Assumptes tractats pel Claustre núm. 9

13/11/2013 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Elecció d’un representant de l’estudiantat del Claustre en la Mesa del Claustre

L’alumne Enrique Pallarés Tortosa ha sigut elegit com a representant de l’estudiantat en la Mesa del Claustre.

 

Elecció d’un representant de l’estudiantat del Claustre en la Comissió de Política Lingüística, en la Comissió d’Afers Econòmics i Informàtica, en la Comissió Deontològica i dos representants en la Comissió del Centre de Documentació

La representació de l’alumnat del Claustre en les diferents comissions queda de la següent manera:

Comissió de Política Lingüística: Glòria Banyuls Fuster.

Comissió d’Afers Econòmics i Informàtica: Manel Porcar Ayora.

Comissió Deontològica: Asier Espejo Gil

Comissió del Centre de Documentació: Ángela García Martínez i Asier Espejo Gil.

 

Elecció d’un representant de l’estudiantat en la Junta Electoral

Els alumnes escollits han estat Iván Guimèra Edo com a titular i Víctor Fabregat Boneta com a suplent.

 

Elecció dels representants del PAS en la Junta Electoral

La representació del Personal d’Administració i Serveis en la Junta Electoral estarà formada per Manuel Orenga Suliano (amb Mª Josep Senent Galmés com a suplent) i Soledad Ten Bachero (amb Sergio Gil Capdevila com a suplent).

 

Elecció d’un representant del PDI del Claustre en la CEP

La representant del Personal Docent i Investigador del Claustre en la Comissió d’Estudis i Professorat serà la professora Eloisa Nos Aldás.

 

L'UJI aprova les Línies de Govern per a 2014

El Claustre de la Universitat Jaume I ha aprovat les Línies de Govern per a 2014 (PDF) presentades pel rector, Vicent Climent, unes línies marcades per l’escenari econòmic i legislatiu i, concretament per les perspectives econòmiques per a 2014 en el que la subvenció a les universitats publiques valencianes es reduirà en 3.000.000 d’euros, la qual cosa suposarà una reducció de 275.000 euros per a l’UJI.

Aquest marc econòmic previst per a l’any que ve obliga a continuar portant a terme el control de la despesa però mantenint els compromisos polítics i les prioritats estratègiques que es van aprovar l’any passat. En aquest sentit, les línies de govern presentades al Claustre, que abasten un període temporal de mig any en acabar-se en maig l’actual legislatura, destaquen quatre compromisos prioritaris. El primer fa referència a les persones i es concreta en mantenir tots els llocs de treball, tant en PDI com en PAS i assegurar el pagament de les nòmines a més de mantindré l’esforç econòmic en beques i ajudes a l’estudiantat. En segon lloc, el compromís per la docència i la recerca, mantenint l’esforç econòmic en aquest àmbit, acabant de desplegar l’EEES, consolidant el model educatiu de l’UJI, convocant els programes del pla de promoció a la investigació i engegant l’Escola de Doctorat, entre d’altres. El tercer ordre de prioritats fa referència a les inversions. En aquest capítol l’UJI vol continuar la reivindicació d’un compromís financer inequívoc de la Generalitat Valenciana, que complemente el reconegut en l’exercici de 2013, per a la construcció de l’edifici de la Facultat de Ciències de la Salut, fent en tot moment una gestió prudent de la tresoreria. Per últim, la Universitat intentarà mantindre la qualitat en l’oferta d’activitats esportives i culturals, la presència a les seus i l’extensió universitària a les comarques, en funció de les disponibilitats pressupostàries i anteposant criteris de qualitat als de quantitat.

 

El Claustre aprova les Línies Pressupostàries per a 2014 que preveuen uns comptes per valor de 81,99 milions d’euros

El Claustre de la Universitat Jaume I ha aprovat les Línies Pressupostàries per a 2014 (PDF) que ha presentat el gerent, Andrés Marzal, i que preveuen uns comptes per valor de 81,99 milions d’euros per al pròxim any. El document reflecteix l’escenari econòmic amb el qual s’elaborarà el pressupost de la Universitat Jaume I, que ve caracteritzat sobretot per l’incompliment per part de la Generalitat Valenciana dels seus compromisos de finançament ordinari recollits al Pla Plurianual de Finançament, que no s’ha aplicat encara, i al conveni de renegociació del deute històric, subscrit a maig de 2008 i modificat en novembre de 2011, i que no s’ha fet efectiu enguany. Afortunadament, els efectes positius del pla de reequilibri i de les sentències que s’han guanyat recentment (a Ferrovial per la construcció de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i per les expropiacions) permetran mitigar les dificultats derivades de la important devallada d’ingressos públics. Així, la Generalitat Valenciana destinarà a l’UJI 65,16 milions d’euros l’any pròxim en lloc dels 76 milions d’euros que li correspondrien si s’aplicarà el Pla Plurianual de Finançament. Així mateix, les línies pressupostàries no preveuen cap altre ingrés que els 3 milions d’euros que la Generalitat Valenciana ha consignat per a 2014 per a la construcció de la Facultat de Ciències de la Salut, que són els mateixos que van consignar a 2013 i que no es van poder licitar, per la qual cosa el desenvolupament futur d’aquestes infraestructures docents està seriament compromés.

 

La Sindicatura de Greuges presenta l’informe anual al Claustre

La Sindicatura de Greuges ha presentat al Claustre l’informe anual sobre les actuacions que ha realitzat durant el curs acadèmic 2012-2013 en el que s'evidencia de nou que el període de dificultat econòmica afecta a tots els estaments, des de la legislació pressupostària i laboral, fins a la política acadèmica de permanència, beques o taxes. L’informe comprén les actuacions realitzades per la sindicatura des de l’1 de setembre de 2012 fins al 31 de juliol de 2013.

En relació al total d'actuacions, la Síndica de Greuges, Rosa Ana Clemente, ha explicat que aquest òrgan ha gestionat un total de 141 actuacions (11 menys que l’any anterior), dels quals 64 van ser consultes, 71 expedientes, 6 cauteles i 1 expedient no acceptat a tràmit. Del curs anterior s’arrosseguen dos casos i d’aquest curs, ha quedat un expedient que ha tornat a tractar-se al setembre de 2013.

Del total d’expedients, 109 han estat presentades per l’estudiantat (78%), 22 pel professorat o personal becari (15%) i 9 pel PAS (6,4%). Encara que el nombre més elevat de casos els presenta l’estudiantat, la proporció més alta correspon al PDI i PAS, si tenim en compte la proporció entre el nombre d’aquest personal i el nombre d’expedients. Les queixes de l’estudiantat es refereixen majoritàriament a temes de normativa, avaluació, exàmens i matrícula.

 

Informe de l’activitat realitzada per la Junta Electoral al curs 2012/2013

La Junta Electoral de la Universitat Jaume I es va reunir durant el curs 2012/13 en 18 sessions per a organitzar els diferents processos electorals desenvolupats durant el curs i dirimir diverses qüestions relacionades amb aquests.

Els processos electorals van ser els següents: eleccions a delegats i delegades de l’estudiantat de grau i de primer i segon cicle, a delegats i delegades de l’estudiantat de màster, per a la renovació de la representació de l’estudiantat als consells de departament i per a la renovació de la representació de l’estudiantat a les juntes de centre. També es van celebrar eleccions a consells de departament i instituts universitaris i a la direcció de departaments i instituts universitaris. I en darrer lloc, van celebrar-se les eleccions a delegats i delegades de grau i de primer i segon cicle.

D’altra banda, hi ha hagut diferents canvis parcials de membres de la Junta Electoral. Generós Ortet Fabregat ha deixat de ser suplent del president de la Junta Electoral, com a conseqüència del seu nomenament com a director del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. Posteriorment es va elegir a Jesús F. Rosel Remírez com a suplent del president.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions