Govern rep l'informe del projecte UJI Hàbitat Saludable
El Consell de Govern ha donat el vistiplau a la memòria que ha presentat el projecte UJI Hàbitat Saludable del període 2016-2018. L'informe apunta que s'han cobert els objectius previstos per sobre del que s'hi havia previst, ja que s'ha aconseguit un 94,2% dels resultats proposats en el pla de treball. A més, a través de les diferents accions d'educació per a la salut, s'estima una participació directa i presencial de 9.000 estudiants i de 7.000 membres de la comunitat universitària, de manera no presencial, a través de les estratègies de difusió i comunicació. Així mateix destaca que, a partir de les activitats realitzades en l'entorn local, el conjunt de la societat castellonenca també ha sigut beneficiat.

L’UJI rep l’informe anual sobre el funcionament del Model Educatiu
El Consell de Govern ha rebut l’informe anual sobre el funcionament del Model Educatiu. Entre les accions desenvolupades durant el curs 2016/2017 en els 85 programes que inclou el model destaca el programa d’incentivació de les vocacions científiques, tècniques i humanístiques amb la participació de 1.979 estudiants; l’organització de cinc Jornades d’Innovació Educativa conjuntes USE(UJI) –CEFIRE Castelló; 65 estudiants entrants en l’Study Abroad;  les 57 xerrades d’orientació en centres educatius i 4 temàtiques per titulació; o la substitució del LLEU pel Sistema d’Informació Acadèmica (SIA) en l’etapa preuniversitària.

En l’etapa universitària algunes de les accions han sigut l’obtenció de 5 segells EUR-ACE i un segell EUR-INF (5 graus i un màster); l’augment del 7,6% en els grups d’innovació educativa (116 amb 766 professors i professores); la realització de 36 accions en el Pla d’Atenció a la Diversitat-Suport al PDI; l’impuls de la presència de l’UJI en les xarxes socials; la participació de 4.800 estudiants amb 16.500 inscripcions en programes del Servei d’Esports; el reconeixement de docència multilingüe (valencià i anglès) a 9 graus; la participació de 342 estudiants en el programa Erasmus +; la implicació de 64 grups d’investigació en el programa Estudia i Investiga amb 117 participants; l’oferta de 15 màsters interuniversitaris, dos dels Erasmus Mundus; l’actualització de la web de postgrau; les 24 beques de mobilitat per l’estudiantat de màster de Llatinoamèrica; les jornades de formació sobre el doctorat industrial; les sis ajudes per la realització de tesis en valencià; o les 16 tesis inscrites en règim de cotutela internacional.

Per últim, en l’etapa postuniversitària, s’arribat als 15.000 participants en programa AlumniSAUJI; els 1.462 participants en el programa d’orientació professional; l’oferta de formació continuada, amb 71 cursos i 1.391 alumnes; o l’aplicació de la normativa d’estudis propis.

El rector informa sobre la primera Memòria de Responsabilitat Social Universitària de l’UJI realitzada amb indicadors internacionals i verificada per AENOR
El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, i el comissionat del rector per a la Responsabilitat Social Universitària, el catedràtic d’Ètica Domingo Garcia Marzá, han informat al Consell de Govern sobre la primera Memòria de Responsabilitat Social Universitària de l’UJI realitzada seguint la metodologia internacional Global Reporting Initiative (GRI)  i verificada per AENOR. La Memòria, que estarà disponible en línia i es presentarà en un acte públic, respon dels aspectes que són especialment rellevants per a la comunitat universitària consultada mitjançant enquestes en línia, grups de discussió i entrevistes. Climent ha destacat que es tracta d’una memòria pionera en l’àmbit universitari tant per l’ampli procés participatiu com pel fet d’incorporar una correlació dels indicadors GRI amb els relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats en l’Agenda 2030 de l’ONU.
La Memòria d’RSU ha estat realitzada per un equip de treball encapçalat pel comissionat del rector per a la Responsabilitat Social Universitària i arreplega dades comparables, mesurables i verificables.  La memòria té com objectiu respondre davant de tots els grups d’interès implicats i afectats per l’activitat universitària fent-lo a partir de la metodologia utilitzada majoritàriament per empreses i institucions nacionals i internacionals, el GRI. Aquesta metodologia exigeix informar dels compromisos que la universitat ha assumit -expressats en el seu Codi Ètic-, les seues polítiques i enfocaments de gestió, així com els indicadors concrets d’aquesta gestió i el procés de verificació d'aquests indicadors. La rellevància de la informació proporcionada ve definida per la participació de tots els grups d’interès en la seua elaboració.
La Memòria d’RSU, que busca oferir la informació d’una forma clara, precisa i accessible, forma part del Pla de Responsabilitat Social Universitària RSUJI, promogut en el marc del Pla Estratègic 2018 de l’UJI, que planteja un sistema de gestió i comunicació dels impactes econòmics, socials i mediambientals que la universitat produeix a la societat. El Pla, pioner pel seu sistema de gestió i compliment, descansa en quatre pilars bàsics: el Codi Ètic de l’UJI, la Memòria d’RSU, la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social (CERSU) recentment aprovada pel Claustre i la Línia Ètica per a la comunicació de suggeriments, millores i alertes.

El rector Climent agraeix els membres del Consell de Direcció i del Consell de Govern la seua col·laboració

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha aprofitat el torn lliure de paraula per a agrair als membres del Consell de Direcció i del Consell de Govern la seua col·laboració i suport al llarg de la legislatura que ara finalitza. Climent s'ha acomiadat així manifestant el reconeixement a tots els membres d'aquests òrgans de govern per la seua implicació i vocació de servei a favor de la Universitat.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions