Instruccions per a la presentació d'articles Col·lecció "Emergents"

25/02/2024 | FCHS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les persones que presenten la seua recerca a les Jornades de Foment de la Investigació en Ciencies Humanes i Socials poden presentar una proposta d'article per a volums monogràfics de la col·lecció "Emergents", que edita la FCHS i publica la Universitat Jaume I. A partir dels articles presentats, se'n farà una selecció basada en criteris de qualitat.

Les propostes s'han d'enviar abans del 7 de juny a l'adreça foment-fchs@uji.es 

Els articles que es proposen han de tenir un màxim de 5000 paraules (notes, bibliografia i annexos inclosos). Tant si es presenten en anglès com en espanyol o en català, cal fer servir llenguatge inclusiu. L'estil de citació emprat ha de ser Chicago Author-Date (17a edició). L'article, derivat de la ponència presentada en les Jornades de Foment, ha d'incloure:

  • un resum d'un màxim de 300 paraules;
  • entre 4 i 6 paraules clau;
  • una introducció on s'explique la rellevància acadèmica del problema estudiat i s'exposen justificadament les preguntes de recerca, els objectius i, si escau, la hipòtesi treballada;
  • una contextualització disciplinària dels antecedents o de la teoria que fonamenta la proposta;
  • l'explicació i justificació de la metodolgia emprada;
  • la presentació i l'anàlisi de les dades;
  • una interpretació de les dades en funció dels objectius i el marc disciplinari i teòric;
  • les conclusions que poden extraure's dels resultats del treball.

S'admeten també articles de revisió teòrica sempre que es facen explícits l'objectiu i el mètode de la revisió.

Cal incloure també l'adreça de correu electrònic que es vulga que aparega en la publicació i una bionota de les autores i autors, d'un màxim de 150 paraules, que descriga el perfil investigador, la formació prèvia i qualsevol experiència o afiliació que puga considerar-se rellevant per a possibles col·laboracions acadèmiques. 

Els articles s'han de presentar en un arxiu de Word, en Times New Roman 12 i doble espai. Les notes al peu s'han de presentar en Times New Roman 10 i doble espai. Cal numerar els epígrafs en què s'estructura el treball, amb l'excepció de la bibliografia i els annexos, si escau. Els epígrafs de primer nivell han d'anar en negreta, els de segon nivell en redona i els de tercer nivell en cursiva.

Limiteu el nombre de taules, gràfics i figures a les estrictament necessàries i assegureu-vos de tenir-ne els drets de reproducció. Les taules han d'anar numerades i incloure un títol explicatiu abans de la taula. Les figures han d'anar numerades i incloure un títol explicatiu després de la figura.

En la redacció, les autores i els autors han de tenir en compte que la col·lecció "Emergents" s'adreça a un públic multidisciplinari ampli.

Nota Important: No es publicaran aquells treballs que no s'ajusten a les directrius del model Uji.

 

Instruccions per a la presentació d'articles
Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Humanes i Socials