07/04/2021 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Si voleu presentar treballs, podeu enviar-los mitjançant el formulari següent:

Enviament de resum Comunicacions i poster 

Fins al 26 de març inclòs

 

Condicions generals
 

Cal que l’enviament dels resums complisca les condicions següents perquè siguen considerats pel Comitè Científic:

 1. Preferentment, els treballs han de ser presentats per alumnat matriculat en el curs acadèmic 2020/2021 en un grau, màster, programa de doctorat i postgrau propi de l’UJI relacionat amb les Ciències de la Salut o qualsevol membre de la comunitat universitària amb vinculació laboral (ex. contractats de projectes, postdoctorals, etc.).
 2. Poden ser avaluats els treballs presentats per alumnat que els cursos acadèmics 2019/2020 i 2018/2019 hagen cursat un grau, màster, programa de doctorat o postgrau propi de l’UJI relacionat amb les Ciències de la Salut, i que en l’actualitat no hi estiguen vinculats.
 3. El nombre màxim de participants per treball serà de 5 persones, incloent al professorat que avala el treball. 
 4. És imprescindible que un professor o professora de l'UJI avale el treball, pot ser de qualsevol categoria excepte personal en formació predoctoral, i  cal que es trobe entre la mateixa autoria en últim lloc.
 5. Cadascun dels participants podrà signar en primer lloc en un màxim d'una comunicació oral i un pòster, i podrà aparèixer en un màxim de tres treballs.
 6. ‪Els treballs presentats no s’hauran presentat ni publicat en altres congressos o jornades.
 7. Els treballs poden ser de caràcter teòric, pràctic o empíric.
 8. Els treballs poden ser dels tipus següents: cas clínic, revisió de la literatura, estudi experimental o observacional i protocol, programa d’intervenció o pla de cures.
 9. Els treballs presentats s’hauran d’emmarcar dintre dels eixos temàtics següents: investigació metodològica, investigació bàsica i experimental, investigació clínica, i investigació epidemiològica.
 10. Els treballs es presentaran en qualsevol llengua oficial de l’UJI (castellà o valencià) o en anglès com a llengua de treball, tindran una extensió màxima de 1800 caràcters amb espais (300 paraules aproximadament), inclouran els apartats següents: introducció, objectius, mètode, resultats i conclusions, i 5 paraules clau.
 11. L'incompliment de qualsevol d'aquestes condicions pot ser motiu d'exclusió.

 

Criteris d’avaluació dels resums

 

El Comitè Científic avaluarà els aspectes següents de cada tipus de treball. Per això, és fonamental que presteu atenció en transmetre'ls en l'elaboració del resum:

 1. Cas clínic: valoració i diagnòstic; planificació de la intervenció; execució de la intervenció; els resultats responen als objectius; conclusions.
 2. Revisió de la literatura: objectius, disseny, metodologia, resultats, conclusions.
 3. Estudi experimental o observacional: coherència entre les hipòtesis i els objectius; descripció de la metodologia; resultats, anàlisi estadístic apropiat; conclusions.
 4. Programa d'intervenció o pla de cures: objectius; justificació del disseny i planificació; components del programa; avaluació del programa; conclusions.

 

Característiques de preparació dels treballs:

 

Al cap d’unes setmanes, el Comitè Científic informarà els autors de l'estat del treball, respectarà el format de presentació escollit, no obstant això, pot suggerir canvis per a millorar l'organització. En cas que els treballs hagen sigut acceptats pel Comitè Científic, els autors i autores hauran de tenir en compte les característiques següents per a preparar la presentació oral dels treballs, depenen del format de presentació:

 1. Les comunicacions orals:
  1. Elaboració d'un vídeo amb una duració d'entre 8 i 10 minuts.
  2. Es podrà utilitzar qualsevol mitjà tècnic de què es dispose, assegurant-se que la gravació té bona qualitat d'imatge i so.
  3. El vídeo haurà d'enviar-se a jornadessalut@uji.es fins al 16 d'abril (inclòs). En cas que l’arxiu tinga un pes superior al permès pel correu, haurà d’enviar-se per Google Drive. El Comitè Organitzador ho descarregarà i revisarà.
  4. La gravació estarà disponible en l'Aula Virtual des del 21 d'abril fins al 5 de maig per a la seua visualització per part dels inscrits.
  5. N'hi haurà un fòrum obert per enviar preguntes als participants, així doncs, és important que els autors i autores dels treballs estiguen pendents.
  6. És imprescindible exposar el treball per a obtenir el certificat.
 2. Els pòsters:
  1. Elaboració d'un vídeo amb una duració d'entre 3 i 5 minuts.
  2. Es podrà utilitzar qualsevol mitjà tècnic de què es dispose, assegurant-se que la gravació té bona qualitat d'imatge i so.
  3. El vídeo haurà d'enviar-se a jornadessalut@uji.es fins al 16 d'abril (inclòs). En cas que l’arxiu tinga un pes superior al permès pel correu, haurà d’enviar-se per Google Drive. El Comitè Organitzador ho descarregarà i revisarà.
  4. La gravació estarà disponible en l'Aula Virtual des del 21 d'abril fins al 5 de maig per a la seua visualització per part dels inscrits.
  5. N'hi haurà un fòrum obert per enviar preguntes als participants, així doncs, és important que els autors i autores dels treballs estiguen pendents.
  6. Cal utilitzar com element de suport visual el pòster defensat o, en el seu lloc, també es podrà utilitzar 2-3 diapositives que sintetitzen tot el contingut.
  7. És imprescindible exposar el treball per a obtenir el certificat.

 

Criteris d’avaluació defensa oral

 

El Comitè Científic avaluarà els aspectes següents de les exposicions. Per això, és fonamental que presteu atenció en transmetre'ls en la defensa oral:

 1. Estructura científica.
 2. Format i disseny.
 3. Fluïdesa oral.
 4. Adequació del contingut.
 5. Ajust al temps.

 

III Edició del Concurs "La meua tesi en 4,59 minuts"

 

Si voleu presentar la vostra tesi, podeu enviar-la mitjançant el formulari següent:

Enviament de resum "La meua tesi en 4,59 minuts"

Fins al 22 de març inclòs.

 

Aquest concurs està inspirat en altres iniciatives que pretenen potenciar la divulgació del coneixement científic a la societat. L'alumnat de doctorat haurà de transmetre la idea i resultat fonamental d'una recerca dirigida a la realització d'una tesi doctoral de manera breu i senzilla.

 • S’enviarà un resum amb un màxim de 200 paraules, en què estiga l’alumne o alumna com primer firmant i el professorat que dirigeix la tesi com coautors.
 • Els resums es poden presentar en castellà, valencià o anglès.
 • La presentació serà cronometrada perquè no excedisca els 4 minuts i 59 segons, i serà feta pel doctorand o doctoranda.
 • L’audiència farà preguntes que s’hauran de respondre en 3 minuts cronometrats.

La participació en aquesta activitat serà acreditada per 10 hores de formació transversal per l’Escola de Doctorat de l’UJI.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut