UJI

Curs de Postgrau "Introducció als Models d'Equacions Estructurals" a la Universitat Nacional del Noredeste, Argentina

Última modificació: 27/01/2016 | Font: FCS

Jesús F. Rosel Ramírez, professor de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb la Universitat Nacional del Nordest realitzarà el curs de Postgrau “Introducció als Models d'Equacions Estructurals” a Argentina.

Els Models d'Equacions Estructurals (MEE) són un mètode de dependència de l'anàlisi multivariante que possibilita formular i contrastar representacions teòriques amb la finalitat de poder explicar diferents fenòmens que es presenten en la societat actual. Les tècniques que conformen els MEE permeten abordar dues temàtiques d'alta rellevància en el marc del mètode científic de tipus quantitatiu: D'una banda, la comprovació del plantejament d'hipòtesi de recerca (mitjançant l'anàlisi factorial confirmatorio) i l'avaluació de relacions causals entre variables latents (mitjançant models d'estructures de covariància).

Aquest curs dotarà als participants dels coneixements metodològics, estadístics i de programació per a la resolució de problemes de modelització mitjançant sistemes d'equacions estructurals lineals. Els temes s'imparteixen des d'un punt de vista teòric de forma senzilla i clara per a possibilitar la seua comprensió per assistents amb diferent formació acadèmica i professional. És recomanable que els participants tinguen coneixements estadístics a nivell de regressió lineal. L'aprovació del curs atorgarà 2 crèdits per a certificar en carreres de postgrau.

 

Informacion i matrícula

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut