UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 01/2019 (31 de gener 2019)
Última modificació: 31/01/2019 | Font: SCP

L’UJI aprova el Pla propi de beques
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el Pla propi de beques amb l’objectiu de reforçar la política d’ajudes i beques de grau i màster.

El document, impulsat pel vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social, ha estat consensuat amb el Consell de l’Estudiantat i pretén ser una referència per a establir els diferents criteris, programes i accions de suport a l’estudi a fi que l’estudiantat dispose de diferents oportunitats per poder fer front als seus estudis i atendre alhora diverses situacions socioeconòmiques que els puguen afectar durant la seua etapa universitària.

El Pla recull els requisits tant generals, com de caràcter econòmic i acadèmic, per poder participar en les diferents convocatòries; la classe i quantia de les beques, i el calendari de les convocatòries i de la seua resolució.

En l’apartat de classe i quantia de les beques es contemplen sis programes: el programa d’ajudes de preus públics, el programa d’ajudes socials per a grau i màster, el programa de foment de l’associacionisme, el programa d’ajudes per a pràctiques nacionals i internacionals, el programa de beques corporatives i el programa d’estades internacionals.

Cadascun d’aquests programes inclou diferents tipus d’ajudes i accions.

L’UJI aprova la convocatòria del programa de dotació per als laboratoris docents
La Universitat Jaume I, mitjançant el Vicerectorat de Campus i Vida Saludable, ha convocat el Programa de dotació per als laboratoris docents amb la finalitat de dotar als laboratoris dels sistemes físics necessaris per al desenvolupament de la docència de pràctiques.  

La dotació pressupostària per a l’any 2019 és de 75.000 euros i el termini d’execució de la despesa està fixat fins al 31 d’octubre de 2019.

Les sol·licituds, en forma de projectes, s’han de presentar per un o diversos departaments/centres. La subvenció màxima per projecte és de 15.000 euros i la mínima de 5.000 euros i tots els projectes subvencionats han de tenir un cofinançament per part dels departaments/centres implicats, el qual es calcularà en funció del pressupost dedicat a la docència del departament/centre.

L’UJI concedirà la medalla de la Universitat als exrectors Francisco Toledo i Vicent Climent
El Consell de Govern ha aprovat la concessió de la medalla de la Universitat als exrectors Francisco Toledo Lobo i Vicent Climent Jordà, que rebran aquesta distinció en la celebració del pròxim aniversari de l’UJI, el dia 22 de febrer.

Francisco Toledo Lobo és llicenciat en Matemàtiques i doctor per la Universitat de València. Va ser professor de la Universitat de València des de 1985 fins a 1991, any en què es va incorporar a la Universitat Jaume I, de la qual és catedràtic de Ciències de la Computació des de 1998.

La seua experiència investigadora passa per haver dirigit la participació espanyola en dos grans projectes de recerca en tecnologies de la informació i les comunicacions (EQUATOR i CHIC), dins del Programa Marc de la Unió Europea, així com diversos projectes de recerca finançats per la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT). Ha dirigit set tesis doctorals i compta amb més de 70 publicacions internacionals en revistes científiques, congressos i llibres.

Té una amplíssima experiència en gestió, com demostren els diversos càrrecs públics exercits: en l’actualitat és el president de l'Autoritat Portuària de Castelló, càrrec que ocupa des de 2015. De 2011 a 2015, va ser portaveu d'Economia i Indústria i portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista en les Corts Valencianes.

En gestió universitària, va ser rector de la Universitat Jaume I des del 2001 fins al 2010. Com a rector de la Universitat Jaume I, va impulsar el primer Pla d'imatge i comunicació d'una universitat espanyola i el Pla estratègic i sistema de direcció estratègica que va conduir a l'obtenció del màxim segell europeu d'excel·lència en gestió, EFQM 500+, un segell que s'ha anat renovant successivament.

És doctor honoris causa per la Universitat Ricardo Palma de Lima (el Perú) i medalla d'or Machu Picchu atorgada per l'Institut Nacional de Cultura del Perú.

Vicent Climent Jordà és llicenciat en Física per la Universitat de València i doctor en Física per la mateixa universitat. És catedràtic d'Òptica en el Departament de Física de la Universitat Jaume I de Castelló. Ha desenvolupat la seua carrera acadèmica en la Universitat de València i, des de 1991, en la Universitat Jaume I, amb col·laboracions amb l'Institut für Arbeitsphysiologie de la Universitat de Dortmund (Alemanya).

Climent és l'investigador responsable de Grup d'Investigació d'Òptica GROC-UJI, en el qual desenvolupa diversos projectes d'investigació centrats en l'òptica temporal i ultra ràpida, en el processament d'imatges òptiques i en l'òptica oftàlmica. Ha participat en 19 projectes d'investigació –en 10 d’aquests com a investigador principal– dels quals cal destacar un projecte del programa Consolider-Ingenio 2010 sobre ciència i aplicacions dels làsers ultra ràpids i ultra intensos. És coautor de tres patents industrials, de més de 60 articles en publicacions científiques en l'àmbit de l'òptica i de més de 100 comunicacions en congressos.

L’experiència en la gestió universitària de Vicent Climent en la Universitat Jaume I és àmplia, ja que ha participat en els seus òrgans de representació des dels seus inicis, com a director del Departament de Ciències Experimentals, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat  o comissionat per al Nou Postgrau de l’UJI, entre altres, i com a membre del Claustre i de la Junta de Govern, sense interrupció, des de la creació de la Universitat. Va ser rector de la Universitat Jaume I des de l’any 2010 fins al 2018. Durant el seu rectorat (en concret, des de 2012) ha sigut president de la Xarxa de Biblioteques Universitàries (REBIUN) de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

El Consell de Govern aprova la proposta de resolució de la convocatòria UJI-I3 de l’acció 3.3 del Pla de promoció de la Investigació de l’UJI de l’any 2018
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de resolució de la convocatòria UJI-I3 de procediment selectiu per identificar perfils docents i investigadors i àrees de coneixement a l’objecte de la incorporació d’investigadors corresponent a l’acció 3.3 del Pla de promoció de la Investigació de l’UJI de l’any 2018. L’acció ha rebut una única sol·licitud, que compleix amb tots els requisits, corresponent al Grup d’Investigació Metabolic Integration and Cell Signaling.

La Universitat Jaume I aprova els límits d'admissió per a programes oficials de doctorat per al curs 2019/2020
El Consell de Govern ha aprovat els límits d'admissió per a programes oficials de doctorat per al curs 2019/2020. Cadascun dels vint-i-un programes té un límit d’admissió concret i en total s’ofereixen 291 places.

L’UJI aprova el calendari acadèmic de doctorat per al curs 2019/2020
El Consell de Govern ha aprovat el calendari acadèmic de doctorat per al curs 2019/2020 que contempla que el període de preinscripció per l’alumnat de nou ingrés serà de l’1 de juny fins al 15 de setembre, la notificació de l’admissió el 31 d’octubre de 2019 i la matrícula del 31 d’octubre fins al 10 de novembre.

Per l’alumnat de segon any i posteriors, la renovació de la matrícula serà de l’1 al 15 de setembre i per sol·licitar la pròrroga als estudis de doctorat de l’1 al 31 de maig de 2019. A més a més, el calendari contempla el període d’avaluació anual i la recuperació d’avaluació desfavorable.

El Consell de Govern aprova la memòria del pla d’estudis del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la memòria del pla d’estudis del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de cara a la futura implantació d’aquesta nova titulació, amb una proposta d'oferta de 60 places per curs.

La memòria inclou aspectes com la descripció de la titulació, la seua justificació, objectius, accés i admissió d’estudiantat, el pla d’estudis, recursos humans, materials i de serveis; així com resultats previstos, sistema de garantia de qualitat i calendari d’implantació.

Amb el nou Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, la Universitat Jaume I pretén cobrir una gran demanda social en aquest àmbit, per tal de formar professionals qualificats utilitzant les excel·lents infraestructures esportives del campus del Riu Sec.

A més, la memòria destaca el caràcter multidisciplinari de la titulació, el que li confereix a una especial riquesa i una àmplia gamma de possibilitats d’investigació. Per això, s’ha dissenyat un pla d’estudis  que presenta diferents perfils formatius. En concret, cinc perfils professionals als que se suma la vessant turística com a valor afegit i tret diferenciador del grau de l’UJI: rendiment esportiu, activitat física i salut, gestió esportiva, recreació esportiva i  docència de l’educació física.

Quant a la planificació de l’ensenyament, l’estudiantat haurà de superar un total de 240 crèdits dels quals 60 seran de formació bàsica, 120 obligatoris, 42 optatius, 12 de pràctiques i 6 dedicats al Treball de Final de Grau.

El Consell de Govern aprova la modificació del Model Educatiu de l’UJI
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la modificació del Pla de Seguiment i actualització del Model Educatiu de l’UJI. Aquest pla tanca el contingut del Model Educatiu i proposa mecanismes per a la seua actualització periòdica.

Dintre de la nova política de simplificació administrativa i per tal d’evitar duplicitats, es proposa eliminar les comissions interna i externa i integrar el seguiment i actualització del Model Educatiu en el mateix procés que la memòria acadèmica anual. La responsabilitat del seguiment i actualització del Model Educatiu recaurà en el vicerectorat amb competències en estudis i en la Secretaria General.

L’UJI renova sis cursos de Formació Continuada   
La Universitat Jaume I ha aprovat la renovació de sis cursos de Formació Continuada per al curs 2018/2019. Es tracten de cinc cursos de la Unitat Predepartamental de Medicina, dirigits per José Antonio Llueca Abella: Curs d’Immersió Clínica en Cirurgia Ginecològica Oncològica I; Curs d’Immersió Clínica en Cirurgia Ginecològica Oncològica II; Curs d’Immersió Clínica en UMCOAP (Unitat Multidisciplinar de Cirurgia Oncològica Abdomino-Pèlvica); el Curs de Tècniques Quirúrgiques de Citorreducció en Model Cadàver i el III Workshop Uro-Oncològic. Cirugia Urològica Oncològica (open). D’altra banda, també s’ha renovat el Curs de Formació del Tècnic Esportiu des de la Metodologia del Villarreal C.F., dirigit per Carlos Hernando.

L’UJI aprova els criteris per a l’ordenació acadèmica i el finançament dels màsters universitaris
La Universitat Jaume I ha aprovat els criteris per a l’ordenació acadèmica i el finançament dels seus màsters universitaris. El finançament dels màsters universitaris en el curs acadèmic objecte d’ordenació es fa, inicialment, distingint entre aquells implantats abans d’eixe curs i els que comencen a impartir-se a partir del mateix. El principal objectiu d’aquest sistema de finançament és que els màsters universitaris siguen autofinançables a cost de referència (670,00 €/crèdit).

L'UJI aprova la modificació del programa de semestres sabàtics del PDI
El Consell de Govern ha aprovat una modificació del programa de semestres sabàtics del personal docent i investigador de l’UJI amb la finalitat de promoure el perfeccionament d’aquest professorat mitjançant la seua integració en altres universitats, centres i laboratoris d’investigació o institucions, per tal de completar, ampliar i actualitzar els seus coneixements en l’àmbit de la investigació i de la docència, després d’uns anys de dedicació intensa i exclusiva a l’activitat acadèmica de la Universitat Jaume I (UJI).

Amb aquesta modificació, els requisits a complir pel professorat per a sol·licitar un semestre sabàtic canvien ja que el sol·licitant té que ser professor/a dels cossos docents universitaris de l’UJI en servei actiu en el moment de presentar la sol·licitud amb, almenys, 6 anys d’antiguitat a l’UJI, a temps complet, al moment de gaudir la llicència per semestres sabàtics (a aquest efecte no es consideraran els períodes de baixa i/o permís).

Pel que fa a la valoració i selecció de les persones candidates també s’han modificat alguns criteris com considerar el nombre de semestres sabàtics gaudits en relació a l’antiguitat; el nombre de sexennis reconeguts pel sol·licitant; la IP en projectes de recerca obtinguts en convocatòria pública en els últims sis anys; si es membre de projectes de recerca obtinguts en convocatòria pública en els últims sis anys; les tesis doctorals dirigides en els últims sis anys; la mitjana dels resultats de les tres darreres avaluacions docent dels sol·licitants; o la dedicació del sol·licitant a tasques de gestió universitària en els darrers 6 anys. També es valorarà el projecte sol·licitat, tenint en compte aspectes com la seua qualitat, prestigi del centre d’acollida o interès per a la Universitat Jaume I.

L’UJI modifica el Programa de suport a les activitats d'investigació i d'innovació i transferència del PDI de la Universitat Jaume I
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la modificació del Programa de suport a les activitats d’investigació i d’innovació i transferència del personal docent i investigador (PDI). Els canvis contemplen, a partir d’ara, les tesis tutoritzades i acota el període d’avaluació a les tesis defensades durant els darrers quatre anys naturals. També inclou l’augment d’un any en el període avaluat si la persona sol·licitant ha gaudit de diversos permisos vinculats a la maternitat o paternitat, excedència per cura de familiars, raó de violència de gènere o terrorista o baixes per malaltia.

L’UJI aprova el calendari acadèmic del curs 2019/2020
El Consell de Govern ha aprovat el calendari acadèmic per al curs 2019/2020 que contempla que les classes començaran el dilluns 9 de setembre de 2019 i finalitzaran el 22 de maig de 2020.

L'alumnat tindrà dos períodes d'avaluació final de semestre: del 7 al 22 de gener i del 25 de maig al 9 de juny, i un període d'avaluació de la segona convocatòria ordinària del 15 de juny al 7 de juliol. A més, s'estableix un període d'avaluació optatiu del 10 al 12 de juny, que els centres poden utilitzar per a la realització de proves d'avaluació d'estudis segons les seues necessitats.

En relació als dies festius, serà festa de la Universitat sense activitat docent presencial, el 27 de setembre i el 28 de febrer. El període de vacances durant Nadal serà del 21 de desembre al 6 de gener; en Magdalena, del 14 al 22 de març, i en Setmana Santa, del 10 al 19 d'abril.

L’UJI aprova la documentació per l’organització del curs 2019/2020
El Consell de Govern ha aprovat el document d’organització del curs 2019/2020, que té com objectiu establir un marc de referència per al disseny i desenvolupament dels diferents processos que s’engloben dins de l’ordenació acadèmica del proper curs. Es tracta d’establir terminis i criteris perquè els diferents agents que hi participen realitzen les seues tasques de manera coordinada per a abastar les metes fixades de la manera més eficaç i eficient possible.

Els principals elements que formen aquest marc són el calendari dels principals esdeveniments de l’ordenació acadèmica; la previsió del nombre de crèdits de referència a impartir i/o computar als efectes de determinació de la càrrega docent en ensenyaments oficials de grau i màster; les dedicacions docents i obligacions d’assistència a l’estudiantat de les diferents figures de personal docent i investigador; el càlcul dels crèdits de reducció per l’exercici de càrrecs acadèmics i sindicals i per l’aplicació de programes de suport a l’activitat del professorat; el procediment i criteris per a la concessió de veniae docendi al personal investigador, i els procediments relatius a l'ordenació acadèmica del curs.

L’UJI aprova la convocatòria d’una plaça de professorat contractat doctor per a l’estabilització de personal investigador del programa Ramón y Cajal
El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria d’una plaça de professorat contractat doctor per l’estabilització de personal investigador del programa Ramón y Cajal en l’àrea de Fisiologia del Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural i la corresponent modificació de la Relació de Llocs de Treball del Personal Docent i Investigador.

L’UJI aprova els barems específics per als concursos de professorat ajudant doctor
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de barems específics per als concursos de professorat ajudant doctor de l’àrea de Teoria i Història de l’Educació. El barem té en compte diferents aspectes de la formació acadèmica i professional; la investigació; la docència universitària; els coneixements de Valencià i d’Anglès i altres mèrits.

La Jaume I aprova la concessió de quatre llicències superiors a tres mesos
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la concessió de quatre llicències superiors a tres mesos per a realitzar una estada fora de la universitat a professors dels departaments d’Administració d’empreses i Màrqueting; Estudis Anglesos; Educació i Didàctiques Específiques i Llenguatges i Sistemes Informàtics. Les estades es realitzaran en la Thammasat University, Bangkok, Tailandia; University of Glasgow, Regne Unit; Universidade do Porto, Portugal i Joint Research Centre, ISPRA Itàlia.

L’UJI aprova els calendaris electorals a consells i direcció de departament i instituts
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat els calendaris electorals per elegir consell i direcció en el Departament de Finances i Comptabilitat i el calendari per elegir direcció a dos instituts: l’Institut Universitari de Dret del Transport i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (seu UJI).

Les eleccions al consell del Departament de Finances i Comptabilitat es celebraran el 5 de març de 2019 per vot electrònic. La presentació de candidatures es podrà realitzar del 13 al 18 de febrer i la proclamació definitiva de resultats serà l’11 de març. A continuació, es celebraran eleccions a la direcció del Departament. Les candidatures es podran presentar del 14 al 21 de març, sent l’elecció el 4 d’abril, amb vot anticipat els dies 2 i 3 d’abril. La proclamació definitiva de resultats serà el 10 d’abril i, en cas de fer falta una segona volta, aquesta es realitzaria el 15 d’abril.

D’altra banda, també s’ha aprovat el calendari per a eleccions a la direcció de l’Institut Universitari de Dret del Transport i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (seu UJI). El calendari fixa la presentació de candidatures del 13 al 18 de febrer i les eleccions tindran lloc el dia 5 de març, amb vot anticipat els dies 1 i 4 de març. La proclamació definitiva de resultats tindrà lloc l’11 de març i, en cas de segona volta, aquesta tindria lloc el 14 de març de 2019.

El Consell de Govern aprova la modificació del Reglament d’organització i funcionament de la Universitat Jaume I
El Consell de Govern ha aprovat la modificació del reglament d’organització i funcionament de la Universitat Jaume I l’objecte del qual és regular diversos aspectes de l’organització complementària i del funcionament de la Universitat Jaume I, establint tant les normes procedimentals bàsiques com les que s’han de seguir per a l’elaboració de disposicions de caràcter general.

El reglament estableix l’objecte, rang i àmbit d’aplicació,  i regula l’organització complementària, tant en allò que es refereix al funcionament dels òrgans i comissions de la Universitat que no tenen reglament propi de funcionament, com als càrrecs acadèmics no estatutaris, que han estat exercits per personal docent i investigador amb responsabilitats en gestió universitària o activitats academicoadministratives. A més, regula el procediment administratiu i el règim jurídic dels actes i acords de la Universitat amb la finalitat d’establir unes pautes comunes a seguir en la producció d’actes administratius, i també el funcionament per projectes. Finalment s’estableix la regulació del procediment per l’elaboració de disposicions de caràcter general.

Les modificacions aprovades fan referència, d’una banda, a l’aprovació de les actes dels òrgans consultius i de participació, que podrà ser al final de cada sessió o a l’inici de la sessió immediatament següent. I d’altra, al procediment de modificació de les normes reglamentàries.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions