UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 02/2019 (28 de febrer 2019)
Última modificació: 28/02/2019 | Font: SCP

El Consell de Govern modifica el Reglament marc sobre funcionament dels departaments de l’UJI

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del Reglament marc sobre funcionament dels departaments de la Universitat Jaume I. Les modificacions fan referència a la composició dels membres d’un departament i del Consell de Departament, i a les competències atribuïdes als Departaments en matèria de doctorat que passen a estar atribuïdes a l'Escola de Doctorat. 

El Consell de Govern aprova la modificació del Reglament de règim intern de l'Institut Universitari de Dret del Transport
El Consell de Govern ha aprovat la modificació del Reglament de règim intern de l’Institut Universitari de Dret del Transport, que actualment està format per sis investigadors i investigadores. Entre les modificacions, cal destacar que l’Institut comptarà, a partir d’ara amb un pla d’actuació, de contingut científic o tècnic, que tindrà caràcter quadriennal; les eleccions pel relleu en la direcció es convocaran dos mesos abans de la finalització del mandat; i per últim, s’estipula que la reforma del reglament requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del consell de l’institut.

El Consell de Govern aprova el Model Cultural UJI
La Universitat Jaume I ha aprovat una nova proposta de Model Cultural UJI que té com a objectiu general integrar la cultura com a valor i com a referent en la vida universitària i fer participar d’aquest objectiu la resta de la població del territori. En aquest model s’engloben totes les activitats i accions que conformen l’estructura de l’oferta cultural UJI i reforcen la seua marca. De forma paral·lela a aquesta aprovació, s’ha creat el Consell de Cultura presidit per Carmen Lázaro Guillamón, vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals, i integrat per: la vicerectora d’Estudiants i Compromís Social, Inmaculada Rodríguez Moya; el vicerector de Campus i Vida Saludable, Rafael Mayo Gual; els representants dels centres, Esther Monzó Nebot, Hugo Doménech Fabregat,  Jaume Llorens Monzonis, Cristina Guisasola Lerma,  Mª Carmen Pastor Verchili, Eladio Collado Boira,  Diego José Díaz García i  Julia Galán Serrano; els tècnics del SASC,  Albert López Monfort, Toni Valesa Monfort i Silvia Martínez Saborido, i la representant del Consell d’Estudiants, Laura Alcaide Sánchez.

L’UJI aprova el Pla d’Ordenació de recursos humans del personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I, en matèria de prolongació de la permanència en el servei actiu
El Consell de Govern ha aprovat per 39 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions, el Pla d’Ordenació de recursos humans del personal d’administració i serveis de l’UJI en matèria de prolongació de la permanència en el servei actiu. El pla contempla un model de tramitació del procediment, que permet estendre el servei actiu fins a l’edat de 67 anys. No obstant això, aquelles persones a qui falten cotitzacions per a tindre dret al 100% de la pensió de jubilació, podran perllongar l’activitat fixant com a límit els 70 anys.

El pla pretén compatibilitzar el dret individual a la continuïtat en el servei actiu amb les necessitats organitzatives que s’han vist afectades per l’actual context pressupostari. Preveu com a objectiu final l’adequació dels recursos humans a les necessitats de l’activitat de prestació dels serveis administratius amb vista a una major eficàcia. Per açò, les mesures contingudes en aquest pla d’ordenació pretenen, per una banda, buscar un equilibri entre la generació d’ocupació, la necessària renovació de les plantilles i la seua estabilitat i per un altra, aconseguir la màxima eficiència en l’assignació de recursos humans per a la prestació dels serveis universitaris.

L’autorització  o la prolongació de permanència en el servei actiu es concedirà per un període inicial d’un any, renovable amb la petició prèvia de la persona interessada per períodes anuals sempre que subsisteixen les circumstàncies que van donar lloc a la concessió. I estarà supeditada al fet que quede acreditat que reuneix la capacitat funcional necessària per a exercir la professió o desenvolupar les activitats corresponents mitjançant dictamen o informe mèdic sobre les condicions psicofísiques i les aptituds personals i l’avaluació de l’acompliment de les tasques implícites en el seu lloc de treball dels últims tres anys.

L’UJI aprova d’oferta pública d’ocupació del personal docent i investigador per a l’any 2019.
El Consell de Govern ha aprovat l’Oferta Pública d’Ocupació del personal docent i investigador per a l’any 2019. En el torn lliure es convocaran 41 places: 29 de professorat Titular d’Universitat; 6 de professorat contractat doctor; i 3 de Titular d'Universitat i 3 de professorat contractat doctor per a personal investigador doctor que haja finalitzat el Programa Ramón y Cajal i haja obtingut el certificat I3. En el torn de promoció interna es convocaran 32 places de professorat Catedràtic d’Universitat.

L’UJI aprova els barems específics per als concursos de professorat associat, ajudants doctors i professorat contractat interí
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de barems específics per als concursos de professorat associat, ajudants doctors i professorat contractat interí. Més concretament, s’ha aprovat el barem per a professorat associat de l’Àrea de Historia Moderna; i per a professorat ajudant/a; ajudant/a doctor/a; associat/da i professorat contractat doctor amb caràcter interí del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció.

L’UJI modifica el Document de carrera docent i investigadora 
El Consell de Govern ha aprovat per 32 vots a favor i 5 abstencions la modificació del Document de carrera docent i investigadora. Entres altres aspectes, s’han modificat els requisits lingüístics de valencià i anglès, perquè les persones seleccionades en les places convocades de professorat contractat i en els concursos d’accés als cossos docents universitaris, hauran d’obtenir el nivell lingüístic en valencià i en anglès recollit en l’Estratègia de Convivència i Promoció Lingüística. En un termini de 5 anys des del seu nomenament, i serà un requeriment necessari per a optar a les reduccions previstes en el Programa de Suport a les Activitats d’Investigació i d’Innovació i Transferència.

L’UJI aprova els criteris per a la regulació de les convocatòries  de places de professorat contractat doctor i de professorat dels cossos docents universitaris
El Consell de Govern ha aprovat per 37 vots a favor i 1 abstenció els criteris per a la regulació de es convocatòries de places de professorat contractat doctor i de professorat pertanyent als cossos docents universitaris a la Universitat Jaume I de Castelló. El document té com a principal propòsit l’establiment, de manera transitoria, de regles ordenadores de la dotació de places per promoció del Personal Docent i Investigador (PDI) fins que finalitze la restricció que estableix cada any la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat mitjançant les taxes de reposició.

La Jaume I aprova la convocatòria de places de professorat contractat doctor amb caràcter interí i de la corresponent modificació de l’RLT del PDI
El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria d’una plaça de professorat contractat doctor amb caràcter interí per al departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny i la corresponent modificació de l’RLT del PDI.

L’UJI aprova la concessió de set llicències superiors a tres mesos
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la concessió de set llicències superiors a tres mesos per a realitzar una estada fora de la universitat a professorat dels departaments d’Enginyeria Mecànica i Construcció; Estudis Anglesos; Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia, Dret Privat; Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; Dret Públic, i Llenguatges i Sistemes Informàtics. Les estades es realitzaran en universitats del Regne Unit, els Estats Units, Portugal, França i a la Universitat de València.

L'UJI investirà el grau de doctorat honoris causa al professor Jorge Cardona Llorens
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló, a proposta del Departament de Dret Públic i l'adhesió de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques; el consell de Direcció de la Universitat de València; el president del Comité Espanyol d'UNICEF; i el president del European Society of International Law, ha aprovat per unanimitat la concessió del grau de doctorat honoris causa al professor Jorge Cardona Llorens.

Jorge Cardona és actualment catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de València, i va ser catedràtic de Dret Internacional en l'UJI, on va fundar el grup d'investigació «Centre d'Estudis de Dret i Relacions Internacionals». El padrí serà el professor Mariano J. Aznar Gómez, catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de l'UJI.

El treball científic del professor se centra en diverses matèries del Dret Internacional Públic. Fonamentalment, en els drets humans dels grups més vulnerables, el manteniment de la pau i la seguretat internacionals o la responsabilitat internacional dels estats. Ha publicat més de 150 treballs científics, pels quals ha rebut nombroses citacions i ha dirigit més de deu tesis doctorals.

Ha sigut convidat a dictar un curs monogràfic a l’Académie de Droit Internationale de la Haia, donat el seu prestigi com ius-internacionalista i afavorint la seua elecció en 2017 com a membre associat de la més influent institució científica internacional en l'àmbit del dret internacional: l'Institut de Droit International. Ha sigut igualment advocat d'Espanya davant la Cort Internacional de Justícia en el cas sobre el compliment del dret internacional de la Declaració Unilateral d'Independència a Kosovo (2009).

Membre del Comité Científic de la Revista Espanyola de Derecho Internacional (1990 -1998; 2012-2015), és també membre de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat de les Universitats. Ha sigut el creador i director dels Cursos Euromediterranis Bancaixa de Dret Internacional. Va ser triat en 2011 com a membre del Comité dels Drets del Xiquet de les Nacions Unides i reelegit amb gran suport en 2015, acaba el seu mandat al febrer de 2019. Hui presideix el Comité UNICEF de la Comunitat Valenciana, des d'on desenvolupa un renovat ventall d'activitats en favor de la infància.

Durant aquests anys ha compaginat la tasca en el Comité –reconeguda internacionalment– amb un compromís vital de presència intensa i ajuda desinteressada a la causa internacional de la defensa dels drets humans, amb un especial èmfasi en els grups més vulnerables. Això li ha fet guanyar un respecte i un afecte especial entre els diferents col·lectius afectats que, tant a escala local com regional, nacional o internacional requereixen la seua presència en cursos, conferències, activitats i tot tipus de compromisos que uneix la seua obstinació vital, més personal, sense la qual no s'entendria la seua trajectòria professional.

El Consell de Govern aprova el Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a 2019
El Consell de Govern ha aprovat per unanimitat el Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2019 amb una dotació propera als quatre milions d’euros. Aquest pla constitueix l’eina més potent per incentivar les activitats d’investigació entre el personal docent i investigador.

Al 2019, el Pla continua la seua trajectòria prèvia, amb accions que, mantenint la seua vigència i actualitat, han esdevingut clau i que, es combinen amb altres de caràcter estratègic per a l’impuls de la investigació de la Universitat amb l’objectiu de millorar la seua qualitat, impacte i competitivitat en l’escenari de la investigació mundial.

D’aquesta manera, el Pla pretén reforçar la promoció de la interdisciplinarietat incentivant les sinèrgies entre els diferents grups d’investigació, incrementar el suport al personal investigador de recent incorporació; la captació de talent investigador amb programes d’àmbit autonòmic i estatal; estimular la investigació en l’àmbit de la biomedicina i la salut, amb la posada en marxa del programa UJISABIO; i enfortir el finançament per a projectes d’investigació precompetitius, que, tot i haver rebut una bona valoració científica, no han rebut finançament per contribuir a que es puga iniciar la investigació prevista durant 2019 i, amb això, incrementar les possibilitats d’èxit per a l’obtenció de finançament extern en les properes convocatòries.

El Pla també garantirà que el personal investigador que haja estat en situació de baixa per incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció, risc durant la lactància i paternitat  tinguen les mateixes oportunitats que la resta de personal que participa en els processos de selecció i avaluació i no siguen penalitzats pel temps transcorregut en aquestes situacions.

Per abastar els seus objectius, el Pla s’estructura en sis programes que inclouen diverses convocatòries i ajudes: programa de foment de projectes d’investigació, programa de mobilitat del personal investigador, programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador, programa de valorització de resultats d’investigació, programa de suport als grups d’investigació i el programa de suport a la difusió de resultats d’investigació.

La Universitat aprova el calendari electoral per a les eleccions a la direcció de l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica-Agustín Escardino
El Consell de Govern ha aprovat el calendari electoral per a les eleccions a la direcció de l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica-Agustín Escardino. El 28 de febrer començarà el procés amb la publicació provisional del cens; del 18 al 26 de març es podran presentar les candidatures, que es proclamaran el 3 d'abril; i el 9 d'abril tindrà lloc l'elecció del director o directora. En el cas que fos necessari celebrar una segona volta, l'elecció tindria lloc el 29 d'abril.

La Universitat Jaume I denominarà la sala de graus de l’edifici de l’Escola de Doctorat i Consell Social com Sala de Tesi Vicent Martínez Guzmán.
El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau IUDESP de la Universitat Jaume I, el nomenament de la Sala de Graus FF0102FR de l’Edifici de l’Escola de Doctorat i Consell Social, com Sala de Tesi Vicent Martínez Guzmán.

La trajectòria acadèmica i institucional del professor Vicent Martínez Guzmán, qui va faltar el passat 23 d’agost de 2018, avala aquesta petició: filòsof compromès, autor prolífic i gran persona, Martínez Guzmán ha deixat una empremta inesborrable a la Universitat Jaume I. Per un banda, cal destacar la seua valuosa tasca com a vicerector de professorat i d’estudis a principis dels anys noranta, que va contribuir significativament a la configuració de l’actual Universitat Jaume I. Per altra banda, el seu treball pioner d’introducció de la investigació per a la pau al sistema universitari amb la més alta excel·lència acadèmica. Fundador del Màster Universitari i del Doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament, així com de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau, i de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau, Vicent Martínez Guzmán va situar la Universitat Jaume I com a referent internacional en estudis de pau.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions