12/04/2024 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Si voleu presentar treballs, podeu enviar-los mitjançant el formulari següent:

Enviaments

Termini fins al 12 d'abril.

Condicions generals

Fa falta que l'enviament de resums complisca les condicones següents perquè siguen considerats pel Comitè Científic:

 1. Preferentment, els treballs han de ser presentats per alumnat mattriculado en el curs acadèmic 2023/24 en un grau, màster, programa de doctorat o postgrau propi de l'UJI relacionat amb Ciències de la Salut, o qualsevol membre de la comunitat universitària amb vinculació laboral (ex. contractats de projectes, postdoctorals, etc.).
 2. Poden ser avaluats aquells treballs presentats per alumnat que, durant els cursos 2022-23 i 2021-22, hagen cursat un grau , màster, programa de doctorat i postgrau propi de l'UJI relacionat amb Ciències de la Salut, i que en l'actualitat no estiguen vinculats amb la Universitat.
 3. El nombre màxim de participants per treball serà de 5 persones, incloent al professorat que avala el treball, podent ser valorat prèvia sol·licitud i informe de motivació del professor o professora de l'UJI que avale el treball.
 4. És imprescindible que un professor o professora de l'UJI avale el treball. Pot ser de qualsevol categoria incloent personal en formació predoctoral. Aquests han de trobar-se en l'últim lloc d'autoria del treball presentat. 
 5. Cadascun dels participants podrà signes en primer lloc un màxim d'una comunicació oral i un pòster, i podrà aparèixer en un màxim de tres treballs.
 6. Els treballs presentats no s'hauran presentat ni publicat en altres congressos o jornades.
 7. Els treballs poden ser de caràcter teòric, pràctic o empíric.
 8. Els treballs poden ser dels tipus següents: cas clínic, revisió de la literatura, estudi experimental i observacional i protocol, programa d'intervenció o pla de cures.
 9. Els treballs presentats s'hauran d'emmarcar dins dels eixos temàtics següents: investigació metodològica, investigació bàsica i experimental, investigació clínica i investigació epidemiològica.
 10. Els treballs es presentaran en qualsevol llengua oficial de l'UJI (castellà o valencià) o en anglès com a llengua de treball. Els resums poden presentar-se en una de les dues següents modalitats i han d'incloure el següents apartats: introducció, objectius, mètode, resultats i 5 paraules clau.
  1. Enviament de resums de mínim 1000 paraules (6000 caràcters)
  2. Enviament de resums de màxim 300 paraules (1800 caràcters)
 11. L'incompliment de qualsevol d'aquestes condicions pot ser motiu d'exclusió.

Criteris d'avaluació dels resums

El Comitè Científic avaluarà els aspectes següents de cada tipus de treball. Per això, és fonamental que pareu atenció en transmetre'ls en l'elaboració del resum:

 1. Cas clínic: valoració i diagnòstic; planificació de la intervenció, execució de la intervenció, els resultats responen als objectius, conclusions.
 2. Revisió de la literatura:  objectius, disseny, metodologia, resultats i conclusions.
 3. Estudi experimental o observacional: coherència entre les hipòtesis i els objectius, descripció de la metodologia, resultats, anàlisi estadística apropiada i conclusions.
 4. Programa d'intervenció o pla de cures: objectius, justificació del disseny i planificació, components del programa, conclusions.

Característiques de preparació dels treballs:

Al cap d'unes setmanes, el Comitè Científic informará als autors de l'estat del treball, respectarà el format de presentació triat, no obstant això pot suggerir canvis per a millorar l'organització. En cas que els treballs hagen sigut acceptats pel Comitè Científic, els autors i autores hauran de tenir en compte les característiques següents per a preparar la presentació oral dels treballs, depenent del format de presentació:

 1. Les comunicacions orals:
  1. Tindran una duració d'entre 8 i 10 minuts.
  2. S'hauran d'utilitzar els mitjans tècnics de què es disposen a l'aula.
  3. La presentació s'haurà de pujar a l'ordinador 10 o 15 minuts abans de la sessió.
  4. Tant el dia de l'exposició com l'hora de la defensa es podran consultar en el lloc web més endavant.
  5. És imprescindible exposar el treball per a obtenir el certificat.
 2. Els pòsters:
  1. Hauran de complir les mesures establides, és a dir, 80 cm d'alt x 60 cm d'ample (VERTICAL). Un pòster amb altres mesures no podrà ser exposat i constarà com "no presentat".
  2. Almenys un dels autors ha d'estar present durant la sessió d'exposició per a defensar-ho, i disposarà de 3 a 5 minuts.
  3. Els participants seran els encarregats de col·locar els pòsters en el panell corresponent, el qual estarà numerat. Els pòsters hauran de col·locar-se en el panell des de primera hora del matí del dia 25 d'abril fins a les 15 hores del dia d'exposició. Els participants seran els encarregats de retirar-los.
  4. Tant la ubicació del panell com la numeració dels pòsters es podrà consultar en el lloc web més endavant.
  5. És imprescindible exposar el treball per a obtenir el certificat.

Criteris d'avaluació defensa oral:

El Comitè Científic avaluarà els aspectes següents de les exposicions. Per això, és fonamental que pareu atenció en transmetre'ls en la defensa oral:

 1. Estructura científica.
 2. Format i disseny.
 3. Fluïdesa oral.
 4. Adequació al contingut.
 5. Ajust del temps.

VII Edició del Concurs "La meua tesi en 4,59 minuts"

Aquest concurs pretén potenciar la divulgació del coneixement científic a la societat en àmbits relacionats amb la recerca en salut.

PARTICIPANTS: Doctorands o doctorandes amb matrícula de tercer curs o posterior en  un programa de l'Escola de Doctorat de l'UJI. La temática de la tesi ha d'estar centrada en un tema directament relacionat amb qüestions de salut. En cas de s uperar el número màxim de sol·licituds, es prioritzaran les sol·licituds provinents dels PD en Psicologia, Infermeria i en Ciències Biomèdiques i Salut.

INSCRIPCIÓ:

Si voleu presentar la vostra tesi, podeu enviar-la mitjançant el formulari següent: 

Enviament de resum

Termini fins al 12 d'abril.

 • S'enviarà un resum amb un màxim de 200 a paraules, on estiga el doctorand o doctoranda com primera persona signant i el professorat que dirigeix la tesi com coautor o coautora.
 • Els resums es poden presentar en castellà, valencià o anglès.
 • La presentació serà cronometrada perquè no excedisca els 4 minuts i 59 segons, i serà feta pel doctorand o doctoranda.

CRITERIS DE VALORACIÓ:

1. Comprensió i contingut (màxim 10 punts)

 • La presentació ha facilitat la comprensió del context tel tema de recerca i la importància que té?
 • La presentació va seguir una estructura lògica i clara?
 • El tema de tesi, importància, i resultats van ser presentats en un llenguatge apropiat a un públic no especializat?
 • La persona que presenta, va evitar l'argot cientific, va explicar la terminologia i va proporcionar información contextualitzada per explicar les seves idees?
 • La presentació va dedicar el temps adequat a cada part, o bé va ser accelerada o es va aturar massa en algún aspecte?

2. Comunicació (màxim 10 punts)

 • La presentació va fer que el públic o el jurat volgués conèixer més?
 • La persona que presenta:
  • va anar en compte de no trivialitzar la seva investigació?
  • va transmetre entusiasme per la seva investigació?
  • va atraure i mantenir l'atenció del públic?
  • va tenir prou presència escènica, va mantenir contacte visual i modulació vocal; es va conduir amb seguretat i bon ritme?

ACREDITACIÓ:

La presentació de la tesi s'acredita amb 10 hores de formació transversal per l'Escola de Doctorat.

El Comitè Científic, amb la valoració del jurat, seleccionarà 3 tesis com a millor divulgació, que seran convidades a escriure un article de divulgació científica relacionada amb la tesi doctoral en el proper número de la revista Àgora de Salut. En el moment en què estiga publicat, aquest article es podrà introduir en el document d'activitats del doctorat en la secció sobre divulgació, i computarà 10 hores formatives.

 

 

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut