Convocatòria de la Beca de col·laboració “Difusió de la FCS amb les noves tecnologies”

Última modificació: 06/09/2017 | Font: FCS

La Universitat Jaume I té com a finalitat principal la prestació del servei públic de la docència, la investigació i l’estudi. Per això, ha de promoure i fomentar actuacions que afavorisquen el compliment de les esmentades finalitats, d’acord amb allò que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. Per tot això, aquest Rectorat RESOL: 

 
Primer. Aprovar la convocatòria de 3 ajudes al grau en Infermeria, 3 ajudes al grau en Medicina, 3 ajudes al grau en Psicologia i 3 ajudes als màsters de Facultat de Ciències de la Salut (FCS) per a les pràctiques externes extracurriculars del seu estudiantat.
 
Segon. Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria al web de la Universitat en el tauler d’anuncis oficial de la Universitat http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/.
 
Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16