UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 03/2019 (13 març 2019)
Última modificació: 13/03/2019 | Font: SCP

El Consell de Govern aprova la proposta de reforma dels Estatuts de la Universitat
El Consell de Govern ha aprovat la iniciativa de reforma dels Estatuts de la Universitat Jaume I amb la finalitat d’adaptar-los a canvis normatius i a la realitat actual de l’UJI. Així, les principals línies de proposta de reforma són, en primer lloc, adaptar els Estatuts a regulacions posteriors a la seua aprovació (la Llei Orgànica d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat). En segon lloc, ajustar el text normatiu a les actuals necessitats de la Universitat i els seus serveis, i millorar el funcionament institucional dels òrgans, instituts i fundacions universitaris. Per últim, es corregeixen errates, discrepàncies o referències a normativa derogada.La Mesa de Claustre iniciarà el procés d'elecció dels membres de la comissió encarregada de la reforma i la seua aprovació correspondrà a un Ple extraordinari del Claustre.

L’UJI aprova el Pla propi d’inversions 2019-2022
La Universitat Jaume I ha aprovat un Pla Propi d’inversions per al període 2019-2022 amb la finalitat de realitzar una reestructuració parcial del campus per adaptar-lo a les necessitats dels pròxims anys. En el pla es preveuen inversions per a adequació d'espais, renovació d'equips obsolets i manteniment d'infraestructures. També es preveu l'ampliació de l’Edifici II d’Investigació, per a donar resposta a les carències urgents en aquest àmbit. L’execució d’aquest pla d’inversions estarà condicionada a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici que se’n deriven del finançament ordinari o per a inversions o d’utilització de romanents no afectats de tresoreria si el context pressupostari i la situació de liquiditat financera ho permeten.

L’UJI concedeix la distinció d’ambaixador honorífic al catedràtic Enrique Quintana Ortí
La Universitat Jaume I de Castelló ha concedit la distinció d’ambaixador honorífic de l’UJI a Enrique Quintana Ortí, actualment catedràtic en el Departament d’Informàtica de Sistemes i Computadors de la Universitat Politècnica de València, i des d’octubre de 1995 fins a febrer de 2019, catedràtic de l’àrea d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors del Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors de la Universitat Jaume I de Castelló.

La distinció es concedeix a persones de rellevant prestigi que han realitzat una tasca notable en la promoció del bon nom de la Universitat Jaume I més enllà del seu àmbit geogràfic, i que han destacat per l’impacte social i mediàtic de les seues accions en diferents camps del saber, en aquest cas, la computació, o que hagen comportat un benefici important per a la Universitat com a institució.

El professor Quintana ha desenvolupat una intensa activitat acadèmica, docent i investigadora. Va crear, i ha liderat amb èxit durant més de 20 anys, el grup de recerca del registre de grups de la Universitat Jaume I High-performance Computing and Architectures (HPCA). En l’actualitat, el grup està integrat per 10 membres del professorat a temps complet de la Universitat Jaume I, així com per personal investigador postdoctoral contractat i estudiantat de doctorat.

Sota la seua direcció, el grup ha aconseguit aglutinar en una mateixa línia de recerca l’activitat d’un bon nombre de membres del Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors i ha assolit resultats d’extraordinària qualitat científica que li han valgut un gran reconeixement internacional.

La producció científica del professor Quintana està avalada per 110 publicacions en revistes indexades en el Journal Citation Reports, 208 publicacions en actes de congressos internacionals i 4 trams d’avaluació de l’activitat investigadora reconeguts per la CNEAI. Ha dirigit o codirigit 16 tesis doctorals a la Universitat Jaume I, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de la República (Uruguai), la Universitat Tècnica d’Aquisgrà (RWTH-Aachen) (Alemanya) i la Universitat de Texas, a Austin (Estats Units).

El professor Quintana ha realitzat una labor notable en la promoció del bon nom de la Universitat Jaume I més enllà del seu àmbit geogràfic mitjançant la participació continuada i exitosa en projectes internacionals de recerca. Addicionalment, Enrique Quintana ha participat en set projectes de la National Science Foundation dels Estats Units, un projecte de l’agència Defense Research Advanced Projects Agency també dels Estats Units i dos projectes de la German Research Foundation d’Alemanya.

A banda del gran nombre de col·laboracions amb laboratoris internacionals, referents mundials en el camp de l’arquitectura i la tecnologia de computadors, aquestes actuacions han comportat un finançament superior a 1.000.000 d’euros per a la Universitat Jaume I.

En l’àmbit nacional, el professor Quintana ha sigut l’investigador responsable de 6 projectes del Pla Estatal d’R+D+i en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions per un import aproximat d’1.000.000 d’euros per a la Universitat Jaume I. Enrique Quintana ha rebut premis i distincions d’organismes tan rellevants com l’empresa NVIDIA, una de les majors fabricants mundials d’unitats de processos gràfics GPU, i la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

La col·laboració del professor Enrique Quintana amb el grup d’investigació de la Universitat Jaume I High-performance Computing and Architectures (HPCA) es manté després de la seua vinculació a la Universitat Politècnica de València a través de dos projectes actius, una sol·licitud d’International Training Network per a finançament dins del programa Horizon 2020 de la Unió Europea, una proposta per a finançament al Centre para al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del Govern d’Espanya i un contracte d’investigació a l’empara de l’article 83 de la LOU amb una important empresa xinesa líder mundial en el sector de les telecomunicacions.

L'UJI aprova el pla d'estudis d'un nou Màster Interuniversitari en Economia
El Consell de Govern ha aprovat la memòria del pla d'estudis del Màster Interuniversitari en Economia que desenvoluparan de forma conjunta la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València (Estudi General) a partir del curs 2020-2021.

El màster, que tindrà una càrrega lectiva de 60 crèdits, té com a objectius específics que els estudiants aprenen a utilitzar adequadament les tècniques economètriques aplicades a l'anàlisi del funcionament de l'economia; a manejar bases de dades i el seu processament utilitzant les tècniques i els paquets informàtics més adequats i actuals, i que coneguen les bases de dades i bibliogràfiques necessàries per a la realització de treballs de recerca econòmica.

L'UJI aprova la modificació de la Normativa de Permanència
El Consell de Govern ha aprovat una modificació de la Normativa de Permanència per als estudis universitaris oficials de Grau, Màster i Doctorat.

En el cas dels estudis de grau, l'estudiantat de grau de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d'ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica a aquest efecte. En segon i posteriors cursos no podrà matricular-se d'un nombre de crèdits inferior a 30 ni superior a 72, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. Pel que fa a l'estudiantat de grau a temps parcial, en segon i posteriors cursos no podrà matricular-se d'un nombre de crèdits inferior a 24 ni superior a 48, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

Quant a l'estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau a l'UJI, ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats; l'alumnat que no supere aquest mínim, només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent, d'assignatures de primer curs o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent. Respecte al rendiment acadèmic, la normativa contempla que l’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats en cadascun d’eixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

En el cas dels estudis de màster, l'estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d'estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.

La normativa també contempla canvis en els estudis de doctorat en aspectes com la matrícula o el canvi de modalitat de dedicació a estudis de doctorat, que haurà de ser autoritzada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. També pel que fa a la permanència als estudis de doctorat, que serà d'un màxim de tres anys a temps complet; i d'un màxim de cinc anys en el cas que es cursen els estudis a temps parcial, amb possibilitat de demanar una pròrroga en ambdues modalitats. Un altre canvi important és que, als efectes d'aquest còmput, no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista en la normativa vigent; i que des del moment de la primera matrícula al moment del depòsit de la tesi haurà d'haver transcorregut almenys un curs acadèmic.

L’UJI aprova el calendari de preinscripció i matrícula dels màsters universitaris per al curs acadèmic 2019-2020
El Consell de Govern ha aprovat el calendari de preinscripció i matrícula dels màsters universitaris per al curs acadèmic 2019-2010. La preinscripció de la primera fase es realitzarà del 10 d’abril al 21 de juny de 2019 i la publicació dels resultats serà el 5 de juliol. Fins al dia 9 de juliol es podran presentar reclamacions i la matrícula i presentació de documentació es farà del 5 al 23 de juliol.

El dia 5 de juliol es publicarà l’oferta de màsters per la segona fase de preinscripció que es podrà realitzar des del mateix dia 5 fins al 30 de setembre. La publicació dels resultats es realitzarà el dia 9 de setembre i la matrícula es podrà fer des d’aquest dia fins al 30 de setembre de 2019.

La matrícula de l’alumnat de segon curs serà del 16 al 23 de setembre de 2019.

La Universitat Jaume I aprova els límits d'admissió per al curs 2019/2020 amb 1.346 places de màsters
El Consell de Govern ha aprovat els límits d’admissió de màsters oficials per al curs 2019/2020 en què la Universitat Jaume I oferirà un total de 1.346 places. Per centres, s’ofereixen 326 places en l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals; 210 en la Facultat de Ciències de la Salut; 520 en la Facultat de Ciències Humanes i Socials; i 290 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

La universitat aprova la convocatòria de 14 places de professorat
El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de 14 places de professorat, la proposta de perfils i la composició de les comissions de concursos d’accés. Es tracta de 10 places de Catedràtic d’Universitat per als departaments d’Administració d’Empreses i Màrqueting, Ciències Agràries i de Medi Natural, Ciències de la Comunicació, Economia, Enginyeria Química, Llenguatges i Sistemes Informàtics, Matemàtiques, Química Física i Analítica i Enginyeria i Ciència dels Computadors.  I quatre places de Professor Titular d’Universitat per als departaments de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, Matemàtiques, Enginyeria de Sistemes i Automàtica, i Enginyeria i Ciència dels Computadors.

L’UJI oferirà 32 graus i 41 màsters oficials el curs 2018/2019
El Consell de Govern ha aprovat l'oferta acadèmica de graus i màsters per al pròxim curs, que inclou 11 graus en l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, tres en la Facultat de Ciències de la Salut, 9 en la Facultat de Ciències Humanes i Socials, i 9 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, incloent el doble grau de ADE i Dret. Pel que fa a l'oferta de màsters, aquesta arriba als 44 títols, que es distribueixen de la següent forma: en l'Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals, 13 màsters, dels quals 6 són interuniversitaris; en la Facultat de Ciències de la Salut, 6 màsters; en la Facultat de Ciències Humanes i Socials, 13 màsters, dels quals 3 són interuniversitaris; i en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 9 màsters, dels quals 6 són interuniversitaris.

L'oferta acadèmica està condicionada a possibles modificacions derivats dels límits d'admissió.

El 92% del professorat de l’UJI supera el notable en l’avaluació de l'activitat docent del curs 2017/2018
El Consell de Govern ha estat informat del resultat de l’avaluació docent del curs acadèmic 2017/2018, una avaluació que s’ha fet a un total de 1133 professors i professores de grau i màster. Segons aquest informe, s’eleva a un 92% el percentatge de professorat que assoleixen la qualificació de notable o excel·lent. El percentatge suposa un increment respecte al curs anterior, quan la suma d’aquestes dues qualificacions se situava en un 91,4% %, i resulta significatiu l’increment del professorat que obté un excel·lent, que passa d’un 34,5 a un 36,7%. De nou la categoria que predomina en els resultats obtinguts és la de notable, el que suposa que la major part del professorat avaluat, un 55,3%, ha obtingut una valoració superior a 3 sobre 5 per part de l’alumnat i una puntuació de més de 50 a partir dels diferents indicadors establerts al programa Docentia que inclou, a més de l’enquesta de l’alumnat, diverses dades objectives, un autoinforme per part del professorat i informes dels responsables acadèmics.

El Consell de Govern aprova la proposta d’assignació de complements retributius per al PDI d'acord amb els criteris autonòmics
El Consell de Govern ha aprovat la proposta d’assignació singular i individual de complements retributius lligats a mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del Pla d’Incentius a la Qualitat i Reconeixement de la tasca del personal docent i investigador a temps complet corresponent a 2018, d’acord amb els criteris autonòmics. L’assignació d'aquests complements l'aprovarà el Consell Social de l’UJI, a proposta del Consell de Govern, amb l’informe previ de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva.

L’UJI aprova els calendaris electorals a consell i direcció de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat els calendaris electorals per elegir consell i direcció de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA).

Les eleccions al consell es celebraran el 2 de maig de 2019. La presentació de candidatures es podrà realitzar del 5 al 9 d’abril i la proclamació definitiva de resultats serà el 9 de maig. A continuació, es celebraran eleccions a la direcció de l’Institut. Les candidatures es podran presentar del 10 al 14 de mayo, sent l’elecció el 28 de maig, amb vot anticipat del 22 al 27 de maig. La proclamació definitiva de resultats serà el 3 de juny i, en cas de fer falta una segona volta, aquesta es realitzaria el 6 de juny.

El Consell de Govern aprova les taxes d'utilització d'espais en l'edifici del ITC per part d’AICE
El Consell de Govern ha aprovat les tarifes d'utilització d'espais en l'edifici de l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino per part de l'Associació de Recerca de les Indústries Ceràmiques (AICE) que estarà formada per un component base d'ús d'espais, la repercussió dels consums de subministraments i serveis, i el percentatge de conservació i manteniment, d'acord al protocol general d'actuació signat entre l'UJI i AICE al desembre de 2018.

 
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions