UJI

Com és l'Estructura de l'ACOE?

Última modificació: 15/05/2017 | Font: FCS

L’estructura de l’ACOE està representada per una sèrie de llocs d’actuació que es denominen estacions. En cadascuna d’aquestes estacions es trobaran amb un instrument avaluatiu i amb un avaluador o avaluadora / observador u observadora. Es tracta d’una prova multiestació on les persones avaluades passen per una sèrie d’estacions que contenen els diferents casos clínics. El conjunt d’estacions/casos permet avaluar la totalitat dels components competencials, que vénen definits i fixats prèviament pel Comitè Avaluador.

Per algunes estacions solen necessitar la presència de pacients estandarditzats, aquestes persones interpreten el guió dissenyat pel Comité de la prova amb la finalitat de reproduir les circumstàncies habituals d’una consulta.

El objectiu de la prova no es encertar el diagnòstic o prescriure el tractament més adequat, sinó d’exercir com a professional en tots els casos, posant en joc els seus coneixements, habilitats i actituds.

Aquesta avaluació està fonamentada en la pràctica, i es fa mitjançant l’observació de l’actuació de l’alumnat i com fa front a una situació de situacions clíniques simulades. En el transcurs de tot el recorregut pel circuit d’estacions es pretén valorar tot el perfil competencial de cada estudiant.

En cada estació hi haurà un full denominat situació de partida, on estarà escrita la informació bàsica sobre el cas que hauran de resoldre, així com les tasques que hauran de realitzar. Un vegada hagen finalitzat el seu temps dins d’una estació no podran quedar-se més dins i hauran de passar a la següent estació. Per tant, independentment de les seues característiques, de les àrees a avaluar i de l’ordre de realització, s’ha de completar en 9 minuts.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut