Persones de confiança

11/10/2023 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

De conformitat amb el «Protocol per a la prevenció, detecció i actuació enfront dels supòsits de violència, assetjament i discriminació a la Universitat Jaume I» (aprovat pel Consell de Govern en la sessió núm. 2/2023, de 28 de febrer de 2023)  en el punt  6, Mesures de prevenció, apartat  i), estableix la: Creació de figures o persones de confiança o de referència, amb la funció principal d’oferir orientació i suport en cadascun dels centres de la Universitat i en el Consell de l’Estudiantat. Aquestes persones de confiança han de comptar amb formació, sensibilització i capacitat suficient en les matèries objecte d’intervenció. Per a l’efectivitat i capacitació en la labor encomanada a aquestes persones de confiança es realitzarà un curs de formació específic i periòdic.

Les persones de confiança o referència, a tall de procediment preventiu i de detecció de possibles casos de violència o assetjament que es puguen produir a la Universitat, poden atendre les queixes, reclamacions i incidències que puguen presentar-se o formular-se. Aquestes persones de confiança o de referència derivaran la informació de què disposen a la Unitat d’Igualtat i, si escau, a l’Oficina de Prevenció o al Servei de Recursos Humans. S’establiran unes directrius que definisquen i regulen aquest procediment preventiu intern d’actuació.

Persones de confiança
Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat