24/01/2020 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

REUNIÓ 39. Junta de Centre de la Facultat de Ciències de la Salut (VIRTUAL)

Horari: 24 hores del 24/10/2019

 

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior (26/09/19)

2. Aprovació, si escau, a la proposta de modificació en el Pla d'estudis del Grau en Psicologia

La Llei 33/2011 de 4 d'octubre, General de Salut Pública, va regular en la seua disposició addicional setena la condició de professió sanitària titulada i regulada amb la denominació de Psicòleg General Sanitari en referència als llicenciats/graduats en Psicologia que treballen en el sector sanitari que ostenten el títol oficial de Màster en Psicologia General Sanitària. Addicionalment, tal disposició establia com a requisit d'accés al màster el de comptar amb un Grau en Psicologia que incloguera un recorregut específic vinculat a la psicologia de la salut que determinara una menció expressa.

L'Ordre ECD/1070/2013 de 12 de juny, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària, que habilite per a l'exercici de la professió titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari, va establir com a requisit d'accés al Màster el d'estar en possessió d'un títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia unit, si escau, a una formació complementària que garantisca que l'interessat ha obtingut, almenys, 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari.

Quedava per definir en el Grau en Psicologia la inclusió d'un recorregut específic vinculat a la psicologia de la salut que determinara una menció expressa. Les característiques per a la configuració d'aqueix recorregut específic queden establertes en l'Ordre CNU/1309/2018, per la qual es regulen les condicions generals a les quals s'ajustaran els plans d'estudi del Grau en Psicologia.

Tenint això en compte, el canvi que es proposa, aprovat per la Comissió de Titulació del Grau en Psicologia en la seua reunió del 2 d'octubre de 2019, té com a finalitat adaptar el Pla d'estudis del Grau en Psicologia de l'UJI al que s'estableix en l'Ordre CNU/1309/2018. La modificació proposa incloure en aquest Pla d'estudis la menció en Psicologia de la Salut i establir el recorregut específic d'assignatures obligatòries vinculades a aquesta menció. S'adjunta l'informe amb tota la informació.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut