Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 03/2018 (24 d'abril de 2018)

24/04/2018 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El rector informa dels processos electorals a Juntes de Centre, Claustre i Rectorat
El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern dels diferents processos electorals oberts en aquest moment a l'UJI. Climent ha recordat que el 25 d'abril tindrà lloc la primera volta  per elegir deganats i direcció dels quatre centres universitaris i el 8 de maig la segona volta, en cas d'haver-la. Els candidats són: Andreu Casero i Joan Traver a la Facultat de Ciències Humanes i Socials; José Luis Blasco, a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques; Rafael Ballester a la Facultat de Ciències de la Salut; i Vicente Esteve i Amelia Simó a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 

També ha recordat que el 16 maig tindran lloc les eleccions a Rectorat, on sols hi ha una candidatura, la de la catedràtica de Filologia Anglesa Eva Alcón, i a Claustre on, després de la proclamació provisional, les candidatures són: en el sector del PDI doctor amb vinculació permanent i pertanyent a cossos docents universitaris, dos candidatures col·lectives: Profesorado Independiente Alternativo-PIA (amb 12 membres a la llista) i Candidatura per l’UJI (amb 71 membres) i cinc individuals. En el sector de PDI no doctor, personal contractat i ajudant, dos candidatures col·lectives (Profesorado Independiente Alternativo-PIA i Candidatura per l’UJI) i una individual; en el sector becaris una candidatura conjunta (Candidatura per l’UJI) i en el sector de Personal d’Administració i Serveis (PAS), una candidatura conjunta (Un Pas Endavant) i 12 individuals.

Pel que fa a l’estudiantat són tres les candidatures que es presenten a les eleccions per a la renovació de la representació de l'alumnat al Claustre de la Universitat Jaume I. Per part de Som Universitat/Somos Universidad integren la llista 27 candidats i candidates; SAÓ UJI presenta 28 candidats i candidates, i Plataforma Estudiantil, que presenta 27 candidats i candidates.

El Consell de Govern aprova els comptes anuals 2017 de l'UJI i de les entitats dependents
El Consell de Govern ha aprovat els comptes anuals de la Universitat Jaume I corresponents a l’exercici 2017, comptes en els que es compleixen els criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que han de ser aprovats definitivament pel Consell Social. 

D’altra banda, el Consell de Govern ha aprovat els comptes anuals de 2017 de les entitats dependents de l’UJI: Fundació General, Fundació Universitat Empresa, Fundació Germà Colón i Fundació Isonomia.

El Consell de Govern aprova la creació del Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura i del Departament d'Educació i Didàctiques Específiques, per desdoblament del Departament d’Educació
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el desdoblament del Departament d’Educació, format actualment per 120 membres del professorat i 11 àrees de coneixement, en dos nous departaments: Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura i del Departament d'Educació i Didàctiques Específiques.

En el Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura s’integraran 64 membres del professorat amb una càrrega docent de 919,79 crèdits i en el Departament d’Educació i Didàctiques Específiques s’integraran 54 membres del professorat amb una càrrega docent de 823,87 crèdits.

El primer aglutinarà les àrees de Didàctica i Organització Escolar, Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Teoria i Història de l’Educació, Didàctica de la Llengua i de la Literatura i Didàctica de les Ciències Socials, i el segon les de Didàctica de les Matemàtiques, Didàctica de les Ciències Experimentals, Didàctica de l’Expressió Corporal, Didàctica de l’Expressió Musical, Didàctica de l’Expressió Plàstica i Música.

L’UJI s'inscriurà en el Global Reporting Initiative per a rendir comptes de la seua responsabilitat social seguint estàndards internacionals
El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat que la institució s'ha inscrit com a membre de la comunitat del Global Reporting Initiative (GRI), institució independent que va crear el primer estàndard mundial per a l'elaboració de memòries de responsabilitat social, amb la finalitat que l'organisme internacional verifique la que serà la primera Memòria de Responsabilitat Social Universitària de l’UJI. La Memòria ha sigut elaborada per un equip de treball encapçalat pel comissionat del rector per al desenvolupament de la Responsabilitat Social Universitària (RSU), el catedràtic d'Ètica Domingo García Marzá, utilitzant la metodologia específica del GRI, empleada per la majoria d'universitats nacionals i internacionals. L'informe, que tindrà caràcter anual, inclourà indicadors quantificables, verificables i comparables de la informació proporcionada, així com la seua relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La Memòria d’RSU és un dels quatre elements claus que conformen el Pla de Responsabilitat Social Universitària de l’ UJI (RSUJI) i que resulta pioner en l'àmbit universitari pel sistema de gestió i compliment que comporta. El Pla RSUJI es basa en el Codi Ètic de l’UJI; la Memòria d’RSU que es preveu presentar en les pròximes setmanes; la creació de la Comissió d'Ètica i RSU (CERSU) recentment aprovada pel Claustre, i l'engegada d'una Línia Ètica que suposa un canal confidencial per a la comunicació de suggeriments i alertes respecte al compliment del Codi Ètic.

L’UJI adquireix una parcel·la per a ampliar el Campus de Riu Sec en el tram pròxim a la carretera de Borriol
El Consell de Govern ha donat el vistiplau a la compra d'una parcel·la que es troba inclosa dins de l'àmbit del Pla Especial de la Universitat Jaume I. L'adquisició d'aquesta parcel·la possibilita a la Universitat anar completant el recinte del campus en el tram pròxim a la carretera de Borriol.
Aquest sòl està classificat en el Pla General d'Ordenació Urbana de Castelló com a Sòl No Urbanitzable Dotacional. Ampliació UJI, es troba situat en la denominada Partida Bovalar, que limita amb la carretera de CS-238 de Castelló a Morella, té una superfície de 5.020 m2 i el preu d'adquisició serà de 137.046 euros.

El Consell de Govern aprova una nova versió del Reglament del Servei d’Esports
La Universitat Jaume I ha aprovat una nova versió del Reglament del Servei d’Esports (SE), document que va ser aprovat en 2012, i que ha sigut modificat en 2013, 2015 i 2016. L’UJI, conscient de la importància que té l’activitat física i esportiva, va posar en funcionament l’any 1991 el Servei d’Esports, el qual ha de fomentar i donar suport a la pràctica esportiva, així com vetllar per la transmissió i formació de la cultura esportiva de la seua comunitat i de l’entorn amb què es relaciona.

La nova versió d’aquest reglament especifica cinc eixos d’actuació del SE: la competició; la formació; el manteniment i la millora de la salut; la promoció i difusió de l’activitat física i l’esport i  oferir i facilitar l’ús, tant docent com participatiu en general, de les instal·lacions esportives i del material esportiu propi. Així mateix posa en marxa Pla anual d’autocontrol d’optimització d’instal·lacions esportives.

El document tracta aspectes com l’autorització d’ocupació temporal d’instal·lacions esportives, afegeix la recerca sobre l’activitat física i l’esport com una finalitat del SE i potencia l’ús de les instal·lacions que gestiona prestant atenció a la relació amb el marc social i cultural al qual pertany i serveix.  El nou reglament també regula altres aspectes de funcionament intern com la tramitació de reserves, la distribució de l’horari, el protocol d’objectes perduts, les normes per al lloguer i venda de material, la relació amb el col·lectiu AlumniSAUJI Premium, la participació en programes de competicions de caràcter universitàries o les suspensions i la pèrdua de la condició d’usuari o usuària per incompliment.

L’UJI aprova la modificació del Reglament sobre les condicions d’ús de l’Aula Virtual
L’Aula Virtual és l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge de la Universitat Jaume I que té com a finalitat donar suport a les classes presencials i realitzar cursos totalment a distància, i és utilitzada quotidianament i generalitzada pel professorat i l’alumnat dels diversos estudis i activitats docents. Aquest document estableix les condicions perquè es faça un bon ús de les seues possibilitats, adaptades a la seua evolució i necessitats.

Amb aquesta modificació s’estipula que els materials de l’Aula Virtual quedaran a disposició de la Universitat, a fi que els departaments responsables d’impartir en cada moment l’assignatura a què pertanyen garantisquen els drets de l’estudiantat mentre hi estiga matriculat; en l'exercici de les seues competències, la Universitat Jaume I podrà comprovar a través dels seus òrgans qualsevol contingut que es trobe en l’Aula Virtual, així com les activitats que s’hi hagen pogut realitzar, amb l’autorització prèvia de la Secretaria General i podrà retirar de l’Aula Virtual, amb avís previ al professorat responsable, qualsevol contingut contrari a aquesta normativa, a la legislació vigent, a les normes d’ús de la xarxa i als principis recollits en els seus Estatuts, així com tot allò que puga suposar un risc per a la privacitat o seguretat de les persones, sense perjuí de les sancions disciplinàries a què puga donar lloc.

En darrer lloc, la nova normativa també especifica que amb la finalitat d’assegurar que els usos de documents en l’Aula Virtual respecten els drets de propietat Intel·lectual, la Universitat posarà a disposició del professorat una aplicació per a gestionar eixos drets, que s’haurà utilitzar per a la pujada i publicació d’obres o de fragments d’obres textuals protegides. Els materials docents aportats a l’Aula Virtual podran ser utilitzats per la Universitat per a les finalitats docents que li son pròpies.

L’UJI ofereix 141 programes formatius propis de postgrau per al curs 2018/2019
La Universitat Jaume I ha aprovat la proposta d’estudis propis de postgrau per al curs acadèmic 2018/2019 formada per una extensa oferta de 141 accions formatives entre màsters propis, cursos de formació continuada, especialització, i expert/a.

En concret, l’Oficina d’Estudis oferirà, a través de l’Oficina d’Estudis i de la Fundació Universitat Empresa-UJI, 21 màsters propis, dels quals tres seran nous: Màster en Governança Democràtica (a distància); Màster Digital en Development Management (a distància) i Màster Dental Science (semipresencial); 9 cursos d’especialització amb dues noves propostes Ocupació en el sector cultural (semipresencial) i Lactància natural, un repte professional (semipresencial), i 23 cursos d’expert, dels que 10 s’oferiran per primera vegada: Direcció d'Actors per a Cinema i Televisió (presencial); Traducció i Interpretació Judicial (semipresencial); Direcció i Gestió de la Seguretat; Mindfulness en l'Empresa: “Insight Based Learning” i Lideratge Atencional (a distància); Tecnologia Inkjet. Teoria i Pràctica (presencial); Desenvolupament Àgil amb Java, React/Angular i Docker (semipresencial); Machine Learning Aplicat. Especialització en Deep Learning (semipresencial); Desenvolupament Àgil amb PHP, React/Angular i Docker (semipresencial); Anàlisi Visual de Dades (Bussines Analytics) –semipresencial-; i Direcció de Producció de la Indústria Agroalimentària (semipresencial).

Pel que fa als cursos de formació continuada s’han aprovat 88 propostes, en concret 14 vinculades amb les Humanitats; 28 a l’àmbit jurídic i econòmic; 11 relacionades amb la salut; i 35 en l’àmbit de la tecnologia i les ciències experimentals.

L’UJI oferirà un 3% de descompte en la matrícula dels postgraus propis a l’estudiantat Premium d’AlumniSAUJI
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la proposta d’atorgar avantatges als membres Premium del programa AlumniSAUJI en l’accés i matrícula a la formació de postgrau pròpia de la Universitat. D’aquesta manera s’ha aprovat l’aplicació d’una tarifa especial, que suposa una reducció del 3% de la matrícula a l’estudiantat que tinga almenys sis mesos d’antiguitat en aquesta categoria del programa AlumniSAUJI, amb un màxim de dues matrícules per màster.

L’objectiu d’aquesta proposta és posar en valor la modalitat de membresía Premium respecte a la d’AlumniBàsic, oferint-los un servei exclusiu i de qualitat en formació continuada, i incrementar la notorietat del a formació de postgrau propi de l’UJI entre l’antic estudiantat.

El Consell de Govern estableix la tipologia de programes i el cànon en la formació pròpia
El Consell de Govern de l’UJI ha establert la tipologia de programes i el cànon en la formació pròpia. La tipologia divideix la formació en tres categories: postgrau UJI, que inclou els cursos de màster, expert/a, especialista i la formació continuada; la formació en col·laboració amb centres educatius reconeguts, empreses de reconegut prestigi o d’interès estratègic, col·legis professionals i cambres de comerç, associacions, administracions públiques o fundacions;  la formació a la carta per a empreses i institucions públiques i privades i el cànon se situa entre el 16% de la formació de postgrau UJI a 20% en la resta de formació.

L’UJI convoca 41 places de professorat dels cossos docents universitaris i de contractat doctors
La Universitat Jaume I ha aprovat la convocatòria de 41 places de professorat dels cossos docents i contractat doctor, la proposta de perfils i la composició de les comissions de concursos d'accés i de les comissions de contractació.

En concret s’ha aprovat la convocatòria de 20 places de catedràtic/a d’universitat per als departaments d’Economia Financera i Comptabilitat, Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, d’Enginyeria i Ciència dels Computadors, de Ciències de la Comunicació, de Traducció i Comunicació, d’Economia, de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, de Psicologia Evolutiva, Social i Metodologia, d’Estudis Anglesos, d’Enginyeria i Mecànica de la Construcció, de Química Inorgànica i Orgànica, d’Administració d’Empreses i Màrqueting, d’Història, Geografia i Art, de Filologia i Cultures Europees, i de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

També s’han convocat 17 places de professor/a titular d’universitat per als departaments de Llenguatges i Sistemes Informàtics, d’Educació, d’Enginyeria Mecànica i Construcció, de Física, de Matemàtiques, de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia,  d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, de Dret Privat, i d’Història, Geografia i Art.

Finalment, s’han convocat quatre places de professor/a contractat/da doctor/a per als departaments d’Economia, d’Enginyeria Mecànica i Construcció i de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.

El Consell de Govern aprova la modificació de la RLT del PDI
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació de la relació de llocs de treball (RLT) del personal docent i investigador (PDI) de l'UJI, per tal d'adaptar-la a la nova convocatòria de 37 places de professorat, de les quals 20 són per a catedràtics d'universitat i altres 9 per a professors titulars.

El Consell de Govern aprova la modificació dels límits d’admissió dels graus oficials per al curs 2018/2019
El Consell de Govern ha aprovat la modificació dels límits d’admissió dels graus oficials per al pròxim curs i ha inclòs la reserva de 10 de les 60 places que inicialment s’oferten en el Grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials per al Programa de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i Màster Universitari en Enginyeria Industrial, de manera que aquests estudiants accediran directament al màster una vegada finalitzen els estudis de grau.

Aquesta modificació, condicionada a la decisió i procediment que establisca la Direcció General d'Universitats, no implica un increment o disminució de l’oferta inicial de places aprovada per a primer curs en els graus oficials de cara al pròxim curs i que és de 2.965 places.

L'UJI aprova la concessió de cinc llicències superiors a tres mesos
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la concessió de cinc llicències superiors a tres mesos per a realitzar una estada fora de la universitat a quatre professors del departament d’Educació i un docent d’Enginyeria Mecànica i Construcció. Les estades es realitzaran en universitats de Portugal, Argentina i Espanya.

L’UJI aprova la convocatòria d'ajudes per a projectes d'innovació educativa del curs 2018/2019
La Universitat Jaume I ha aprovat la convocatòria de les ajudes a la innovació educativa del curs acadèmic 2018/19. Totes les sol·licituds han de ser proposades necessàriament per als grups d’innovació educativa (GIE) i seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE).

Aquesta convocatòria té per objecte promoure i impulsar el desenvolupament de la millora i innovació educativa a la Universitat Jaume I principalment en tres vessants: oferir recursos i mitjans per a incrementar la qualitat educativa mitjançant la implementació d’experiències i canvis que milloren i innoven els processos d’ensenyament i aprenentatge en els estudis oficials; promoure i reconèixer la formació del professorat per a la docència (tant permanent com inicial) i el desenvolupament de les competències professionals docents, i contribuir a desenvolupar i desplegar la política institucional de l’àmbit docent.

La convocatòria d’ajudes està dotada amb 95.000 euros i les sol·licituds poden presentar-se en el Registre des del dia posterior a l’aprovació pel Consell de Govern, fins al 18 de maig de 2018, adreçada a l’USE i, a més, si la sol·licitud no s’ha presentat per registre telemàtic, cal trametre-la per correu electrònic, dins del mateix termini, a l’adreça innoedu@uji.es.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s’exposarà en la pàgina web de l’USE la resolució provisional de sol·licituds de GIE i SPIE admeses i excloses per a aquest procediment selectiu perquè s’esmenen les faltes o s’aporten els documents preceptius.  Després de finalitzar el període de sol·licitud i abans de dos mesos, es publicarà la resolució de la concessió de les ajudes a la pàgina web de l’USE.

L’UJI crearà un certificat de competències transversals en ocupabilitat i un certificat de competències transversals emprenedores
El Consell de Govern ha aprovat la creació de dos nous certificats: un de competències transversals en ocupabilitat i un altre de competències transversals emprenedores amb el propòsit de reconèixer i valorar les activitats extrauniversitàries que l’estudiantat realitza en aquests dos camps. Així, l’alumnat podrà complementar la seua formació oficial acreditant que ha desenvolupat distintes activitats per millorar la seua capacitació per l’ocupabilitat i l’emprenedoria.

El certificat de competències transversals en ocupabilitat requerirà l’acreditació de 80 hores de formació no oficial; 20 hores de sensibilització i l’experiència laboral de sis mesos o 600 hores en què podran ser incloses les pràctiques o el Treball Final de Grau o Màster. Per la seua banda, per obtenir el certificat de competències transversals emprenedores caldrà acreditar 80 hores de formació no oficial; 20 hores de sensibilització i comptar amb l’avaluació favorable d’un projecte empresarial per part d’una comissió d’experts i expertes en emprenedoria.

Els certificats s’expediran a l’estudiantat de titulacions oficials de la Universitat Jaume I i/o titulats i titulades de titulacions oficials de la Universitat Jaume I dels últims dos anys, tant de grau com de màster i de doctorat. I en el cas del certificat de competències transversals en emprenedoria també a també l’estudiantat que haja cursat programes de formació no oficial impartits per la Càtedra INCREA, Espaitec i/o el Centre de Postgrau de l’UJI en els últims dos anys o per a qualsevol estudiant amb vinculació UJI a través AlumniSAUJI.

L’UJI ha completat ja el 87% del Pla d’Internacionalització del període 2015-2018
El Pla d’Internacionalització 2015-2018 ha desenvolupat el 87% per les accions previstes, en concret de les 85 accions incloses, 74 estan desenvolupant-se. Dels 20 objectius que preveu, s’han posat en marxa totes les accions previstes en 10 i en la resta només falten 11 accions per complir el 100% del projecte. Aquest fet posa de manifest com en el seu conjunt l’UJI té una vocació d’internacionalització i cada vegada és més visible en altres països i són més les persones que volen conèixer-la.

El pla està organitzat en dues parts: 1) La universitat com a institució i 2) Les persones que integren la comunitat universitària. Entre els objectius aconseguits en el primer apartat, referits a la institució, la docència, la investigació, la gestió i la cooperació, destaquen l’alta implicació institucional en la comissió sectorial d’internacionalització i cooperació de la CRUE i en el Grup Compostel·la d’Universitats; la creació de materials de promoció internacional i una pàgina web en anglès; el desenvolupament de programes internacionals d’Ambaixadors i Ambaixadores o AlumniSAUJI, l’augment d’assignatures en anglès fins a arribar al 6%; la integració dels valors de la internacionalització amb els del voluntariat i cooperació o l’augment del nombre de persones de la comunitat universitària que realitzen cursos o s’acrediten mitjançant exàmens oficials. Pel que fa al segon apartat, les persones que integren la comunitat universitària, els objectius abastats fan referència a l’augment del nombre d’estudiantat ixent i entrant que participa en programes d’intercanvi internacional o el creixement de la demanda d’estades breus en altres universitats per part del PDI i del PAS.

En general, l’objectiu del Pla és incentivar la col·laboració entre tots aquells serveis, organismes i persones que treballen per a fer cada vegada més internacional la Universitat Jaume I. Al mateix temps, aquesta internacionalització serveix per a millorar la docència, la investigació, l’administració i promou la convivència amb les persones provinents d’altres països i cultures.

L’UJI duu a terme el 80% de les accions del Pla Pluriennal de Multilingüisme
El Consell de Govern ha rebut l’informe sobre la memòria del segon Pla pluriennal de multilingüisme 2016/2018 (PPM) que tenia un triple objectiu: avançar en l’acreditació dels coneixements i l’extensió de l’ús del valencià com a llengua pròpia, avançar en els coneixements i l’ús de l’anglès com a llengua de treball, i també en la introducció d’altres llengües estrangeres.

Els resultats d’aquest segon PPM són positius, atès el percentatge d’accions que s’han dut a terme (quasi el 80%), i sobretot, tenint en compte dues circumstàncies que han tingut una forta repercussió. La primera és, com ja va passar en el primer Pla, que les condicions econòmiques no han millorat en aquest període i han dificultat l’establiment d’incentius que garantiren l’èxit d’algunes accions; i la segona, el curt termini (18 mesos) per a poder-lo desenvolupar.

Durant aquest període es pot dir que l’objectiu aconseguit que més ha destacat ha estat el debat i la conscienciació sobre el multilingüisme a la nostra comunitat universitària i que ha trobat també el seu reflex a la societat que ens envolta: a la Universitat Jaume I hi ha consciència de multilingüisme, l’UJI vol ser una universitat multilingüe, en la qual el valencià és la llengua prioritària, el castellà és la llengua cooficial i l’anglès és la llengua essencial de treball internacional.
Per a finalitzar, l’informe afirma que la comunitat universitària de l’UJI avui és més plurilingüe que fa dos i, sobretot, que fa vuit anys. Han augmentat exponencialment el nombre de cursos i de proves que s’ofereixen a la Universitat i, conseqüentment, les persones que aprenen i que acrediten els seus coneixements.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions