Indicacions per a la presentació de resums Jornades de Foment de la Investicació i de la Transferència en Ciències Humanes i Socials

23/02/2023 | FCHS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els resums són explicacions condensades del vostre treball. Dins dels límits marcats (250-300 paraules), els resums han de ser el més detallats possible. Per això, cal avaluar i planificar curosament què cal incloure-hi i què no. Cal destacar l'anàlisi desenvolupada en relació amb els resultats principals i secundaris. També cal evitar presentar només els resultats més avantatjosos, com ara els que constaten la hipòtesi. Si n'hi ha que aconsellen matisar-ne la validesa, també s'hauran de presentar. L'objectiu en aquest sentit és que qui ens llegirà puga jutjar el nostre treball. Aquest any caldrà acompanyar el resum, amb l'índex de la proposta i la bibliografia utilitzada per al desenvolupament de la comunicació

Nota Important: No es publicaran treballs que no s'ajusten a les directrius del model UJI.

Estructura del resum

En general, podem estructurar el resum d'acord amb tres models que expliquem tot seguit. Cal que escolliu el model que s'ajuste millor al vostre treball.

  1. Contextualització + mètode + resultats + conclusions
  2. Problema + solució anterior + solució nova
  3. Presentació de material + propòsit + model d’anàlisi +  resultat

Contextualització + mètode + resultats + conclusions

1. Contextualització: dues o tres frases que diguen clarament què és el que coneixem del tema i del problema estudiat, el que queda per resoldre i es tracta en el treball presentat.

2. Mètode emprat: aquesta és una de les parts més llargues del resum. Cal que es puga comprendre què s'ha fet i com. Aquests factors són rellevants per a una gran part dels treballs, però no per a tots: disseny de la recerca, criteris de selecció del material d'on es van obtenir les dades (població, corpus, etc.), grandària de la mostra estudiada, factors temporals de l'estudi, tipus de dades obtingudes, mesures que s'han pres.

3. Resultats: aquesta és la part més important i llarga del resum. Ha d'incloure detalls concrets que posen de relleu la contribució de l'estudi.

4. Conclusions: informant de les conclusions oferim una idea de per què cal llegir l'estudi. Cal destacar el missatge que vol comunicar l'article a més d'altres conclusions rellevants. En tot cas, cal fer les matisacions necessàries per comprendre la perspectiva des de la qual l'estudi suposa un pas endavant.

Problema + solució anterior + solució nova

1. Problema: Cal documentar el problema existent i la situació la qual es dona. Caldria aportar informació sobre la rellevància relativa del problema davant d'altres (en el mateix context o amb el mateix procés) o la quantitat d'atenció científica rebuda.

2. Solució anterior: descripció clara i breu de les solucions aportades, mètodes, instruments, etc. En aquest apartat cal destacar els problemes identificats en aquesta solució i els motius per continuar aplicant-la.

3. Solució nova: descripció de la perspectiva o aplicació innovadora, forma de comprovar-ne l'eficiència i avantatges que ofereix.

Presentació de material + propòsit + model d’anàlisi + resultat

1. Material: cal presentar l'obra o el material i contexualitzar-la, destacar-ne la rellevància relativa o l'atenció rebuda en contextos acadèmics, socials o polítics.

2. Objectiu: caldrà destacar clarament què es tracta d'aconseguir amb l'estudi. En aquest apartat és important no confondre els objectius amb els entregables finals (protocol nou, per exemple) o amb els passos seguits per executar el treball (llegir bibliograria, dur a terme una anàlisi, etc.). Els objectius d'un treball són l'aportació final que es pretén oferir a la comunitat, ja sia social o acadèmica.

3. Model: cal identificar el model escollit o explicar el model desenvolupat i justificar-ne la idoneïtat en funció de l'objectiu perseguit. 

4. Resultat: cal destacar si els resultats justifiquen l'aplicació del model al material seleccionat.

Consideracions generals

El resum ha de visibilitzar l'argumentació que seguirà l'article i no pot incloure informació que no hi aparega. Si no és estrictament necessari, cal evitar referències a obres en el cos del resum. També hauríem d'evitar utilitzar-hi sigles i aportar dades marginals com ara el programari emprat o interpretacions especulatives. 

 

Indicacions per a la presentació de resums
Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Humanes i Socials