Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest glossari recull la definició i desglossament d'algunes de les sigles més comuns de l'UJI: 

 • CAL. El Centre d'Aprenentatge de Llengües és l'espai pensat perquè les persones que vulguen, puguen aprendre una llengua o consolidar-ne una altra de forma autònoma o semidirigida amb la guia d'un assessor o assessora. 
 • CAU. Nom de l'aplicació destinada a crear i gestionar qualsevol incidència o avaria amb equipament o material informàtic de l'UJI. S'anomenen CAU totes les incidències que s'obrin i es gestionen a través d'aquest aplicatiu. 
 • CENT. El Centre d'Educació i Noves Tecnologies promou l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aprenentatge. 
 • IGLU. Nom de la plataforma d'informació i gestió en línia que presenta i aglutina pràcticament totes les eines i aplicacions de gestió i administració de la Universitat. A través d'aquesta eina podeu, entre d'altres, consultar la vostra nòmina, obtenir llistats d'alumnat o accedir a aplicacions com ara Actes o Seguiment docent. 
 • OCIT. L'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic és el servei que promou i gestiona les activitats d’investigació i d’innovació tecnològica de l'UJI.
 • OIATI. L'Oficina d'Innovació i Auditoria TI és l'encarregada de l'organització del procés d'aplicació de les TI; del control i de l'auditoria dels sistemes d'informació; i del suport per al compliment dels principicis ètics relacionats en les TI i a la protecció dels drets digitals de la comunitat universitària. 
 • OIPEP. L'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques s'ocupa de la gestió de pràctiques en empresa, de les jornades i fires d’ocupació, dels programes d’inserció laboral i mobilitat internacional i del seguiment de les trajectòries laborals dels titulats i titulades a través de l’Observatori Ocupacional. 
 • OPAQ. L'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat és la unitat que s’encarrega de facilitar a la comunitat universitària els mètodes més adequats per a millorar el sistema de qualitat de la gestió, amb l'objectiu d'aconseguir l'excel·lència en els àmbits de la docència, la investigació i la gestió.  
 • ORI. L'Oficina de Relacions Internacionals s'ocupa de difondre i gestionar els programes nacionals i internacionals d'educació com, Erasmus+, SICUE, i altres programes propis de la universitat com són EURUJI, Amèrica Llatina, Amèrica del Nord, Àsia i Oceania. 
 • OTOP. L'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes és el servei responsable de la construcció i conservació dels edificis de la Universitat.
 • SIA. El Sistema d'Informació Acadèmica és la plataforma informàtica que recull la informació de l'oferta d'estudis oficials de la Universitat. 
 • SLT. El Servei de Llengües i Terminologia organitza i resol totes les necessitats que l'UJI té sobre les llengües que fa servir i sobre els models lingüístics que ha d'utilitzar en tots els seus àmbits d'actuació. 
 • SPI. Nom de la plataforma informàtica que permet generar i tramitar formularis de peticions, de forma electrònica, sobre determinats procediments o intervencions que gestionen els diferents serveis de l'UJI. Genèricament s'anomenen SPI totes les sol·licituds que es gestionen a través d'aquest aplicatiu. 
 • UADTI. La Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament en Tecnologies de la Informació presta servei a la comunitat universitària desenvolupant i mantenint els aplicatius informàtics necessaris per la gestió dels processos de gestió  
 • URA. La Unitat Responsable d'Accessiblitat té com a objectiu fonamental vetllar per l'accessibilitat de llocs web i app mòbils i atén els requeriments dels usuaris sobre temes d'accessibilitat. 
 • USE. La Unitat de Suport Educatiu és un servei que té com a objectiu oferir una resposta personalitzada i eficient davant les necessitats educatives tant de l’estudiantat com del professorat.

A més de conèixer el significat d'aquestes sigles també us pot ajudar el Glossari de termes clau (tecnològics).